Ani­ja val­la Kuu­se­mäe kül­la ka­van­da­tak­se 9 ela­muk­run­ti

1427

12. märt­si­ni on Ani­ja val­la­ma­jas ja val­la ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­mi­sel de­tailp­la­nee­ring, mil­le­ga ka­van­da­tak­se Kuu­se­mäe kül­la ela­mua­ren­dust.

Aren­da­tav ala asub Pii­be maan­tee poolt Keh­ras­se sõi­tes pä­rast Ani­ja kü­la va­sa­kut kätt, Ani­ja kü­last um­bes ki­lo­mee­ter Kuu­se­mäe kü­las. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu on võt­nud vas­tu de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ka­van­da­tak­se 10 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le kok­ku 8 ela­mu­maa ja üks trans­por­di­maa kin­nis­tu.

Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu sõ­nas, et te­gu on ta­gas­ta­tud maa­ga, suu­res osas on see võ­sas­tu­nud põl­lu­maa, mil­le koh­ta on aas­taid ta­ga­si teh­tud de­tailp­la­nee­ring, kuid see jäi rea­li­see­ri­ma­ta.

Maa uus oma­nik, aas­taid Hii­nas ela­nud Peep Rand­mann üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et os­tis maa pank­ro­ti­va­ra­na sood­sa hin­na eest en­da jaoks, et ehi­ta­da sin­na oma ko­du, kuid 16 hek­ta­rit on en­da jaoks lii­ga pal­ju, see­pä­rast ot­sus­ta­ti maa ja­ga­da de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ela­muk­run­ti­deks. 2008. aas­ta sü­gi­sel keh­tes­ta­tud pla­nee­rin­gu­ga oli maa ja­ga­tud 8 maaük­su­seks, neist 4 olid 2-3 hek­ta­ri suu­ru­sed ela­mu- ja 4 ehi­tu­sõi­gu­se­ta maa­tu­lun­dus­maa krun­did. Uue pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tak­se 8 li­gi­kau­du 1 hek­ta­ri suu­rust ela­muk­run­ti. Piirkonda ka­van­da­tak­se ühist puur­kae­vu, sep­ti­kud-imb­väl­ja­kud te­hak­se iga­le krun­di­le.

Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et kaks krun­ti, mi­da hõl­mas va­ra­sem pla­nee­ring, jäid uuest de­tailp­la­nee­rin­gust väl­ja. Sin­na ra­jab Peep Rand­mann oma ko­du.

„Esi­me­ne plaan on ehi­ta­da iseen­da ma­ja val­mis. Kui sel­le­ga saab ühe­le poo­le ning on veel jõu­du ja jak­su, tu­leb sin­na veel ka­hek­sa ma­ja,“ üt­les aren­da­ja, kel­lel va­ra­sem aren­dus­ko­ge­mus puu­dub.

Oma maj­ja loo­dab ta ko­li­da jõu­lu­deks, kuid ku­na te­ma ela­muk­runt on ko­gu pla­nee­rin­gua­la vii­ma­ne, tu­leb sin­na eel­ne­valt ra­ja­da tee ning ve­da­da va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid: „Märt­si kes­kel on plaan ha­ka­ta teed ehi­ta­ma, see on suur töö, va­ja on te­ha 300 meet­rit. Tee al­la tu­leb pan­na kom­mu­ni­kat­sioo­nid.“

Kas pä­rast kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de ra­ja­mist ja oma ko­du val­mi­mist pa­neb ta üle­jää­nud krun­did müü­ki või ehi­tab nei­le ma­jad pea­le, ei osa­nud Peep Rand­mann veel öel­da.

„Prae­gu­ne plaan on ka­su­ta­da sa­ma pro­jek­tee­ri­mis­fir­mat, ke­da en­da ma­ja pu­hul, ning te­ha pro­jek­tid val­mis ku­ni ehi­tus­loa­ni. Aga kõik sõl­tub sel­lest, kui kii­res­ti ra­ha­kott õhu­ke­seks lä­heb. Tei­ne va­riant on ehi­ta­da ka ma­jad ise val­mis ja müüa krunt koos ma­ja­ga,“ lau­sus ta.

In­ga Vai­nu and­me­tel Ani­ja val­la kü­la­des prae­gu ak­tiiv­seid ela­mua­ren­du­si ei ole, ta­sa­pi­si aren­da­tak­se vaid Aa­vo­jal.

Kuu­se­mäe de­tailp­la­nee­rin­gu koh­ta saab ar­va­must aval­da­da ku­ni ava­li­kus­ta­mi­se lõ­pu­ni. Kui mär­ku­si-et­te­pa­ne­kuid ei ole, lä­heb pla­nee­ring jä­re­le­val­ves­se ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi pla­nee­rin­gu­te osa­kon­da.

Eelmine artikkelAru­kü­la B-klas­si noor­me­hed on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te liid­rid
Järgmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti MV pronks­me­da­li