Ani­ja val­la noor­te­ko­gu et­te­võt­mi­ne

602

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­das 24. no­vemb­ril Keh­ra ai­das üri­tu­se „Noor­te hääl“. Sel­le ava­nud val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam mär­kis, iga al­gus on ras­ke, kuid aval­das loo­tust, et noor­te kor­ral­da­tud ja nei­le mõel­dud üri­tu­sed saa­vad Ani­ja val­las tra­dit­sioo­niks. Noor­te­ko­gu juht Ju­lia Šats­ka­ja tõ­des, ku­na val­la noor­te­ko­gu ei ole aas­taid ak­tiiv­selt te­gut­se­nud, on noo­ri prae­gu ras­ke kaa­sa­ta. Kui­gi üle­möö­du­nud lau­päe­va­se­le üri­tu­se­le pea­le noor­te­ko­gu en­da liik­me­te osa­le­jaid ei tul­nud, vee­tis noor­te­ko­gu mõ­nu­salt ae­ga – män­gi­ti et­te­val­mis­ta­tud mees­kon­na­män­ge, Keh­ra noor­mees Mi­kael Par­man rää­kis oma te­ge­mis­test ja MTÜst Keerdt­repp, esi­nes koo­li­bänd Flash­back Thurs­day Tal­lin­nast. „Olen ra­hul, en­ne­kõi­ke te­gi­me se­da en­da jaoks, et noor­te­ko­gu liik­med saak­sid kor­ral­da­mis­ko­ge­mu­se ja mõis­tak­sid – noor­te­ko­gu on to­re koht, kus on või­ma­lik koos mi­da­gi ära te­ha. Püüa­me, et järg­mi­sel kor­ral tu­lek­sid meie et­te­võt­mis­te­le ka noo­red väl­jas­poolt noor­te­ko­gu,“ üt­les Ju­lia Šats­ka­ja.