Ani­ja val­la­va­nem hea va­li­mis­ta­va rik­ku­ja­te seas

1189

Ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mi­se kam­paa­nia ajal hea va­li­mis­ta­va jär­gi­mist jäl­gi­vad va­ba­taht­li­kud val­vu­rid sead­sid esi­me­se nä­da­la rik­ku­mis­te ede­ta­be­lis tei­se­le ko­ha­le Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi esi­ne­mi­se 1. sep­temb­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis ja Ala­ve­re las­teaias. Mär­gi­ti, et mõ­le­mas ha­ri­du­sa­su­tu­ses pil­las ta oma pi­du­lik­ku kõ­nes­se vii­teid töö­saa­vu­tus­te­le ning põh­jus­te­le va­li­mis­tel just te­ma poolt hää­le­ta­da. Val­la­va­nem ka­su­tas kur­jas­ti ära oma ame­ti­po­sit­sioo­ni ning läks vas­tuol­lu põ­hi­mõt­te­ga, et ha­ri­du­sa­su­tu­sed on neut­raal­sed ning kan­di­daa­ti­del on oma et­te­pa­ne­ku­te tut­vus­ta­mi­seks võrd­sed või­ma­lu­sed, lei­dis va­ba­taht­lik val­vur Ma­ri-Liis Ja­kob­son. Ar­vi Ka­ro­tam sel­gi­tas – on ta­va­pä­ra­ne, et val­la­va­nem käib ha­ri­du­sa­su­tus­tes uue koo­liaas­ta al­gu­se pu­hul ter­vi­ta­mas: „Soo­vi­sin oma kõ­nes head uut koo­liaas­tat. Ku­na meil on päe­va­kor­ras tur­va­li­su­se tee­ma, rää­ki­sin ka, mi­da on oma­va­lit­sus tei­nud ja teeb val­lae­la­ni­ke elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks ja ka las­te tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks. Lõ­pus lip­sas mul tões­ti üle huul­te lau­se – kui ta­ha­te, et elu val­las lä­heks pa­re­maks, va­li­ge neid, kes end te­gu­de­ga tões­ta­nud, mit­te neid, kes lu­ba­vad. Aga kind­las­ti ei kut­su­nud ma ke­da­gi üles en­da poolt hää­le­ta­ma.“