ALE­XE­LA laien­dab Kuu­sa­lu tee­nin­dus­jaa­ma

595

Val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Kuu­sa­lu via­duk­til asu­va Ale­xe­la tank­la juur­de koh­vik-poe ehi­ta­mi­seks se­ni­se kios­ki ase­me­le ning kios­ki lam­mu­ta­mi­seks. Ehi­tus­fir­ma Mell­son Grupp OÜ on alus­ta­nud et­te­val­mis­tus­töö­de­ga. Ale­xe­la Gru­pi ju­ha­tu­se esi­mees Mar­ti Hääl kom­men­tee­ris, et käi­mas on tank­la aren­da­mi­se­ga seo­tud esi­me­se eta­pi ehi­tus­tööd: „Sin­na ehi­ta­tak­se prae­gu­sest kios­kist kolm kor­da suu­rem mu­ga­vus­pood koos õueo­sa­ga. Laien­da­me ka­tu­sea­lu­se­ga tank­lat, juur­de tu­leb elekt­ri­kiir­laa­di­ja. Loo­da­me ehi­tu­se val­mis saa­da käe­so­le­va aas­ta lõ­puks. Sa­mal ajal muu­de­tak­se Kuu­sa­lu tank­la juu­res via­duk­til trans­por­dia­me­ti soo­vil liik­luss­kee­mi ning re­kad saa­vad suu­re­ma par­ki­mi­sa­la.“ Mar­ti Hää­le sõ­nul lõ­pe­ta­tak­se tei­se eta­pi pro­jek­tee­ri­mist tank­la laien­du­seks via­duk­ti kõr­va­le – ale­vi­ku poolt Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le suun­du­va väl­ja­sõi­du­tee lä­he­dus­se. Trans­por­dia­met on ka­van­da­nud via­duk­tist Kuu­sa­lu ale­vi­ku poo­le ring­tee, na­gu on ju­ba tei­sel pool via­duk­ti. „Loo­de­ta­vas­ti ehi­ta­tak­se ring­tee järg­mi­se aas­ta esi­me­ses kvar­ta­lis ja see või­mal­dab meil ring­tee val­mi­mi­se­ga sa­maaeg­selt ava­da Kuu­sa­lu ela­ni­ke­le mu­gav tan­ki­mis­või­ma­lus,“ lau­sus ta.

Eelmine artikkelERE UI­BO jät­kab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na
Järgmine artikkelSõnumitoojas 17. novembril