Aeg­vii­du las­teae­da ja koo­li hak­kab juh­ti­ma AN­NI­KE SOOD­LA

289
Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor AN­NI­KE SOOD­LA: „Aeg­vii­du on lum­mav paik ja oo­tan ele­vu­se­ga koh­tu­mist ko­gu­kon­na­ga.“

Ani­ja val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­tud kon­kur­si­ko­mis­jon va­lis ala­tes 1. juu­list Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ning Aeg­vii­du koo­li ühen­da­su­tu­se­na alus­ta­va Aeg­vii­du koo­li di­rek­to­riks An­ni­ke Sood­la, kes asub ame­tis­se 17. juu­list.

An­ni­ke Sood­la on pä­rit Pär­nust. Ta lõ­pe­tas 1998. aas­tal Pär­nu Sü­te­va­ka Hu­ma­ni­taar­güm­naa­siu­mi ning 2008. aas­tal Tal­lin­na Üli­koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja­na. Õpin­gu­te ajal läks 2004. aas­tal töö­le Tal­lin­na Mus­ta­mäe Hu­ma­ni­taar­güm­naa­siu­mis­se, kus õpe­tas kuns­ti ees­ti kee­les las­te­le, kel­le ko­du­ne keel oli val­da­valt ve­ne keel.

„Kaks­teist aas­tat Mus­ta­mäe koo­lis and­sid mul­le hul­ga­li­selt ko­ge­mu­si ja ene­se­kind­lust õpe­ta­ja­na, aga ka koo­li aren­dus­te­ge­vus­tes,“ sõ­nas An­ni­ke Sood­la.

Aas­ta­tel 2016-2019 õp­pis ta Tal­lin­na Üli­koo­lis ha­ri­du­se juh­ti­mist. Sa­mal ajal õpin­gu­te alus­ta­mi­se­ga läks õpe­ta­jaks Tal­lin­na Kuns­ti­güm­naa­siu­mis­se, aas­ta hil­jem sai An­ni­ke Sood­last sa­ma koo­li õp­pe­juht. Mõ­ni aas­ta hil­jem asus ta töö­le ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mis­se, kus te­ge­les peaeks­per­di­na kee­le­kümb­lu­se, õpe­ta­ja­te kva­li­fi­kat­sioo­ni ja õpe­ta­jaa­me­ti mai­ne te­maa­ti­ka­ga: „Kolm aas­tat mi­nis­tee­riu­mis õpe­ta­sid nä­ge­ma ha­ri­dus­maas­tik­ku hoo­pis laie­mast vaa­test, üht­la­si mõist­sin, et ta­han töö­ta­da siis­ki koo­lis.“

Lõp­pe­nud õp­peaas­tal töö­tas An­ni­ke Sood­la Tal­lin­na Ku­ris­ti­ku güm­naa­siu­mis, sü­gi­sel alus­tas 4.-12. klas­si­de õp­pe­ju­hi­na, õp­peaas­ta lõ­pe­tas di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja­na.

Pä­rast se­da, kui kon­kur­si­ko­mis­jon oli ka­he vii­ma­ses­se voo­ru pää­se­nud kan­di­daa­di seast va­li­nud An­ni­ke Sood­la Aeg­vii­du koo­li di­rek­to­riks, käis ta seal­set las­teae­da ja koo­li vaa­ta­mas ning võt­tis veel paar päe­va mõt­le­mi­sae­ga.

„Käi­sin las­teaia ja koo­li­ga tut­vu­mas, sest mi­nu jaoks on olu­li­ne nii pal­ju kui või­ma­lik mõis­ta, kus ma töö­le asun. Esi­me­ne mul­je oli ko­he ko­du­ne ja hu­ba­ne. Olen se­ni töö­ta­nud suur­tes asu­tus­tes, kus kõi­ki ja kõi­ke ei jõua mär­ga­ta. Usun, et Aeg­vii­dus on roh­kem mär­ka­mist ja va­he­tut suht­lust. Igal ju­hul on see lum­mav paik ja oo­tan ele­vu­se­ga koh­tu­mist ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga,“ rää­kis uus koo­li­juht.

Ta sel­gi­tas, et en­ne lõp­li­ku jah-sõ­na and­mist võt­tis mõt­le­mi­sae­ga, sest soo­vib olu­li­se­mad ot­su­sed ala­ti pe­re­ga lä­bi aru­ta­da: „Käi­sin veel ka abi­kaa­sa­ga Aeg­vii­dus ja­lu­ta­mas en­ne, kui lõp­li­ku nõu­so­le­ku and­sin. Olen sin­na kan­ti ka eel­ne­valt sat­tu­nud, aga ti­he­da­maid seo­seid Aeg­vii­du­ga mul ei ole.“

An­ni­ke Sood­la elab pe­re­ga Tal­lin­nas, kuid ei vä­lis­ta, et tu­le­vi­kus võiks ka Aeg­vii­tu ko­li­da: „See on ime­kau­nis koht, kuid kõik ole­neb või­ma­lus­test ja kas on koht, ku­hu tul­la. Esial­gu hoian oma foo­ku­ses sis­see­la­mist las­teaia ja koo­li te­ge­mis­tes­se.“

Ree­del edas­tas Ani­ja val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia lap­se­va­ne­ma­te­le pea­gi ame­tis­se as­tu­va koo­li­di­rek­to­ri vi­deo­ter­vi­tu­se. Sel­les ni­me­tas An­ni­ke Sood­la kõi­ge olu­li­se­ma väär­tu­se­na hoo­li­vust, kin­ni­tas, et peab vä­ga olu­li­seks mees­kon­da, tea­dus- ja tõen­dus­põ­hist juh­ti­mist ning et ha­ri­du­sa­su­tu­se foo­ku­ses peab ala­ti ole­ma las­te heao­lu ja aren­gu toe­ta­mi­ne, kuid olu­li­ne on ka õpe­ta­ja­te heao­lu ta­ga­mi­ne.

Eelmine artikkelKihelkonnaderbi võitja selgus viimasel minutil
Järgmine artikkelAruküla Tapi volleväljakutel peeti rannavolle avavõistlus