Ani­ja val­la las­teaed­ni­ke koo­li­ta­mi­seks 7700 eu­rot

438
EDA-MAI TAMMISTE

In­no­ve toe­tas Ani­ja Val­la Las­teae­da­de pro­jek­ti ning eral­das asu­tu­se töö­ta­ja­te koo­li­ta­mi­seks 7703 eu­rot. Taot­lu­se Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­tu­se saa­mi­seks koos­tas las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Ta rää­kis, et kui eel­mi­se aas­ta su­vel ühi­ne­sid kolm las­teae­da ühi­seks asu­tu­seks, tek­kis va­ja­dus üht­lus­ta­da or­ga­ni­sat­sioo­ni­kul­tuu­ri, luua uus ühi­seid väär­tu­si ka­jas­tav aren­gu­ka­va ning viia need väär­tu­sed ka koos­töös­se ja kas­va­tus­kul­tuu­ri: „Seo­ses sel­le­ga tek­kis va­ja­dus koo­li­ta­da kõik töö­ta­jad, et luua üht­sed toi­mi­mis­põ­hi­mõt­ted, õpe­ta­da õpe­ta­jai­le in­no­va­tiiv­seid lä­he­ne­mi­si ning juht­kon­na­le väär­tus­põ­hist juh­ti­mist.“ Koo­li­tu­sed toi­mu­vad no­vemb­ris, jaa­nua­ris ja märt­sis.

Eelmine artikkelUuri kü­la noor­te fo­lkan­sam­bel esi­nes Tal­lin­nas mar­di­laa­dal
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list on KAIR TAM­MEL