Haras al­gas sa­da­ma­hoo­ne ehi­tus

1100
Ha­ra sa­da­mas­se ker­kib uus suur sa­da­ma­hoo­ne, mil­le pro­jek­ti au­tor on Ind­rek All­mann. Pildil maja eskiis.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis ehi­tus­loa Ha­ra sa­da­mas­se suu­re ja ise­laa­di ar­hi­tek­tuur­se la­hen­du­se­ga sa­da­ma­hoo­ne ra­ja­mi­seks. Pro­jek­ti au­tor on ar­hi­tekt Ind­rek All­mann ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost PLUSS.

Et­te­val­mis­tus­tööd olid sel­leks ajaks ju­ba teh­tud ja plats oo­tel ning fir­ma Est­Hus võis asu­da ehi­ta­ma. Töö­de­ga on kii­re, sest Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­selt (EAS) sa­da­ma­hoo­ne ehi­tu­seks saa­dud kaas­fi­nant­see­rin­gu tõt­tu peab ko­gu ehi­tus ole­ma lõ­pe­ta­tud käe­s-
o­le­va aas­ta sü­gi­sel. Ma­ja oleks pi­da­nud val­mis ole­ma veel aas­ta va­rem, kuid Co­vi­di tõt­tu lü­ka­ti täh­tae­ga eda­si.

EAS ja­gas 2018. aas­ta ke­va­del kokku 2 mil­jo­nit eu­rot Ees­ti 11 väi­ke­sa­da­ma aren­da­mi­seks. Põh­ja­ran­ni­ku sa­da­ma­test said toe­tust Ha­ra, Ka­ber­nee­me, Eis­ma ja Nar­va sa­dam. Toetust jao­ta­ti ees­mär­gil luua Ees­ti ran­ni­ku­le sa­da­ma­te võr­gus­tik, et sa­da­ma­tee­nus oleks kät­te­saa­dav iga 30 me­re­mii­li ta­gant.

Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­seks, inf­rast­ruk­tuu­ri taas­ta­mi­seks ja ujuv­kai­de jaoks an­dis EAS mak­si­maal­se toe­tus­sum­ma – 199 990 eu­rot. Ra­ha­taot­lu­se jär­gi oli sa­da­ma­hoo­ne ka­vas ehi­ta­da va­na kai al­gu­ses asu­nud hoo­ne ko­ha­le, kus oli veel al­les la­gu­nev vun­da­ment. Nõu­ko­gu­de ajast pä­ri­ne­va­tel fo­to­del on see ma­ja ka­he­kor­ru­se­li­ne. Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Emil Ur­bel OÜ ka­van­das ori­gi­naa­li­le enam­vä­hem sar­na­se hoo­ne.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge MAR­TI HÄÄL ja MTÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge TAR­VI VELST­RÖM.

MTÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm kom­men­tee­rib, et pla­nee­ri­tud sa­da­ma­hoo­ne ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­ti kolm han­get, pak­ku­mi­sed ku­ju­ne­sid eba­so­bi­va­teks. Ta­kis­tu­seks hak­ka­sid ku­ju­ne­ma ka kesk­kon­naa­me­ti esi­ta­tud nõu­ded ning sai sel­geks, et ka­van­da­tut ei õn­nes­tu esialg­sel ku­jul rea­li­see­ri­da.

„Nüüd või­me öel­da, et oli­gi hea. Lä­bi­rää­ki­mis­te ja aru­te­lu­de käi­gus ole­me leid­nud sa­da­ma­hoo­ne­le pal­ju pa­re­ma asu­ko­ha ning ar­hi­tekt Ind­rek All­mann on pro­jek­tee­ri­nud liht­sa­ma ja ilu­sa­ma la­hen­du­se,“ nen­tis Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl.

Nii pur­je­de kui va­nade võr­gu­kuu­ri­de mo­tii­ve mee­nu­ta­v mit­meo­sa­li­ne he­le­da ka­tu­se­ga sa­da­ma­hoo­ne ehi­ta­tak­se pur­je­ta­mis­koo­li kon­tei­ne­ri­te ja se­ni üri­tus­te jaoks püs­ti­ta­tud tel­gi asu­koh­ta. Sa­da­ma­hoo­ne pin­da­la on li­gi 500 ruut­meet­rit. Uu­de sa­da­ma­hoo­nes­se tu­le­vad in­fo­punkt, tua­lett­ruu­mid, pe­su­ruu­mid, saun, köök ja söö­gi­saal, sa­da­ma kap­te­ni töö­tu­ba, nõu­pi­da­mis­te ruum, paa­di­töö­ko­da ja –lae­nu­tus ning jahtk­lu­bi ruu­mid. Har­ga so­bi­va­te la­hen­dus­te leid­mi­se­ga on te­ge­le­tud aas­taid, aga uue hoo­ne pro­jekt tel­li­ti ar­hi­tek­tilt det­semb­ri al­gu­ses. Ae­ga on ku­lu­nud koos­kõ­las­tus­teks. Kee­ru­li­seks ku­ju­nes la­hen­dus­te leid­mi­ne seo­ses sea­du­se­muu­da­tus­te­ga, mis nõua­vad uu­telt hoo­ne­telt ener­gia­tõ­hu­su­se mär­gist.

Mar­ti Hääl: „Ole­me kah­juks jäl­le ot­se­kui tee­ra­ja­jad. Sel­gus, et Ees­tis ei ole värs­ke­te nõue­te ajal ehi­tus­loas­ta­tud hooa­ja­li­si sa­da­ma­hoo­neid, mi­da tal­vel ei ka­su­ta­ta ega köe­ta ning ener­gia­tõ­hu­su­se ar­vu­ta­mi­se me­too­di­ka sel­leks puu­dub. Õn­neks leid­si­me prob­lee­mi­le la­hen­du­se.“

Eel­kõi­ge on val­miv sa­da­ma­hoo­ne mõel­dud nei­le, kes tu­le­vad me­re poolt, mär­kis Mar­ti Hääl: „Prae­gu­seks on val­mi­nud elekt­ri- ja vee­va­rus­tu­se­ga ning val­gus­tu­se­ga 24 ko­ha­ga kü­la­lis­kai. Jahtk­lu­bi li­gi 200 meet­rit kai­lii­ni on val­mi­mis­jär­gus ja tä­na­vu ju­ba võõ­rus­ta­nud ka pur­je­lae­va Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen. Sel­list või­me­kust ena­mikul väi­ke­sa­da­ma­tel Ees­tis po­le.“

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK kroo­ni­ti tä­nu tar­ga­le sõi­du­le teist kor­da Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelSuvi­sed peod on ala­nud