Ani­ja Lü­li­til oli osa­li­si sa­ma pal­ju kui esi­me­sel kor­ral – 300

1334
Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va kor­ral­dus­tiim: REI­MO RUU­BEL, IN­GA KOIT­LA, MA­RI­LIN PEH­KA, pea­kor­ral­da­ja KAI­SA TAM­KI­VI, KÜL­LI KROON, PIL­LE-RIIN PLEER, KAI­TI KAR­TU­SOV, PIL­LE TROL­LA, JÜR­GEN VAI­NO­LA ja KAT­RIN ROO­ME­RE. Pil­dilt puu­dub Trii­nu Al­li­pe­re.

Ani­ja Lü­li­ti on ideaal, mil­le poo­le võik­sid suun­du­da kõik Ees­ti ko­gu­kon­nad, ar­vas Ju­min­da ko­gu­kon­na ak­ti­vist, rii­gi­ko­gu lii­ge AR­TUR TAL­VIK.

Ar­tur Tal­vik, kes oli lau­päe­val, 14. ap­ril­lil kut­su­tud Ani­ja Lü­li­ti tei­se te­ge­vus­päe­va ava­mi­se­le „lü­li­ta­jaid“ ins­pi­ree­ri­ma, üt­les, et on Sõ­nu­mi­too­ja kau­du Ani­ja Lü­li­ti te­ge­mis­te­ga kur­sis, hin­dab se­da kui suu­re­pä­rast näi­det ko­gu­kon­na, et­te­võt­ja­te ja oma­va­lit­sus­te koos­tööst.

„Püüan möö­da Ees­tit käies Ani­ja Lü­li­tist pal­ju rää­ki­da: „See, kui­das Ani­ja Lü­li­ti on el­lu vii­dud ja sün­nib nii äge ühis­kond, on Ees­ti, mil­lest mi­na unis­tan.“

Ani­ja Lü­li­ti idee au­tor ja pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Tam­ki­vi mär­kis, et Ani­ja val­las on äge­dad ini­me­sed, kel­le­ga koos õn­nes­tub lä­bi viia võim­sat as­ja.

Teist kor­da – es­ma­kord­selt toi­mus Ani­ja Lü­li­ti 2016. aas­ta 16. ap­ril­lil – vii­di ühe päe­va jook­sul Ani­ja val­las el­lu ela­ni­ke en­di ideed, mil­le esi­ta­jad olid te­ge­vus­päe­val ka oma pro­jek­ti­de eest­ve­da­jad. Kor­ral­da­jad on et­te­võt­mist võr­rel­nud kaa­sa­va ee­lar­ve­ga, sest ra­ha idee­de el­lu­vii­mi­seks, kok­ku 14 000 eu­rot, an­ti val­laee­lar­vest. Tei­se Lü­li­ti raa­mes alus­tas eel­mi­sel lau­päe­val val­la eri pai­gus tööd 24 te­ge­vusg­rup­pi – kor­ras­ta­ti, lam­mu­ta­ti, ehi­ta­ti, vär­vi­ti, aru­ta­ti.

Paa­ris ko­has oli et­te­val­mis­tus­töid alus­ta­tud ju­ba nä­da­la­päe­vad va­rem. Ani­ja Lü­li­ti amet­li­ku­le te­ge­vus­päe­va­le an­ti staa­bi juu­res ehk Keh­ra ait-kui­va­ti ees star­di­pauk lau­päe­va hom­mi­kul kel­la 9 pai­ku. Esi­me­sed gru­pid lõ­pe­ta­sid töö lõu­naks, vii­ma­sed töö­ta­sid kel­la ka­hek­sa­ni õh­tul, kui neid oo­da­ti Ani­ja Lü­li­ti jä­rel­peo­le Soh­vi­kus­se. Pä­ris kõi­ki pro­jek­te 12 tun­ni jook­sul ka­van­da­tud ma­hus val­mis ei jõu­tud, kuid „lü­li­ta­jad“ lu­ba­sid, et vii­vad need kind­las­ti lõ­pu­ni. Mõ­nest­ki et­te­võt­mi­sest koo­rus uus idee, mi­da esi­ta­da järg­mi­se­le Ani­ja Lü­li­ti­le.

Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­vast teh­ti Fa­ce­boo­kis te­le­fo­ni­ga ot­se­ü­le­kan­deid, Lü­li­ti-re­por­ter Pil­le Trol­la kü­las­tas kõi­ki te­ge­vusg­rup­pe Keh­rast Aeg­vii­du­ni. Ko­hta­del teh­ti „lü­li­ta­ja­test“ ühis­pilt – õh­tul sai iga töö­rühm kin­giks suu­re raa­mi­tud fo­to oma gru­pist.

Õh­tu­sel kok­ku­võ­te­te te­ge­mi­sel rõõ­mus­tas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, et tei­sel Ani­ja Lü­li­til teh­ti vä­ga pal­ju las­te jaoks ja ka koos las­te­ga. Ra­ja­ti või kor­ras­ta­ti män­gu­väl­ja­kuid, las­teae­da­des ehi­ta­ti ae­da­sid, lap­sed ise is­tu­ta­sid Keh­ras­se li­gi 70 puud, kä­si­pal­li­poi­sid te­gid kor­da Keh­ra pal­li­väl­ja­kud.

Taas kii­rest in­ter­ne­tist
Esi­me­se Ani­ja Lü­li­ti suu­ri­ma saa­vu­tu­se­na on ni­me­ta­tud Di­gi­Maa ja tei­sed sar­nas­te pro­jek­ti­de sün­di, mis ai­tas ka po­lii­ti­ku­te­le sel­geks te­ha, kui­võrd olu­li­ne on kii­re in­ter­ne­ti jõud­mi­ne kõi­gi ma­ja­pi­da­mis­te­ni.
„Il­ma Ani­ja Lü­li­ti­ta ei rää­giks me prae­gu Ees­ti kat­mi­sest kii­re in­ter­ne­ti­ga. Lü­li­ti te­gi ära vä­ga tu­ge­va töö sel­leks, et riigi­ee­lar­ves on 20 mil­jo­nit eu­rot val­ge­tel ala­del in­ter­ne­tiü­hen­du­se pa­ran­da­mi­seks nii­ni­me­ta­tud, ole­me rii­gi­ko­gus vas­tu võt­nud kaks sea­du­se­muu­da­tust, enam ei rää­gi, kas kii­ret in­ter­net­ti on maa­le va­ja, vaid sel­lest, kui­das se­da sin­na ra­ja­da,“ kin­ni­tas rii­gi­ko­gu lii­ge Ta­nel Tal­ve, kes osa­les ka sel kor­ral Ani­ja Lü­li­ti aju­rün­na­kus.

Lau­päe­val aru­ta­ti Lin­nak­se kü­la ela­ni­ku Proo­met Tor­ga eest­võt­tel, mis saab siis, kui kii­re in­ter­net on ju­ba ole­mas ehk mil­li­seid või­ma­lu­si see pa­kub.

„Läk­si­me unis­tus­tes­se, kuid rää­ki­si­me ka täies­ti reaal­se­test as­ja­dest. Tur­va­li­sust puu­du­ta­vast, seal­hul­gas val­ve­süs­tee­mi­dest, kva­li­teet­sest te­le­pil­dist ja sel­le­ga seo­tud li­sa­või­ma­lus­test – näi­teks, et Sõ­nu­mi­too­ja võiks ha­ka­ta ka toot­ma või näi­ta­ma te­le­pil­ti,“ lau­sus Ta­nel Tal­ve.

Pik­val uus bus­si­pa­vil­jon
Pik­va ela­nik Erik Jü­riöö soo­vis Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val re­no­vee­ri­da kü­la va­na bussi­oo­te­pa­vil­jo­ni, mi­da ka­su­ta­vad pea­mi­selt lap­sed, kes sõi­da­vad Ala­ver­re koo­li, aga vi­let­sa il­ma­ga ka Keh­ras­se sõit­jad, ku­na tei­sel pool maan­teed oo­te­pa­vil­jo­ni ei ole.

Lau­päe­va hom­mi­kul, kui Pik­va „lü­li­ta­jad“ tööd alus­ta­sid, oli va­na pa­vil­jo­ni ko­hal vaid tü­hi plats.
„Plaa­ni­si­me pa­vil­jo­nil ai­nult ka­tu­se va­he­ta­da. Aga kui kolm nä­da­lat ta­ga­si kü­la­koo­s­o­le­ku ajal sel­le üle vaa­ta­si­me, sel­gus, et va­na to­ru­raa­mi enam taas­ta­da po­le või­ma­lik, see oli nii lä­bi roos­te­ta­nud, et oleks või­nud kok­ku kuk­ku­da,“ ju­tus­tas Erik Jü­riöö.

Nä­dal en­ne Lü­li­tit ot­sus­ta­ti va­na bus­sioo­te­koht kok­ku lü­ka­ta ja te­ha uus pa­vil­jon. Paar päe­va va­rem va­la­sid me­hed en­di­se la­gu­ne­nud be­too­ni ase­mel uue alu­se ning lau­päe­val ha­ka­ti Erik Jü­riöö joo­ni­se jär­gi ehi­ta­ma. Sei­nad saa­di val­mis ja ka­tus pea ko­ha­le, pin­ki sel päe­val veel te­ha ei jõu­tud, sa­mu­ti vär­vi­da. Vär­vi­me Tee­me Ära tal­gu­päe­val, ar­va­sid me­hed.

Aeg­vii­tu mu­di­las­te män­gu­väl­jak
Aeg­vii­tu jõu­dis Ani­ja Lü­li­ti esi­mest kor­da.
„Mul­le tun­dub Ani­ja Lü­li­ti vä­ga hea või­ma­lu­se­na en­di jaoks mi­da­gi ära te­ha, sest kor­ral­da­jad ai­ta­vad pal­ju ja an­na­vad va­hen­did – koos­töös su­jub kõik kii­re­mi­ni, kui ük­si te­hes,“ kii­tis Ma­ris Joo­na, kel­le eest­võt­tel ra­ja­ti Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja par­ki män­gu­väl­ja­kut mu­di­las­te­le.

Ta sel­gi­tas, et kui­gi Aeg­vii­du ko­duae­da­des on las­te­le ena­mas­ti lii­va­kas­tid-kii­ged ole­mas, ta­ha­vad nii noo­red emad kui lap­sed saa­da aeg-ajalt ka teis­tega kok­ku ja su­hel­da. Suu­re­ma­te las­te jaoks on Aeg­vii­du par­gis seik­lus­ra­da, mi­da Lü­li­ti-raa­mes sa­mu­ti pa­ran­da­ti, aga kui pe­res on ka väik­sem laps, pol­nud te­mal sa­mal ajal mi­da­gi te­ha, kui va­nem vend või õde seik­lus­ra­jal tur­nis.

Ani­ja Lü­li­ti raa­mes ehi­ta­ti kõ­la­ko­ja par­ki lii­va­kast ning pai­gal­da­ti kii­ged ja liu­mä­gi. Et las­tel oleks seal tur­va­li­ne, va­la­sid noo­red isad kii­ge­pos­tid be­too­ni. Ma­ris Joo­na aval­das loo­tust, et Lü­li­ti-päe­val teh­tu on al­les män­gu­väl­ja­ku al­gus ning edas­pi­di õn­nes­tub sin­na mu­ret­se­da veel at­rakt­sioo­ne.

Spon­sor ai­tas Ala­ve­re noor­te­kes­kust
Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses olid Ani­ja Lü­li­ti raa­mes noor­te­le abiks ka ühe spon­so­ri, Ak­zo­No­bel Bal­tics ASi ja te­ma koos­töö­part­ne­ri­te töö­ta­jad, kok­ku 9 ini­mest. Ak­zo­No­bel an­dis Ani­ja Lü­li­ti mit­me pro­jek­ti jaoks vär­ve, ka Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se ruu­mi­de vär­vi­mi­seks.

„Vär­vi­si­me üle noor­te­kes­ku­se alu­mi­se kor­ru­se toad ja üle­mi­se ko­ri­do­rio­sa,“ sõ­nas pro­jek­ti eest­ve­da­ja, Ala­ve­re noor­te­juht Ju­lia Šats­ka­ja, kel­le jaoks oli ül­la­tus, et ap­pi tu­li nii pal­ju rah­vast. Tä­nu sel­le­le jõu­ti pla­nee­ri­tud töö­ga val­mis loo­de­tust kii­re­mi­ni.

Ak­zo­No­be­l Baltics ASi too­te­juht Hei­ki Tuisk, kes on Ani­ja val­la ela­nik, üt­les, et te­ma lap­sed käi­vad Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses peaae­gu iga päev ae­ga veet­mas, kui oo­ta­vad ko­ju­sõi­duks bus­si. Ta te­gi lin­nas et­te­võt­te kon­to­ris üles­kut­se tul­la Ani­ja Lü­li­ti raa­mes noor­te­kes­kust vär­vi­ma: „Oli neid, kes soo­vi­sid kaa­sa lüüa, kui­gi po­le Ani­ja val­la­ga kui­da­gi seo­tud.“

Tä­nu­pi­du Soh­vi­kus
„Kui Ees­ti­maal pal­jud ini­me­sed, kes te­ge­le­vad as­ja­de­ga, mil­le­ga ei peaks te­ge­le­ma, te­ge­lek­sid sel­lis­te as­ja­de­ga na­gu Ani­ja val­las, oleks maailm pal­ju pa­rem paik,“ ar­vas val­la kol­me las­teaia di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te õh­tul Soh­vi­kus, Ani­ja Lü­li­ti tä­nu- ja jä­rel­peol, kus teh­ti päe­vast kok­ku­võt­teid.

Kor­ral­da­jad tä­na­sid kõi­ki, kes ai­ta­sid kaa­sa tei­se Ani­ja Lü­li­ti õn­nes­tu­mi­se­le – oma tii­mi liik­meid, töö­rüh­ma­de juh­te, spon­so­reid. Ani­ja Lü­li­ti pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Tam­ki­vi mär­kis: „Kui va­hel ini­me­sed ki­ru­vad, et vald ei saa mil­le­ga­gi hak­ka­ma, ja vald ki­rub, et ini­me­sed hä­dal­da­vad ega tea, mi­da ta­ha­vad, siis Lü­li­ti­ga kõik toi­mib. Meie val­la ja ini­mes­te koos­töö on või­mas.“

Pik­va bus­si­pa­vil­jo­ni re­no­vee­ri­mi­se ase­mel ehi­ta­ti idee au­to­ri ERIK JÜ­RIÖÖ (va­sa­kul) eest­võt­tel uus. Koos te­ma­ga te­gid põ­hi­töö RANET SIRKAS, KAIMO MÄTLIK, LEMBIT KOITSALU, AARE NURM ja RANNAR JÜRIÖÖ.
Pik­va bus­si­pa­vil­jo­ni re­no­vee­ri­mi­se ase­mel ehi­ta­ti idee au­to­ri ERIK JÜ­RIÖÖ (va­sa­kul) eest­võt­tel uus. Koos te­ma­ga te­gid põ­hi­töö RANET SIRKAS, KAIMO MÄTLIK, LEMBIT KOITSALU, AARE NURM ja RANNAR JÜRIÖÖ.

Kor­ral­dus­mees­kon­na eel­töö oli te­ma hin­nan­gul sel kor­ral nii hea, et ta sai lau­päe­val sõi­ta möö­da val­da ja vaa­da­ta, mis Lü­li­ti raa­mes te­hak­se: „Kõik­jal ras­si­sid rõõm­sad ini­me­sed.“

Nii te­mal kui kõi­gil teis­tel Ani­ja Lü­li­til osa­le­jad ja­gus oht­ralt kii­du­sõ­nu il­ma­taa­di­le, kes õn­nis­tas „lü­li­ta­jaid“ sel­le ke­va­de kõi­ge päi­ke­se­li­se­ma ja soo­je­ma il­ma­ga.

Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kin­ni­tas, et tal on vä­ga uh­ke tun­ne: „Ani­ja val­la kõi­ge suu­rem väär­tus on te­ma tub­lid ini­me­sed. Tund­kem rõõ­mu ühes­koos teh­tust ja tu­hat tä­nu tei­le!“

Ta rõõ­mus­tas, et Ani­ja Lü­li­til oli üle 30 spon­so­ri-koos­töö­part­ne­ri, kel­lel oli suur osa te­ge­vus­päe­va õn­nes­tu­mi­ses ning tea­tas, et Tal­link kin­gib Ani­ja Lü­li­ti põ­hi­kor­ral­da­ja­te­le Kai­sa Tam­ki­vi­le, Kai­ti Kar­tu­so­vi­le, Pil­le-Riin Plee­ri­le ja Kat­rin Roo­me­re­le pe­re­rei­sid Hel­sin­gis­se.

„Ala­ti, kui kõn­nin möö­da mõ­nest Lü­li­ti-ob­jek­tist, tu­leb hin­ge soe tun­ne – se­da te­gi­me Lü­li­ti­ga. Sel kor­ral on meil jäl­le vä­ga pal­ju li­sa, mil­le üle rõõ­mu tun­da, kui neist koh­ta­dest möö­da sõi­da­me,“ tõ­des Kai­sa Tam­ki­vi.

Mil­lal tu­leb järg­mi­ne Ani­ja Lü­li­ti? Kai­sa Tam­ki­vi vas­tas – siis kui Kai­ti Kar­tu­sov kir­ju­tab ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi pro­jek­ti. KOP toe­tas ka tä­na­vust Ani­ja Lü­li­ti kor­ral­da­mist 2000 eu­ro­ga.

 

Ani­ja Lü­li­ti töö­rüh­mad:

Le­pat­rii­nu las­teaia aia üm­be­re­hi­ta­mi­ne ja sõi­me­rüh­ma­le aia ehi­ta­mi­ne (juht Eda-Mai Tam­mis­te) – osa­le­nuid 30, Las­te­ta­re las­teaia õue hoiu- ja sõi­me­rüh­ma jaoks aia ehi­ta­mi­ne (Tii­na Tep­pan) – 42, Keh­ra maad­lus­saa­li kor­ras­ta­mi­ne – 6, Keh­ra Par­gi tä­na­va park­la kõr­va­le puh­kea­la ra­ja­mi­ne (In­ga Vai­nu) – 10, Põh­ja tä­na­va äär­de puu­de is­tu­ta­mi­ne (Han­nes Pik­kel) – 13, Keh­ra va­baõ­hu­jõu­saa­li kor­ras­ta­mi­ne (Mi­kael Par­man) – 8, Ani­ja män­gu­väl­ja­ku ja puh­kep­lat­si kor­ras­ta­mi­ne (Pil­le Kul­la) – 25, sil­lae­hi­tus Ala­ve­re kel­gu­mäe­le pää­se­mi­seks (Kät­lin Takk) – 5, Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se vär­vi­mi­ne (Ju­lia Šats­ka­ja) – 14, Keh­ra va­na asu­la män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne (Al­la Kle­mets) – 14, Keh­ra Aia tä­na­va män­gu­väl­ja­ku kor­ras­ta­mi­ne (Awe Paap) – 13, Keh­ra rah­va­ma­ja koo­riast­me­te re­no­vee­ri­mi­ne (El­vis Hru­pa) – 6, Ala­ver­re kii­ke­de ja pin­ki­de­ga aja­veet­mis­ko­ha loo­mi­ne (Taa­vi Ran­do­ja) – 8, Keh­ra pal­li­väl­ja­ku­te kor­ras­ta­mi­ne (Re­ne Kaa­lo) – 16, Pik­va bus­si­pea­tu­se ehi­ta­mi­ne (Erik Jü­riöö) – 22, mõt­te­tal­gud kas­si- ja koe­ra­pi­da­mi­sest (Kaie Un­te­ra) – 5, noor­te­kes­ku­ses­se he­lis­tuu­dio ra­ja­mi­ne (Ste­fan Ojas­soo), mõt­te­tal­gud jäät­me­ma­jan­du­se ja pur­gi­mi­se kor­ral­da­mi­sest (Rii­vo Noor) – 5, Keh­ra raud­teeäär­se val­ge ma­ja pu­has­ta­mi­ne (Kel­ly Kruus­mann) – 19, Ala­ve­re kor­ter­ma­ja­de hoo­vis asu­va ki­vist hoo­ne pu­has­ta­mi­ne (Kät­lin Takk) – 7, Keh­ra ui­su­väl­ja­ku poor­ti­de vär­vi­mi­ne (Mih­kel Kuu­se) – 5, mõt­te­tal­gud „Elu pä­rast kii­ret in­ter­net­ti“ (Proo­met Tor­ga) – 5, Aeg­vii­du väi­ke­las­te män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne (Ma­ris Joo­na) – 11, Ani­ja mõi­sa too­li­de vär­vi­mi­ne (Jan­ne Kal­lak­maa) – 7.

 

Eelmine artikkelAni­ja val­la esi­me­ne laua­ten­ni­se­meis­ter on KERT RÄIS
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma pla­nee­ri­tak­se Aru­kül­la Sü­gi­se 2b kin­nis­tu­le