Ani­ja mõi­sa pro­jek­tee­ri­mi­seks uus han­ge

873

Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks esi­ta­ti üks pak­ku­mi­ne, kuid ku­na pak­ku­ja oli ühe do­ku­men­di täit­nud va­les­ti, tu­li han­ge kuu­lu­ta­da nur­ju­nuks ja kuu­lu­ta­da väl­ja uus. Val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis mär­kis, et see oli nii pak­ku­ja­le kui val­la­va­lit­su­se­le pä­rast uue rii­gi­han­ge­te sea­du­se keh­ti­ma hak­ka­mist esi­me­ne han­ge ning vi­ga jäi mär­ka­ma­ta. „Kao­ta­me sel­le­ga ühe kuu. Pro­jek­tee­ri­mi­seks saa­me ae­ga an­da ku­ni viis kuud, nii et on üs­na kii­re,“ lau­sus ta. Uus pro­jek­tee­ri­mis­han­ge kes­tab 21. det­semb­ri­ni. EAS eral­das tä­na­vu Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­seks üle 1,75 mil­jo­ni eu­ro. Ehi­tus­tööd peak­sid al­ga­ma tu­le­val su­vel, uue­ne­nud Ani­ja mõis, kus ava­tak­se mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­kus, peaks uk­sed ava­ma 2020. aas­ta al­gu­ses.

Eelmine artikkelHC Keh­ra tee­nis Bal­ti lii­gas esi­me­sed punk­tid
Järgmine artikkelKas koo­li­bus­si oo­ta­jad te­ki­ta­vad Kiiu-Sood­la tee ää­res liik­lu­soht­li­ku olu­kor­ra?