Ran­na­kee­le aa­bits kee­le­teo 2021 rah­vaau­hin­na no­mi­nent

162

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel on või­ma­lik 27. veeb­rua­ri sü­daöö­ni hää­le­ta­da 2021. aas­ta pa­ri­ma kee­le­teo rah­vaau­hin­na saa­ja väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks. Kee­le­teo no­mi­nen­te on 32. Loe­te­lus esi­me­se­na on „Pi­su­ke­se rant­la­se aa­bits“. Sel­gi­tu­ses on sel­le kee­le­teo te­gi­ja­teks mär­gi­tud ran­na­kee­le aa­bit­sa koos­ta­jad Ene Velst­röm ja Rii­na Laa­ne­tu ning Lok­sa güm­naa­siu­mi rin­gi „Mi­nu ko­du­paik“ lap­sed. Aa­bit­sa an­dis väl­ja Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­rel te­gut­sev MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus. Ene Velst­röm ja Rii­na Laa­ne­tu on MTÜ ju­ha­tu­ses, Lok­sa algk­las­si­las­te rin­gi ju­hen­da­vad kol­man­dat aas­tat. Ene Velst­röm kir­jel­das su­vel Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lap­sed va­li­sid ran­na­kee­le sõ­nas­ti­kust iga tä­he alt ko­du­pai­ga­ga seo­tud sõ­nad, ran­na­kee­leos­ka­jad koo­sta­sid teks­tid, lap­sed joo­nis­ta­sid pil­did. Aa­bit­sa ku­jun­das Kad­ri Mets­tak Kol­gast.

Eelmine artikkelSal­me Tea­ter teeb juu­be­li­hooa­jal su­ve­la­vas­tu­se Pe­nin­gi mõi­sas
Järgmine artikkelSõnumitoojas 9. veebruaril