Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kü­sit­leb noo­ri

430

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu pa­lub val­la noor­tel vas­ta­ta kü­si­mus­ti­ku­le oma hu­via­la­de koh­ta. Kü­si­tak­se, mil­le­ga noor va­bal ajal te­ge­leb, mil­le­ga soo­viks te­ge­le­da, kas on ta­kis­tu­si mõ­nest hu­vi­ta­vast üri­tu­sest osa­võt­mi­seks. val­la noor­te­ko­gu esi­mees Ju­lia Šats­ka­ja: „Soo­vi­me muu­ta Ani­ja val­la noor­te elu ak­tiiv­se­maks, kaa­sa­ta neid meie te­ge­vus­se. Kü­sit­lu­se ees­märk on sel­gi­ta­da väl­ja noor­te te­ge­li­kud hu­vid.“ Kü­sit­lust le­vi­ta­tak­se Fa­ce­boo­kis noor­te­vo­li­ko­gu le­hel, pa­be­ril kü­sit­lus­leh­te­de­le saab vas­ta­ta koo­li­des: „Meie sihtg­rupp on 13-26aas­ta­sed noo­red. Põ­hi­soov on jõu­da üle 18aas­tas­te noor­te­ni, kes käi­vad tööl, on las­te­ga ko­dus või te­gut­se­vad väl­jas­pool Ani­ja val­da. Kü­sit­lus on ano­nüüm­ne, kü­si­me vaid vas­ta­ja va­nust. Mei­le on täh­tis iga noo­re ar­va­mus.“ Kü­sit­lu­se­le saab vas­ta­ta 12. veeb­rua­ri hi­li­sõh­tu­ni. Pä­rast vas­tus­te ana­lüü­si­mist koos­tab noor­te­kogu nen­de põh­jal ka­va, mil­le jär­gi ha­ka­tak­se te­gut­se­ma.