AIN VIL­LAU saa­vu­tas rah­vus­va­he­li­sel cur­lin­gu­võist­lu­sel 2. ko­ha

1234

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 20.-21. ok­toob­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel cur­lin­gu­tur­nii­ril Tal­linn Cup saa­vu­tas 2. ko­ha ta­va­võist­kon­da­de vas­tu män­gi­nud Ees­ti ra­tas­too­li­cur­lin­gu võist­kond, ku­hu kuu­lus ka Ain Vil­lau Kuu­sa­lu val­la Pä­ris­pea kü­last.

Cur­lin­gus on jääl kor­ra­ga kaks võist­kon­da, kes vis­ka­vad kor­da­möö­da ki­ve. Ees­märk on saa­da oma tii­mi ki­vid siht­mär­gi­le või­ma­li­kult lä­he­da­le. 

Tal­linn Cup´il 2017 osa­les 18 võist­kon­da Soo­mest, Šveit­sist, USAst, Lee­dust, Ve­ne­maalt, Itaa­liast ja Ees­tist. Ain­sa ra­tas­too­li­võist­kon­na­na osa­les Es­to­nian Wheelc­hair Cur­ling Team, mil­le koos­sei­sus män­gi­vad li­saks Ain Vil­lau­le Sig­ne Fal­ken­berg, Mait Mä­tas, And­rei Koit­mäe ja kap­ten Vil­jar Vil­lis­te. Võist­kond osa­les suur­võist­lu­sel teist kor­da. Eel­mi­sel aas­tal saa­vu­ta­ti 18 võist­kon­na seas ül­dar­ves­tu­ses 10. koht, tä­nav jää­di al­la vaid tur­nii­ri võit­nud Lä­ti võist­kon­na­le.

„Ees­ti ra­tas­too­li­cur­lin­gu esin­dus män­gib koos al­les kol­man­dat hooae­ga, kuid vaa­ta­ma­ta sel­le­le on võist­kon­nal vä­ga tu­gev teh­ni­li­ne ja ka st­ra­tee­gi­li­ne mäng,” kom­men­tee­ris Ees­ti Cur­lin­gu Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge Fred Rand­ver.

No­vemb­ris toi­mub Tal­lin­nas es­ma­kord­selt ka rah­vus­va­he­li­ne ra­tas­too­li­cur­lin­gu tur­niir Tal­linn Wheelc­hair In­ter­na­tio­nal.

Eelmine artikkelLok­sal on hel­ku­ri­puu
Järgmine artikkelMil­lest al­gab suu­rim jul­gus?