Ani­ja val­la lastehoid on Keh­ras pi­du­li­kult ava­tud

2936
Las­te­hoiu ava­mi­sel ai­ta­sid Las­te­ta­re las­teaia tüd­ru­kud ehi­ta­ja MAR­GO KUL­LI­SAA­REL, val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TA­MIL ja di­rek­tor EDA-MAI TAM­MIS­TEL lin­ti lä­bi lõi­ga­ta.

Las­te­hoid asub Las­te­ta­re las­teaia kõr­val en­dis­tes raa­ma­tu­ko­gu­ruu­mi­des.

Keh­ra las­teaia Las­te­ta­re on juu­res 13. märt­sist ava­tud 14ko­ha­li­ne las­te­hoid. Lap­se­hoid­jaid on seal tööl kolm.  Möö­du­nud ree­del, 21. ap­ril­lil oli amet­lik ava­pi­du, lõi­ga­ti lä­bi süm­bool­ne lint, tä­na­ti as­jao­sa­li­si.
Las­te­hoi­du pää­seb en­di­se raa­ma­tu­ko­gu­hoo­ne peauk­sest, esi­me­ne ruum on gar­de­roob. Sel­lest pa­re­mal on 48ruut­meet­ri­ne ma­ga­mis­tu­ba, va­sa­kul sa­ma suur män­gu­tu­ba, mil­lest saab min­na tua­let­ti ja duši­ruu­mi, las­te pe­su­ruu­mi ja tua­let­ti, väi­ke­ses­se köö­gi­nur­ka ning ta­gauk­se kau­du Las­te­ta­re hoo­vi­le. Män­gu­toa kau­du lä­he­vad ka Ani­ja maad­lusk­lu­bi liik­med oma tree­nin­gu­saa­li.
Las­te­hoi­du ha­ka­ti Keh­ras­se ka­van­da­ma möö­du­nud aas­tal, kui sel­gus, et val­la las­teaiad ei ma­hu­ta enam kõi­ki soo­vi­jaid – sü­gi­sel jäi 12 last las­teaia­ko­hast il­ma. Au­gus­tis eral­das vo­li­ko­gu 35 000 eu­rot ruu­mi­de re­mon­diks ja si­sus­ta­mi­seks. Rüh­ma­ruu­mi­de pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­tu­se­ga alus­ta­ti ok­toob­ris, ruu­mid said re­mon­di­tud aas­ta lõ­puks. Ku­na töö­de maht läks esial­gu ka­van­da­tust suu­re­maks, ku­lus üks­nes ehi­ta­mi­seks üle 33 000 eu­ro. Möö­bel tel­li­ti sel aas­tal ning koos töö­ta­su­de ja ma­jan­da­mis­ku­lu­de­ga ku­lub las­te­hoiu­le tä­na­vu val­laee­lar­vest üle 60 000 eu­ro.
Las­te­hoiu pi­du­li­ku­le ava­mi­se­le olid kut­su­tud kõik, kes ai­ta­sid val­mi­mi­se­le kaa­sa. Las­te­ta­re di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te tä­nas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­ta­me, val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nut, las­te­hoiu ruu­mid pro­jek­tee­ri­nud Peep Avi­lat ning Ago ja Mar­go Kul­li­saart hoiu­ruu­me re­mon­ti­nud OÜst Su­la­ne.
Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et las­te­hoiu ideest teos­tu­se­ni ei ku­lu­nud kaua, soo­vi­tust roh­kem ae­ga võt­tis sel­le­ga kaas­nenud bü­rok­raa­tia ehi­tus­han­kest te­ge­vus­loa­ni: „Kuid tä­na ole­me rõõm­sad, et lap­sed on siin ja meie tea­da po­le val­las üh­te­gi last, kes ei saa las­teaia või hoiu koh­ta.“
Ta li­sas, et va­ja­du­sel on las­te­hoiul või­ma­lus veel laie­ne­da – ruu­me on alg­selt las­teaiaks ehi­ta­tud en­di­ses raa­ma­tu­ko­gu­hoo­nes veel, need tu­leb vaid kor­da te­ha: „Lap­si sün­nib meil roh­kem kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, nii et pea­me sel­leks val­mis ole­ma.“

Hoid on peaae­gu täis
Kui­gi ree­del oli las­te­hoius kaks mu­di­last, üle­jää­nud olid hai­ged, on 14st ko­hast sel­le nä­da­la­ga 13 täi­de­tud. Kõi­ge noo­rem hoiu­laps on 1,5aas­ta­ne, va­nim nel­ja­ne, te­ma saab sü­gi­sel las­teaia­ko­ha. Hoius peak­sid­ki edas­pi­di ole­ma pea­mi­selt 1,5-2aas­ta­sed lap­sed, sõ­nas Eda-Mai Tam­mis­te.
Las­te­hoid on ava­tud töö­päe­vi­ti kell 7-19. Seal töö­ta­vad Tiiu Koit­la, Anas­tas­sia Gu­bi ja Ol­ga Sikk, kes käi­vad tööl va­he­tus­te­ga, kor­ra­ga kaks hoid­jat. Kui hoiu al­gus­päe­vil kuu ae­ga ta­ga­si käis seal 3-4 last, siis nüüd on sa­ge­li ka küm­me. Mõ­ned jäid hoi­du ko­he pi­kaks päe­vaks, mõ­ni on siia­ni vaid lõu­na­ni, mõ­nel on hoiu­koh­ta va­ja paa­riks päe­vaks nä­da­las.
Hoid­jad kin­ni­ta­vad, et lap­sed on hoiu­ga ena­mas­ti ke­nas­ti ko­ha­ne­nud.
„Hom­mi­kul söö­me, siis käi­me las­teaia­hoo­vis män­gi­mas, püüa­me väl­jas ol­la iga päev. Toas män­gi­me ja tee­me käe­li­si te­ge­vu­si. Kõi­ge roh­kem meel­dib las­te­le voo­li­mi­ne,“ rää­kis Tiiu Koit­la, kes töö­tas va­rem 9 aas­tat las­te­hoius Viim­si val­las.
Ta ju­tus­tas, et emad, kes las­te­le jä­re­le tu­le­vad, võ­ta­vad seal sa­ge­li väl­ja oma te­le­fo­nid, et te­ha pil­te las­te töö­dest, mis on ri­pu­ta­tud gar­de­roo­bi­sein­te­le: „Kui pal­ju nad ise ik­ka on ko­ju guašš­vär­ve ost­nud, et las­te­ga koos vär­vi­da.“
Anas­tas­sia Gu­bi, kes oli va­rem pan­ga­tel­ler, kin­ni­tas, et töö las­te­ga meel­dib tal­le vä­ga: „On ime­to­re päe­va al­gus, kui hom­mi­kul lap­sed tu­le­vad ja mõ­ni­gi ju­ba kal­lis­tab. Siis tun­ned, et oled nen­de jaoks täh­tis.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa Lau­lu­lap­selt tu­lid või­dud Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelSõnumitooja 26. aprillil