AIDI GER­DE TUISK Kuu­sa­lust on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te tea­tek­ros­sis

771
AIDI GERDE TUISK.

KAI­DO LAAS

8. sep­temb­ril Jõu­lu­mäel toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel maas­ti­ku­rat­ta tea­tek­ros­sis sai CFC nais­kon­na koos­sei­sus kuld­me­da­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Ai­di Ger­de Tuisk.
Sel­leks tu­li lä­bi­da 3,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne ränk­ras­ke ring, mi­da Ai­di Ger­de Tu­sik alus­tas vii­ma­se va­he­tu­se sõit­ja­na 4. ko­halt ja lõ­pe­tas või­du­kalt 9 nais­kon­na seas.

Noor­mees­te tea­tek­ros­si­le oli re­gist­ree­ru­nud 25 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da, ku­hu toh­tis kuu­lu­da igast va­nu­sek­las­sist üks rat­tur. Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi M18-va­nu­sek­las­si esin­da­ja Ste­fan Loo­tus lõ­pe­tas 3,7ki­lo­meet­ri­se pik­ku­se ava­va­he­tu­se viien­da­na, Joo­nas La­tik (M16) ja Evar Saul (M14) hoid­sid oma va­he­tu­se lõ­puks 4. koh­ta ja vii­ma­ses va­he­tu­ses star­ti­nud Mar­kus Alek­san­der Saar (M12) tõs­tis esi­me­sel mäel Kuu­sa­lu ko­gu­ni kol­man­daks, kuid vii­ma­sel kol­mel ki­lo­meet­ril „nee­la­sid“ suur­te klu­bi­de ank­ru­me­hed Mar­kus Alek­san­der Saar siis­ki al­la ja lõ­puks tu­li lep­pi­da 8. ko­ha­ga, pronks­me­da­list jäi Kuu­sa­lu klu­bi noor­tel puu­du 1,05 mi­nu­tit.
Kuu­sa­lu tei­ne võist­kond koos­sei­sus Mau­ro Erik Saar, And­reas Vil­bas­te, Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst lõ­pe­tas en­dast va­ne­ma­te­ga võis­tel­des 18. ko­ha­ga.