Algas rah­va­hää­le­tus – 100 meel­de­jää­va­mat aru­kü­la­last pää­se­vad kaan­te va­he­le

1845

166 isi­ku hul­gast sel­guvad rah­va­hää­le­tu­sega 100, fo­to ja kir­jel­dus pa­nu­sest Aru­küla ellu jõua­vad ko­gu­mik­ku.

Möö­du­nud nä­dalal al­ga­ta­sid Aru­kü­la en­di­ne ela­nik, aja­loo­hu­vi­li­ne Hen­ri Ree­der ja MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts juht Ga­ri­na Too­min­ga­s rah­va­hää­le­tu­se, et väl­ja sel­gi­ta­da 100 isi­kut, kes on Aru­kü­la enim mõ­ju­ta­nud. Sa­ja kõi­ge roh­kem hää­li saa­nud isi­ku põh­jal koos­tab Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts teat­mi­ku, mil­le aval­da­mi­seks sai külaliikumine Kodukant kaudud EV 100 ko­gu­kon­da­de taot­lus­voo­rust toe­tust 1480 eu­rot. Ko­gu­mik „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last” on plaa­nis avaldada tä­na­vu sü­gi­seks.

Kü­sit­lus al­gas tä­na­vu veeb­rua­ris, kui kõik said esitada meel­de­jää­va­te isi­ku­te ni­me­sid, mi­da ko­gu­nes 166. Kor­ral­da­jad sel­gi­ta­sid, et isik ei pea ole­ma Aru­kü­la ela­nik, täh­tis on mär­ki­mis­väär­ne pa­nus Aru­kü­la aren­gus­se. Ni­me­ta­da sai nii ela­vad kui ka meie hul­gast lah­ku­nud isi­kuid, kes mõ­ju­ta­sid Aru­kü­la vii­ma­se sa­ja aas­ta jook­sul ehk 1918-2018.

Nüüd on 166 ni­me ava­li­kud, iga soo­vi­ja saab in­ter­ne­ti­le­hel va­li­da väl­ja oma 20 lem­mi­kut. Hää­le­tus lõ­peb 1. juu­lil.

166 aru­kü­la­last, kel­le hul­gast sel­gi­ta­tak­se väl­ja 100 mõ­ju­ka­mat, on tä­hes­ti­ku jär­je­kor­ras: Tai­vo Ab­ram, Hel­gi Adam­son, Har­ri Al­jas­mäe, Lju­bov Al­jas­mäe, An­ge­la Al­lik, Vir­ve Aran­di, Kas­par Aren, Ka­ja Aru­sa­lu, Ju­ta Asu­ja, Vol­de­mar Av­loi, Pe­ter von Ba­ra­noff, Evi Eel­rand, Kaa­rel Een­pa­lu, Lin­da Een­pa­lu, An­ne Een­pa­lu, Mai Er­be, Gus­tav Er­ne­saks, Rein Haas­ma, Mee­ta Hein­la, Kau­po Hert, Jan­no Hert, Ker­mo Hert, El­gai­nu Hert, Ai­vi Hii­bus, Reet Hä­ni­ke­ne, Peep Iher, Es­ter Il­mets, Age Ima­la, Mal­le Jaa­ko, Alek­san­der Je­go­rov (Nas­si Sass), And­rei Je­go­rov, Karl Joa­kit, Mar­ta Kal­jas, Enn Kal­le, Hen­ry Ka­ri, He­li Ka­ru, Piia Mai Ka­se­maa, Cris­ti­na Kas­ka, Are Kau­rit, Kai­do Kau­rit, Lin­da Ke­sa, Kus­tas Ki­ker­puu, Jaak Kin­nas, Ai­li Ki­ting, Rein Koch, Hel­ga Kohv, End­la Koit­la, Jo­han­nes Koit­saar, Lin­da Koit­saar, Ast­rid Kokk, Ala­ri Kruus­vall, Val­de­ko Kul­ve­re, Sal­me Kul­ve­re, Vai­ke Kär­ner, Jaan Lag­le, Lem­bit La­ja, Hel­ga Lau­bert, Ing­la Leis, Tiiu Liiv, Jü­ri-Ra­jur Lii­vak, Mee­me Loik, Sil­via Luts, Vel­lo Luts, Eleo­no­re Mis­ler, Ju­lius Mis­ler, Avo Möls, Lee­na Möls, Ma­ri Möls, El­le Müü­ri­sepp, Eda Nee­me, Nor­man Nee­me, Es­ter Nii­das, Jaan Nii­das, Jü­ri Nii­ne­mets, Vai­do Nii­ne­sa­lu, Ar­do Niin­re, Mo­ni­ka Nu­ka, Nee­me Nu­ka, Eri­ka-Jo­han­na Nõm­mik, Es­ter Nä­rep, Hei­no Oja­soo, Hei­di Oras­maa, Tõ­nis Or­gus­saar, Rait Ots, Ka­lev Ots, Ma­rit Ot­sing, Kül­li Ovir, Ak­sel Pa­ju­ri, Lai­li Pal­lon, Ai­no Pau­mets, Val­dur Pee­gel, Kal­ju Peil, Mai­ri Piir, Lii­dia Put­kas, Hei­no Puus­te, Kar­men Püü, Jü­ri Püü­mets, Jaa­nus Ra­hu­mä­gi, Ain Raid­maa, Yl­le Ra­ja­saar, Hen­ri Ree­der, Tiit Ree­der, Ja­ko Rei­nas­te, Ants Rei­nas­te, Hel­jo Rein­berg, Ka­rin Reis­ka, Lai­ne Roht­la, Ed­mund-Raul Roop (Roo­bi Raul), Ralf Ruus, Olev Räh­ni, And­rus Räh­ni, Mar­ju Räh­ni, Tii­na Rüh­ka, Har­ri Reid­ma, Vee­ra Saar, Eve Saa­re, Tiit Saa­re, Jo­han­nes Sa­ka­la, Ma­ni­vald Sah­kai, Hei­no Saks, Vil­lu Saks, And­re Sepp, Alar Sep­per, Raul Sep­per, Alii­de Soos­ter, Ha­rald Tal­va­ru, Ar­ved Tam­ma­ru, Es­ter Tam­ma­ru, Mih­kel Tam­me, And­res Ta­rand, Vel­lo Te­der, Mee­li Te­der, Maar­ja-Ly Tei­no, Ing­rid Tei­no, Re­gi­na Tei­no, Kris­ta Tiit­maa, Tii­na Tinn, Ag­nes Toom, Ga­ri­na Too­min­gas, Maia-Re­ta Tram­pärk, Le­ho Trol­la, Ju­han Trump, Jan­no Trump, Jo­han­nes Trump, Mae Trump, Jaak Tur­ro, Ülo Udu­mäe, Ola­vi Uue­maa, Rai­vo Uuk­ki­vi, Hel­gi Vain, Olev-Jaan Var­res, Toi­vo Veen­re, Eve Vendt, Ot­to-Karl Vendt, Ti­mo Vendt, Hen­ry Ve­si­lind, Hei­ki Ves­ki, Mee­li Ves­kus, Sil­vi Vig­gor, Kad­ri Vii­ra, An­ne Vil­berg, Ivar Vil­berg, Vil­lu Vil­berg, Nord­heim Vil­berg, Van­da Vil­berg, Hel­vi Vi­lip­pus, Mall Vill, El­vii­ra Vä­li, Ju­ri Že­lo­bets­ki.

Aru­kü­la­la­si hääl­te ar­vu jär­gi reas­ta­da po­le plaa­nis. Kor­ral­da­jad põh­jen­da­sid, et pa­nu­sed on vä­ga eri­ne­va­tes vald­kon­da­des, po­le võr­rel­da­vad, see­tõt­tu po­leks jär­jes­ta­mi­ne õig­la­ne.

Ku­na ko­gu­mik sai toe­tust EV 100 kin­gi­tus­te toe­tus­voo­rust, saab Aru­kü­la rah­va­ma­ja sei­na­le EV 100 tahv­li. Pro­jek­ti kir­ju­ta­sid Ga­ri­na Too­min­gas ja noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no. Idee 100 meel­de­jää­va­ma isi­ku jääd­vus­ta­mi­seks sai Hen­ri Ree­der Saa­re­maalt. Idee el­lu­vii­mi­sel ai­tas Hen­ri Ree­de­rit ko­du­loo­la­ne Mai Er­be.

Kel internetis hääletamise võimalust pole, saab küsidasedeli rahvamajast Garina Toomingaselt või vallavalitsuse sekretärilt Kätlin Peeglilt. Ka pabersedelil saab valida 20 nime, soovi korral tehakse hääletajale sedelist koopia.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaia Kel­lu­ke­se rühm sai õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald võ­tab in­ves­tee­rin­gu­teks 3,8 mil­jo­nit lae­nu