Ani­ja val­la­va­nem on RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu esi­mees TOO­MAS TÕ­NI­SE

1663
Vallavanem RIIVO NOOR, vallasekretär HELDI LAKS ja volikogu esimees TOOMAS TÕNISE.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­lis nel­ja­päe­val, 21. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gil val­la­le uued ju­hid, nii vo­li­ko­gu esi­me­he kui val­la­va­ne­ma. Se­ni­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas 4. märt­sil lah­ku­mi­sa­val­du­se ja te­ma vii­ma­ne töö­päev oli 15. märt­sil. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas esi­tas 11. veeb­rua­ril val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se lõ­pe­ta­da te­ma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Va­li­mis­ko­mis­jon lõpetas volitused 13. veeb­rua­ril.

Märt­si­kuu is­tun­gi kut­sus kok­ku vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask. Ta tut­vus­tas vo­li­ko­gu uu­si liik­meid – ku­na Kesk­e­ra­kon­na ni­me­kir­jast va­li­tud Jü­ri Lill­soo ja Ind­rek Lill­soo aval­da­sid soo­vi oma vo­li­tu­sed kol­meks kuuks pea­ta­da, olid is­tun­gil asen­dus­liik­med Han­nes Pik­kel ja Va­le­ri Jõ­gio­ja. Vo­li­kok­ku naa­sis Ar­vi Ka­ro­tam, kes va­li­ti sin­na va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus liik­me­na.

Esi­me­se­na oli päe­va­kor­ras vo­li­ko­gu­le uue esi­me­he va­li­mi­ne. Peep Kask Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast sea­dis üles Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­kok­ku va­li­tud Jaa­nus Ka­le­vi kan­di­da­tuu­ri, Priit Raud­ki­vi va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Too­mas Tõ­ni­se. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­tas 18 ko­ha­lol­nud volinikust Too­mas Tõ­ni­set 11 ja Jaa­nus Ka­le­vit 7. See­ga va­li­ti vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks Too­mas Tõ­ni­se. 65aas­ta­ne Aeg­vii­dus elav Too­mas Tõ­ni­se on kauaaeg­ne spor­dia­met­nik, prae­gu ju­hib Spor­di­koo­li­tu­se ja -Tea­be Sih­ta­su­tust, on ka sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu esi­mees, ol­nud aas­ta­tel 2009-2017 Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu esi­mees.

Järg­mi­se­na ha­ka­ti va­li­ma val­la­va­ne­mat. Mar­gus Nõl­vak va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus sea­dis üles se­ni­se abi­val­la­va­ne­ma, ala­tes 15. märt­sist val­la­va­ne­ma ko­hu­seid täit­nud Rii­vo Noo­re kan­di­da­tuu­ri. En­ne val­da­de ühi­ne­mist töö­tas ta ne­li aas­tat Aeg­vii­du val­la­va­ne­ma­na. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud.

Rii­vo Noor üt­les, et ei soo­vi an­da suu­ri lu­ba­du­si, kuid tõi val­la ees seis­va­test üle­san­ne­test väl­ja te­ma mee­lest kaks kõi­ge olu­li­se­mat – ela­mu- ja prü­gi­ma­jan­du­se. Too­mas Tõ­ni­se mär­kis, et töö­tas Aeg­vii­dus ne­li aas­tat Rii­vo Noo­re­ga koos: „Vä­ga olu­li­ne on usal­dus­väär­sus ja kui tun­ned, et saad usal­da­da val­la juh­ti ja ta tööd, teeb see ka vo­li­ko­gu töö tun­du­valt ker­ge­maks, liht­sa­maks ja lä­bi­paist­va­maks.“

Rii­vo Noo­re val­la­va­ne­maks va­li­mi­se poolt hää­le­ta­sid kõik 18 is­tun­gil osa­le­nud vo­li­ko­gu­lii­get.

Val­la­va­ne­ma töö­ta­suks mää­ra­ti 2900 eu­rot. Sel­le poolt oli 11 vo­li­ko­gulii­get, 3 olid vas­tu ja 4 jäid era­poo­le­tuks. Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et tä­na­vu­ne val­laee­lar­ve on vas­tu võe­tud, val­la­va­ne­ma pal­ga­tõu­su­le (se­ni oli val­la­va­ne­ma palk 2475 eu­rot – toim) oleks pi­da­nud eel­ne­ma li­saeel­ar­ve. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen vas­tas, et va­he val­la­va­ne­ma se­ni­se ja uue pal­ga va­hel po­le vä­ga suur, sel­le­ga tul­lak­se toi­me, ee­lar­ve on ta­sa­kaa­lus.

Rii­vo Noo­re et­te­pa­ne­kul jät­kab val­la­va­lit­sus nel­ja­liik­me­li­se­na, sel­les­se kuu­lu­vad val­la­va­nem, kaks abi­val­la­va­ne­mat ja fi­nants­juht. Val­la­va­lit­su­se nel­jast liik­mest kin­ni­ta­ti kolm: Rii­vo Noor, abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja ja fi­nants­juht Lii­vi Han­sen. Nel­jan­da liik­me lu­bas val­la­va­nem kin­ni­ta­mi­seks esi­ta­da hil­je­malt vo­li­ko­gu üle­järg­mi­sel is­tun­gil.

Eelmine artikkelBal­ti Spoon os­tis Poo­la suu­ri­ma spoo­ni­te­ha­se
Järgmine artikkelVäärtegu Anija vallas ning tulekahjud Anija ja Kuusalu vallas