Ani­ja val­la asu­tu­sed hak­ka­vad jäät­meid sor­tee­ri­ma

579
Anija vald.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val käi­sid Ani­ja val­la­va­lit­su­ses OÜ Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioon (TVO) esin­da­jad. Nad koh­tu­sid val­la­va­lit­su­se ning val­la al­la­su­tus­te ja sih­ta­su­tus­te esin­da­ja­te­ga.
„Soo­vi­me, et nii val­la­va­lit­sus kui al­la­su­tu­sed hak­kak­sid jäät­meid sor­tee­ri­ma. Osa­li­selt see toi­mub, aga mit­te veel kõik­jal. Ta­ha­me, et se­gaol­me­jäät­me­test eral­di ko­gu­taks bio­jäät­meid, pa­be­rit-kar­ton­gi ning pa­ken­deid,“ üt­les val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak.
Ani­ja val­las on küll toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­de ava­li­kud pa­ken­di­kon­tei­ne­rid, kuid kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga pa­ken­di­te äraand­mi­ne hõl­ma­tud ei ole, vaid Aeg­vii­dus on ela­ni­kel või­ma­lik ki­le­ko­ti­ga ära an­da ka se­ga­pa­ken­deid.

Val­la­va­lit­su­ses toi­mu­nud koh­tu­mi­sel le­pi­ti kok­ku ha­ka­ta te­ge­ma koos­tööd. TVO lu­bas tuua pa­ken­di­kon­tei­ne­rid val­la al­la­su­tus­te juur­de, kus neid veel po­le, ning hak­kab kord kuus tüh­jen­da­ma. Kon­tei­ne­rid on lu­kus­ta­ta­vad, po­le mõel­dud ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks. Ka ava­li­kud pa­ken­di­kon­tei­ne­rid jää­vad al­les. TVO esin­da­jad sel­gi­ta­sid, et pa­ken­di­kon­tei­ne­ris­se pa­ne­mi­seks pa­ken­deid pe­se­ma ei pea, küll aga ei to­hiks need ol­la määr­du­nud, see­tõt­tu tu­leks üle lo­pu­ta­da.

TVO rää­kis Keh­ras ka asu­tus­te­le pa­ku­ta­vast si­se­la­hen­du­sest – vi­nee­rist kas­ti­dest eri jäät­me­te jaoks.

Eve­lin Kol­bak: „Need on ta­su­li­sed, võib väl­ja os­ta või ren­ti­da. Las­teae­da­de­le pa­kub TVO 20liit­ri­seid vi­nee­rist jäät­me­kas­te ta­su­ta. Si­se­la­hen­du­si po­le mõ­tet ka­su­tu­se­le võt­ta en­ne, kui väl­jas on ole­mas pa­ken­di­kon­tei­ner, ku­hu pa­ken­did viia. Le­pi­me TVO­ga kok­ku, ku­hu ja kui suu­red kon­tei­ne­rid tuuak­se ning tu­le­val aas­tal hak­ka­me jäät­meid sor­tee­ri­ma.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor lah­kus ame­tist
Järgmine artikkelAnija lionsite heategevuskontsert