Ani­ja val­la aren­dus­juht läheb töölt

1172

Aren­dus­juht In­geld­rin Au­gi vii­ma­ne töö­päev Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on 11. jaa­nua­ril. „Mul on kah­ju siit lah­ku­da, pal­ju olu­li­si as­ju jääb poo­le­li, mit­meid ideid el­lu vii­ma­ta, ma­ha jää­vad vä­ga to­re­dad kol­lee­gid. Kuid sain töö­pak­ku­mi­se, mil­lest keel­du­mi­ne oleks jää­nud ilm­selt kri­pel­da­ma,“ sõ­nas kaks aas­tat ta­ga­si Ani­ja val­la­va­lit­sus­se töö­le tul­nud In­geld­rin Aug. Ala­tes 12. jaa­nua­rist töö­tab ta rii­gi­ko­gu kant­se­leis Va­bae­ra­kon­na kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­ni­ku­na, ku­hu kan­di­dee­ris kaks aas­tat ta­ga­si, kuid siis jäi kon­kur­sil tei­seks. Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas uue aren­dus­ju­hi leid­mi­seks väl­ja kon­kur­si, kan­di­dee­ri­da saab 17. jaa­nua­ri­ni.

Eelmine artikkelKAJA SEPP kir­jel­dab raa­ma­tus „Kas­sii­se­loom“ oma lap­se­põl­ve Va­na­kü­la
Järgmine artikkelLüü-Türr esi­nes Har­ju aas­ta­lõ­pu­bal­lil