Ani­ja val­la noor­soo­töö spet­sia­list on AN­NE­LI KU­NI­MÄ­GI

826
ANNELI KUNIMÄGI

2. sep­temb­rist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses noor­soo­töö­spet­sia­lis­ti­na An­ne­li Ku­ni­mä­gi (pil­dil). Ta on pä­rit Mul­gi­maalt Mõi­sa­kü­last, ela­nud aas­taid Tal­lin­nas, ne­li aas­tat ta­ga­si ko­lis Vi­ki­pal­lu. Mul­gi­maal töö­tas An­ne­li Ku­ni­mä­gi mee­le­la­hu­tu­sa­su­tus­tes, Tal­lin­nas läks Las­na­mäe lin­na­osa­va­lit­sus­se hool­dus­töö­ta­jaks ning asus õp­pi­ma sa­ma eria­la Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris. Lin­nao­sa­va­lit­su­ses töö­tas ta eri ame­ti­tes roh­kem kui 11 aas­tat, vii­ma­ti oli eri­noor­soo­töö­ta­ja. See­jä­rel töö­tas 5 aas­tat Me­rea­ka­dee­mias di­rek­to­ri abi­na, ku­ni käi­vi­tas Aeg­vii­dus oma äri – koos õe­ga ha­ka­ti pi­da­ma Pii­be koh­vi­kut. Kaks aas­tat ta­ga­si läks ta sel­le kõr­valt ta­ga­si Las­na­mäe lin­nao­sa­va­lit­sus­se, las­te­kait­se peas­pet­sia­lis­tiks. „Maal on ini­me­sed ra­hu­li­ku­mad ja rõõm­sa­meel­sed, li­saks on töö­koht nüüd ko­du­le lä­he­mal,“ põh­jen­das An­ne­li Ku­ni­mä­gi ko­du­val­da töö­le kan­di­dee­ri­mist.