Ani­ja val­la meist­rid disc­gol­fis on RII­VO NOOR ja KEL­LI EL­LUS

743
RIIVO NOOR

MIH­KEL KUU­SE

Pü­ha­päe­val, 8. sep­temb­ril toi­mu­sid Pil­la­pa­lu kü­las Kõr­ve­maa met­sa­de va­hel Ani­ja val­la nel­jan­dad meist­ri­võist­lu­sed disc­gol­fis. Ket­taid tu­li loo­pi­ma li­gi 30 hu­vi­list. Kõi­ge enam osa­le­jaid, 16, oli eda­si­jõud­nud mees­te võist­lusk­las­sis. Nai­si oli võist­le­mas 5, al­ga­jaid ning noo­ri kok­ku 7. Kõik võist­le­jad män­gi­sid ühe rin­gi Kõr­ve­maa 20 kor­vi­ga Pro ra­jal.

Eda­si­jõud­nu­te ar­ves­tu­ses ker­kis al­gu­sest pea­le esi­le val­la­va­nem Rii­vo Noor, kes lä­bis võist­lu­se sta­biil­selt, saa­vu­ta­des lõpp­tu­le­mu­seks +1 ning kind­la esi­ko­ha. Tei­sed au­hin­na­li­sed ko­had va­hel­du­sid män­gu jook­sul pi­de­valt. Ot­sus­ta­va­tel het­ke­del näi­ta­sid pa­ri­mat mi­ne­kut Var­do Aas (+8), kes saa­vu­tas 2. ko­ha ning Ran­do-Ju­ku Sir­kas (+9), kes tu­li kol­man­daks.
Nais­te seas te­gi võim­sa tu­le­mu­se Kel­li El­lus, kel­le +4 ei jät­nud kon­ku­ren­ti­de­le või­ma­lust­ki.

Tei­se­le ko­ha­le tu­li Kat­rin Arn­hold (+21) ning kol­man­daks Kad­riann Rand­mer (+27).

Al­ga­jad me­hed võist­le­sid koos noor­te­ga. Kõi­ge pa­re­mi­ni õn­nes­tus mäng Mat­hias Tam­ma­rul (+11). Tei­seks tu­li oma de­büüt­võist­lus­tel Ur­mas Ott (+13) ning kol­man­daks Teet Rik­ko (+14).

Pa­ri­ma noor­män­gi­ja eri­pree­mia päl­vis koos eda­si­jõud­nu­te­ga võis­tel­nud Al­var Soik­ka (+13).

Eelmine artikkelArukülas esitleti luuleraamatut „100 luuletajat Harjumaalt“
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK Kuu­sa­lust on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te tea­tek­ros­sis