Aeg­vii­dus enam ÜVK­ga lii­tu­mis­ta­su ei ole

322
ERIK JÜRIÖÖ

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu tun­nis­tas keh­te­tuks Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu 2010. aas­ta ot­su­se ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­ta­su koh­ta.

Val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sel­gi­tas, et Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018 Aeg­vii­du piir­kon­nas vee-et­te­võt­ja OÜ Vel­ko AV. Kon­ku­rent­sia­met ei ole Vel­ko AV-le ÜVK lii­tu­mis­ta­su keh­tes­ta­nud ning et­te­võ­te saab vee­hin­na­le li­sa­da vaid in­ves­tee­rin­gu­te omao­sa­lu­se ula­tu­ses ühen­dus­ta­su, mis on teh­tud iga konk­reet­se kin­nis­tu ühis­vee­vär­ki ühen­da­mi­seks.

Ka Aeg­vii­du val­la va­rem ra­ja­tud ühis­vee­värk ja -ka­na­li­sat­sioon on üle an­tud Vel­ko AV-le. Kui­gi seal keh­tis lii­tu­mis­ta­su, ei saa val­la vee-et­te­võ­te se­da Vel­ko AV ju­ha­ta­ja sõ­nul ra­ken­da­da, ku­na li­saks vee-et­te­võt­ja­le on muu­tu­nud õi­gus­lik alus lii­tu­mis­ta­su­de keh­tes­ta­mi­sel: „Küll aga on ka seal vee-et­te­võt­jal lu­ba­tud kü­si­da ja kü­si­me ühen­dus­ta­su kin­nis­tu ühen­da­mi­seks teh­tud ku­lu­tus­te ula­tu­ses.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­sis Ran­no Soots, kui kee­gi on va­he­peal­se ka­he aas­ta jook­sul Aeg­vii­dus ÜVK­ga lii­tu­nud ja maks­nud lii­tu­mis­ta­su, kas ta peab ik­ka­gi nüüd maks­ma vee eest kal­li­mat hin­da (kui Aeg­vii­dus hak­kas vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust pak­ku­ma Vel­ko AV, tõu­sid ka hin­nad sa­ma­le ta­se­me­le, na­gu on Ani­ja val­la üle­jää­nud piir­kon­da­des – toim). Erik Jü­riöö vas­tas, et lii­tu­mis­ta­su­ga le­pin­gud sõl­mi­sid ela­ni­kud Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se­ga, kui seal­seks vee-et­te­võt­teks mää­ra­ti Vel­ko AV, sõl­mi­ti ela­ni­ke­ga uued le­pin­gud, vee­hind on kõi­ki­de­le klien­ti­de­le üks: „Meie ei saa muu­ta se­da, kui va­rem on neilt võe­tud lii­tu­mis­ta­su.“

Peep Kask lau­sus, et ka­he vii­ma­se aas­ta jook­sul Aeg­vii­dus ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­nud on maks­nud lii­tu­mis­ta­su ju­ba Ani­ja val­la­le ning kü­sis, kas ei ole või­ma­lust, et vald mak­saks nei­le lii­tu­mis­ta­su ta­ga­si, ku­na Ani­ja val­las po­le lii­tu­mis­ta­su ku­na­gi ol­nud.

„Kui ei­le ost­sin poest saia 2 eu­ro­ga ja tä­na müüak­se se­da poo­le eu­ro­ga, siis ei mak­sa kee­gi mul­le va­het ta­ga­si,“ ar­vas Jaa­nus Ka­lev.

Too­mas Tõ­ni­se li­sas: „Ela­me kind­las ma­jan­dus­ruu­mis, kind­lal aja­het­kel ja käi­tu­me nen­de reeg­li­te jär­gi.“

Eelmine artikkelERIK JÜ­RIÖÖ: „Keh­ra va­na kat­la­ma­ja saa­tus on veel lah­ti­ne.“
Järgmine artikkelAni­ja val­las al­gab ela­ni­ke­kam­paa­nia