AND­RES ÕIS on Har­ju­maa pa­rim har­ras­tus­näit­le­ja

754

27.-28. ok­toob­ril Aru­kü­las toi­mu­nud Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­lil osa­le­sid 8 trup­pi. Neid hin­na­nud žü­riis olid la­vas­ta­ja Ma­dis Kal­met, näit­le­ja Tii­na Mäl­berg ja Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­se näi­te­juht Keiu Kess. Fes­ti­va­li Grand Prix´või­tis Ko­se Näi­te­selts „Ki­ker­dis“ Jü­ri Tuu­li­ku ju­tus­tu­se „Ko­ju­sõit“ ai­ne­tel val­mi­nud tü­ki­ga „Näs­su in me­mo­riam“, mil­le la­vas­tas Maie Mat­vei. Fes­ti­va­li pa­ri­maks mee­so­sa­täit­jaks ni­me­ta­ti sa­mas näi­te­män­gus osa­le­nud MTÜ Joa­ves­ki Kü­la juht And­res Õis, kes va­li­ti pa­ri­maks mee­s­osa­li­seks ka su­vel Saa­re­maal kü­la­teat­ri­te fes­ti­valil. Raa­si­ku rah­va­ma­ja Lus­ti­rin­gi „Rong“, mil­le la­vas­tas Hel­le Va­ga, sai maa­kon­na teat­ri­fes­ti­va­lil la­va­ku­jun­du­se erip­ree­mia.