Ani­ja JK pää­ses siis­ki III lii­gas­se

791

Kui­gi Ani­ja JK kao­tas Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te IV lii­ga ida-põh­jat­soo­ni üle­mi­ne­ku­män­gu­del lõu­nat­soo­ni 3. ko­ha mees­kon­na­le Võ­ru FC He­lio­se­le ka­he män­gu kok­ku­võt­tes 6:1, ei kus­tu­ta­nud see või­ma­lust tõus­ta uueks hooa­jaks kõr­ge­mas­se lii­gas­se. Järg­mi­se­na tul­nuks Ani­ja JK mees­kon­nal üle­mi­ne­ku­män­ge pi­da­da III lii­ga lää­net­soo­nis 10. ko­ha saa­nud Rap­la­maa JK II mees­kon­na­ga, kuid vas­tas­võist­kond loo­bus. See­ga pää­ses Ani­ja JK ko­he pä­rast esi­mest hooae­ga Ees­ti meist­ri­võist­lus­te IV lii­gas järg­mis­se lii­gas­se.

„Hooa­ja al­gu­ses ei us­ku­nud, et võik­si­me ühe hooa­ja jä­rel kõr­ge­ma­le lii­gas­se ker­ki­da. Kuid män­gud näi­ta­sid, et vas­tas­tel on meie­ga ras­ke, eri­ti hea oli kait­se­mäng – ko­gu­ni pool­tel män­gu­dest ei lask­nud me oma vä­ra­vas­se üh­te­gi pal­li. Vii­mas­te voo­ru­de­ni pü­si­si­me esi­ko­ha­kon­ku­rent­sis, saa­tus­li­kuks sai ai­nus kao­ta­tud mäng Kad­ri­na Moe vas­tu, mil­le pi­di­me män­gi­ma vä­he­mu­ses. Sel­lest hoo­li­ma­ta võib hooa­ja­ga ra­hu­le jää­da ning põ­ne­vu­se­ga oo­da­ta järg­mist,“ kom­men­tee­ris mees­kon­na esin­da­ja ja tree­ner Mih­kel Kuu­se.

Tä­na­vu män­gi­sid III lii­ga idat­soo­nis Raa­si­ku duu­bel­mees­kond FC Jo­ker II ja Kuu­sa­lu SK Ra­da. Ka nen­de hooaeg on lä­bi. Jo­ker II män­gis eel­vii­ma­se män­gu võõr­sil JK­ga Loo 3:3 vii­ki. Kui­gi ava­poo­laeg kao­ta­ti 0:1 ja tei­sel poo­la­jal läk­sid väl­ja­ku­pe­re­me­hed et­te 0:2, õn­nes­tus Jo­ke­ril Rii­vo Pal­li ja Re­ne Lil­le vä­ra­va­test män­gu­seis vii­gis­ta­da. Taas läks Loo mees­kond et­te, kuid 82. män­gu­mi­nu­til vor­mis­tas Ran­do Tamm lõp­li­kuks­sei­suks 3:3. Hooa­ja vii­ma­ne mäng pee­ti 8. ok­toob­ril Raa­si­kul, Amb­la Val­la­mees­kond alis­ta­ti 3:1. Jo­ke­rist te­gid skoo­ri Mark­ko Ku­du, Har­do Rii­berg ja Fred Mets­maa.

Sa­mas lii­gas kao­tas Kuu­sa­lu SK Ra­da 1. ok­toob­ril Tar­tus seal­se­le FC He­lio­se­le 0:2, see­juu­res esi­me­se punk­ti said tart­la­sed Kuu­sa­lu män­gi­ja Mar­tin Pee­ge­li oma­vä­ra­vast. Hooa­ja vii­ma­ne mäng oli 8. ok­toob­ril Kuu­sa­lus Las­na­mäe FC Ajax II vas­tu ning sel­le või­tis ko­du­mees­kond 2:1, Ra­da mõ­le­mad vä­ra­vad lõi Mar­kus Si­sas.

Raa­si­ku Jo­ker II lõ­pe­tas esi­me­se hooa­ja III lii­gas 5. ko­ha­ga. Ko­gu­ti 37 punk­ti, 22 män­gust või­de­ti 12, kao­ta­ti 9, 1 jäi vii­ki. Kuu­sa­lu SK Ra­da sai 23 punk­ti­ga 9. ko­ha – või­de­ti 7, kao­ta­ti 13 ja vii­ki jäi 2 män­gu.
Nais­te II lii­gas kao­tas FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 15. ok­toob­ril hoo­a­ja vii­ma­ses män­gus Sa­ku Spor­tin­gu­le 0:14 ning jäi II lii­ga 9 nais­kon­na seas 5 punk­ti­ga vii­ma­seks, 16 män­gust või­de­ti 1, 2 män­gi­ti vii­ki ja 13 kao­ta­ti.