Ahren­si platsil val­gus­tus ja kaamerad

1119

Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di esi­ne plats on val­gus­ta­tud ning turvakaameratega. 10. au­gus­til avab Lau­rent­siu­se Selts plat­sil kee­le­me­he Eduard Ah­ren­si ku­ju. Selt­si esi­mees Su­lev Vald­maa: „Kaa­me­rad mä­les­tus­mär­gi tur­va­mi­seks pas­to­raa­di et­te ja ta­ha ot­sus­ta­ti pan­na selt­si üld­koo­so­le­kul. Selts võt­tis viis hin­na­pak­ku­mist, va­li­ti sood­saim. Töö ja sead­med on ta­su­tud kor­jan­dus­ra­ha­de­st. Li­saks tõs­te­ti va­rem ki­ri­kut val­gus­ta­nud pro­žek­tor tä­na­va­töö­de käi­gus paar pos­ti eda­si ja si­hi­ti plat­si­le. Va­na pas­to­raa­di kohta on Lau­rent­siu­se Selts ha­ka­nud ka­su­ta­ma ni­me Vil­la Ah­rens. Selts toe­tab ko­gu­du­se ideed muu­ta va­na pas­to­raat roh­kem ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaks. Ni­mi Kuu­sa­lu va­na pas­to­raat on pikk ja lo­hi­sev, Vil­la Ah­rens lü­hem ega kah­jus­taks kui­da­gi hoo­ne au­väär­tust. Kui aeg küps, võiks taot­le­da ni­me ka ava­li­kult.”

Eelmine artikkelKehra kõnnitee projekteerija valitud
Järgmine artikkelRaasiku vallas al­gab tä­na­va­te pin­da­mi­ne