Ala­ve­re koo­lis riik­li­kest eri­ne­vad va­hea­jad

743

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ala­ve­re koo­lis ha­ri­dus­mi­nist­ri keh­tes­ta­tud koo­li­va­heae­ga­dest eri­ne­vad va­hea­jad. Direktor Ren­na Rei­si põh­jen­das, et koo­lil on kee­ru­li­ne kor­ral­da­da õp­pe­tööd sa­maaeg­selt põ­hi­koo­liõ­pi­las­te ek­sa­mi­te­ga. Li­saks on Ala­ve­re õpi­la­sed aval­da­nud soo­vi, et õp­peaas­ta lõp­peks va­rem, kui juu­ni­ kes­kel. Riik­li­kest eri­ne­va­te va­heae­ga­de keh­tes­ta­mi­se­ga oli nõus ka koo­li hoo­le­ko­gu. Ala­ve­re koo­lis on 2018/2019. õp­peaas­tal va­hea­jad 22.-28. ok­toob­ri­ni, 24. det­semb­rist 6. jaa­nua­ri­ni, 25. veeb­rua­rist 3. märt­si­ni, 22. ap­ril­list 24. ap­ril­li­ni ning su­ve­va­heaeg al­gab 7. juu­nil. Riik­li­kest eri­ne­vad va­hea­jad olid Ala­ve­res ka eelmisel õp­peaas­tal.