Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mi­ne mak­sab üle 1,1 mil­jo­ni eu­ro

804
Ala­ve­re koo­li­ma­ja on ehi­ta­tud 1988. aas­tal.

Koo­li­ma­ja re­no­vee­rib OÜ Re­vin Grupp.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Ala­ve­re põ­hi­koo­li hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks esi­ta­ti 10 pak­ku­mist, seal­hul­gas oli ka­he fir­ma ühis­pak­ku­misio kolm. Kõi­ge sood­sa­mat hin­da pak­kus OÜ Re­vin Grupp. Han­ke võit­jaks tun­nis­ta­tud et­te­võt­e lu­bas koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­da 1 116 000 eu­ro eest. See on üle 150 000 eu­ro vä­hem, kui oli re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti põh­jal ar­ves­ta­tud.

Ku­na Ala­ve­re koo­li­ma­ja plaa­ni­ti esial­gu re­no­vee­ri­da ka­hes osas ja ka­he aas­ta jook­sul, ka­van­da­ti Ani­ja val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se esi­me­se eta­pi töö­deks ehk koo­li­ma­ja fas­saa­di ja võim­la re­no­vee­ri­mi­seks 450 000 eu­rot. Ko­gu ma­ja küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mi­de ning vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku uuen­da­mi­seks ning si­se­vii­mist­lu­se te­ge­mi­seks plaa­ni­ti ra­ha eral­da­da 2021. aas­ta ee­l-ar­vest. Ke­va­del sel­gus, et Ani­ja vald saab rii­gi li­saee­lar­ve­ga ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud krii­si lee­ven­da­mi­seks 440 000 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et see ka­su­ta­tak­se Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se tei­se eta­pi töö­deks ning juu­li­kuu vii­ma­sel päe­val kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus väl­ja ko­gu koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mis­han­ke, pak­ku­mi­si sai esi­ta­da 4. sep­temb­ri­ni.

Val­la­va­lit­su­se ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Lei­si sel­gi­tas, et rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se koh­ta tu­leb ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­da le­ping hil­je­malt no­vemb­ri lõ­puks, kuid ra­ha ka­su­ta­mi­seks on ae­ga tu­le­va aas­ta lõ­pu­ni.

Abi­val­la­va­nem Enn Pung ole­tas, et Re­vin Gru­pi­ga saab ehi­tus­le­pin­gu sõl­mi­da ok­toob­ri al­gu­ses. Pä­rast se­da al­gab 1988. aas­tal ehi­ta­tud koo­li­ma­ja võim­la re­no­vee­ri­mi­ne ning fas­saad soo­jus­ta­tak­se ja kae­tak­se uue kroh­vi­ga. Uuest aas­tast al­ga­vad ka ko­gu ma­ja si­se­tööd – va­he­ta­tak­se väl­ja se­ni­sed elekt­ri- ja küt­te­süs­tee­mid, pai­gal­da­tak­se uued ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mid, ma­ja saab soo­jus­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni, va­na vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik asen­da­tak­se uue­ga, ra­ja­tak­se uued sa­ni­taar­sõl­med.

„Ku­na va­he­ta­tak­se ko­gu koo­li­ma­ja to­rus­tik ja elekt­ri­juht­med, siis tu­leb ta­ha ka kül­lalt pal­ju lam­mu­tus- ja hil­jem vii­mist­lus­töid,“ lau­sus Enn Pung.

Koo­li­ma­ja saab re­no­vee­ri­mi­se käi­gus uued si­seuk­sed ja mõ­ned uued ak­nad ning koo­li köök täies­ti uue si­sus­tu­se. Koo­li põ­ran­da­te­le pan­nak­se uued kat­ted, sa­ni­taar­ruu­mi­des­se uued plaa­did. Re­no­vee­ri­mis­töö­de lõpp­täh­taeg on 15. au­gust 2021.

Õp­pe­töö viieks kuuks mu­ja­le
Aas­ta lõ­pu­ni toi­mub Ala­ve­re põ­hi­koo­li õp­pe­töö oma ma­jas, vaid ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­de ei saa te­ha ta­va­pä­ra­selt võim­las.

„Kui ilm vä­he­gi kan­na­tab, toi­mu­vad ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid õues. Kui õues ei ole või­ma­lik, saab lii­ku­da ja või­mel­da koo­li­ma­ja tei­sel kor­ru­sel väi­ke­ses saa­lis,“ üt­les koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si.

Ta aval­das loo­tust, et tei­sel poo­laas­tal saab võim­le­mis­tun­de lä­bi viia uue­ne­nud võim­las. Muu koo­li­töö peab ala­tes 1. jaa­nua­rist ku­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni jät­ku­ma mu­jal. Prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt ko­li­tak­se kool jõu­lu­va­hea­jal kol­me koh­ta: Ala­ve­re las­teae­da, rah­va­maj­ja ja noor­te­kes­ku­ses­se. Las­teaias õpi­vad uuest aas­tast ku­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni algk­las­sid, rah­va­ma­jas 5., 7. ja 9. klass ning noor­te­kes­ku­ses 6. ja 8. klass.

„Tun­ded on head, re­no­vee­ri­mi­se­ga muu­tub koo­li­ma­ja soo­je­maks, nii õpi­la­sed kui õpe­ta­jad saa­vad pa­re­ma õp­pi­mis- ja töö­kesk­kon­na. Meil on 82 õpi­last, usun, et ma­hu­me neis­se koh­ta­des­se ära. Dis­tant­sõ­pet me prae­gu ei ka­van­da, esi­me­ne va­lik on te­ha ot­seõ­pet, aga kõik võib muu­tu­da seo­ses CO­VID-19 le­vi­ku­ga,“ lau­sus Ren­na Rei­si.

Ta li­sas, et on aju­ti­sed koo­li­ruu­mid üle vaa­da­nud ja usub, et viis kuud ta­va­li­sest kit­sa­ma­tes olu­des õp­pi­da ei ole vä­ga kee­ru­li­ne: „Need olud ei ole hal­vad, las­teaed pak­kus mei­le vä­ga ava­raid ruu­me, ka saa­li. Rah­va­ma­ja saa­li ma­hub sui­sa kolm klas­si, eral­da­me need va­he­sein­te­ga.“

Õp­pe­tööks va­ja­lik möö­bel ko­li­tak­se aju­tis­tes­se klas­si­ruu­mi­des­se, üle­jää­nud möö­bel viiak­se re­mon­di ajaks Al­var MÜ lao­ruu­mi.

Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk ar­vas, et rah­va­ma­jas saa­vad koo­li re­mon­di ajal kõik hu­vi­rin­gid en­di­selt eda­si toi­me­ta­da, ku­na koo­li­päe­vad kes­ta­vad kel­la kol­me­ni ning rin­gi­töö pea­mi­selt õh­tu­poo­li­kul. On ka või­ma­lus, et rah­va­ma­ja rin­gi­de te­ge­vus toi­mub aju­ti­selt koo­li võim­las, kui see on re­no­vee­ri­tud.

„Nä­da­la­va­he­tus­tel kool ei töö­ta ning kui just ko­roo­na ei hak­ka meid pii­ra­ma, saa­me oma üri­tu­si te­ha. Küll aga ei ole sel ajal või­ma­lik kor­ral­da­da las­te­le päe­va­seid teat­rie­ten­du­si või fil­mi­de vaa­ta­mi­si,“ sõ­nas ta.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te sõ­nul an­tak­se Mõm­mi­la las­teaias jaa­nua­rist koo­li ka­su­ta­da tü­hi rühm, mil­le üht tu­ba ka­su­tab las­teaed võim­le­mis­saa­li­na, ning las­teaia saal. Üht ruu­mi ha­ka­tak­se aju­ti­selt ka­su­ta­ma söö­gi­saa­lina, ku­na ka koo­li­toi­tu val­mis­ta­tak­se ala­tes jaa­nua­rist ku­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni Mõm­mi­la las­teaia köö­gis: „Las­teaia muu­si­ka­tun­nid hak­ka­vad siis toi­mu­ma rüh­ma­des, lii­ku­mis­tun­de saab sel ajal te­ha ehk ju­ba koo­li­võim­las. Kõi­ge kee­ru­li­sem on las­teaia lõ­pu­peo­ga, aga kui sel aas­tal te­gi­me sel­le ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu õues, siis ehk saa­me ka järg­mi­sel aas­tal väl­jas te­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­ss
Järgmine artikkelPeri­la vii­na­vab­rik kui kü­la süm­bol