Aeg­vii­du ve­du­ri­de­poost tehakse ter­vi­ses­por­di­kes­kus

1272
En­di­ne ve­du­ri­de­poo, tu­le­va­ne ter­vi­ses­por­di­kes­kus, asub Aeg­vii­du raud­tee­jaa­ma va­he­tus lä­he­du­ses.

Aeg­vii­du en­di­ses­se ve­du­ri­de­poos­se ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ehi­ta­ja peaks sel­gu­ma mai lõ­puks.

Üle­möö­du­nud aas­tal ot­sus­tas EAS toe­ta­da piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se (PKT) meet­mest 747 771 eu­ro­ga Aeg­vii­du ve­du­ri­de­poo­hoo­ne re­no­vee­ri­mist ter­vi­ses­por­di­kes­ku­seks. Val­la omao­sa­lu­seks on ka­van­da­tud 131 959 eu­rot. Ku­na hoo­ne re­no­vee­ri­misp­ro­jekt oli toe­tu­se saa­mi­se ajal küm­me aas­tat va­na, tu­li sel­le­le tel­li­da eks­per­tiis. Eks­per­tii­si­ga sel­gus, et pro­jekt va­jab kaa­sa­jas­ta­mist. See­tõt­tu kuu­lu­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­ja uue pro­jek­tee­ri­mis­han­ke, uue re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­tas OÜ Sir­kel ja Mall.

„Vä­li­sil­me ei muu­tu võr­rel­des va­ra­se­ma pro­jek­ti­ga peaae­gu üld­se, vei­di sai kor­ri­gee­ri­tud ruu­mip­la­nee­ring, kaa­sas­ja­ta­tud elekt­ri- ja küt­te­süs­tee­mid,“ rää­kis val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung.

Ta li­sas, et pro­jek­tee­ri­ja sai üle­san­de la­hen­da­da ka puue­te­ga ini­mes­te hoo­nes­se pää­se­mi­ne ja seal lii­ku­mi­ne.

Pä­rast pro­jek­ti val­mi­mist kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus väl­ja ehi­tus­han­ke, sel­le täh­taeg on 9. mai, kuid Enn Pun­ga sõ­nul se­da tõe­näo­li­selt pi­ken­da­tak­se. Han­ke­tin­gi­mus­tes on nõue, et kõik pak­ku­jad pea­vad käi­ma ko­ha­peal hoo­ne­ga tut­vu­mas.

Li­gi 150 aas­ta­ne hoo­ne
Aeg­vii­du raud­tee­jaa­ma juu­res asuv de­poo­hoo­ne kuu­lub koos jaa­ma pea­hoo­ne ning kõr­val­hoo­ne­te­ga – vee­torn, pum­ba­ma­ja, jää­kel­der ja muud – ar­hi­tek­tuu­ri­mä­les­ti­se­na kul­tuu­ri­mä­les­tis­te riik­lik­ku re­gist­ris­se. Hoo­ne ehi­ta­ti 1870. aas­tal üle­ve­ne­maa­li­se tüüpp­ro­jek­ti jär­gi väi­ke­seks ühe­ko­ha­li­seks de­poo­hoo­neks. Esial­gu oli seal üks suur ruum, mil­le põ­ran­das­se oli raud­tee vee­re­mi re­mon­diks teh­tud ka­nal, va­he­kor­ru­seid pol­nud. 1920nda­te aas­ta­te tei­sel poo­lel lõ­pe­ta­ti sel­le ka­su­ta­mi­ne ve­du­ri­de­poo­na ning võe­ti ka­su­tu­se­le töö­ko­ja­na, mi­da on hil­jem kor­du­valt üm­ber ehi­ta­tud.

Prae­gu on hoo­nes mit­u va­he­sein­te­ga ruu­mi, osa­li­selt on ehi­ta­tud ka­he­kor­ru­se­li­seks. Ka fas­saa­di on muu­de­tud – raud­tee­pool­sed suu­red kaar­ak­nad on peaae­gu üle­ni kin­ni lao­tud, tä­na­va­pool­sed ak­nad lau­da­de­ga kin­ni löö­dud, üh­te neist on teh­tud uus sis­se­pääs. Pu­nas­test tel­lis­test fas­saad on val­geks vär­vi­tud.

Aeg­vii­du val­la­va­lit­sus hak­kas 1990nda­test aas­ta­test ka­su­tu­se­ta seis­nud en­di­ses­se ve­du­ri­de­poos­se ter­vi­ses­por­di­kes­kust ka­van­da­ma roh­kem kui küm­me aas­tat ta­ga­si, kui see saa­di Ees­ti Raud­teelt 50 aas­taks val­la­le ta­su­ta ka­su­ta­da.

„Aeg­vii­du on at­rak­tiiv­ne tu­ris­mi- ja mat­ka­piir­kond. Kui hak­ka­si­me ka­van­da­ma ale­vist mat­ka- ja spor­di­kes­ku­se­ni kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist, sai sel­geks, et on va­ja ka koh­ta, kust ini­me­sed saak­sid lae­nu­ta­da spor­di­va­hen­deid ja min­na Kõr­ve­maa kes­ku­ses­se või Val­ge­ho­bu­se­mäe­le,“ rää­kis Enn Pung.

Ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ra­ja­mi­seks tel­li­ti pro­jekt ning EA­S-ist taot­le­ti ehi­ta­mi­seks toe­tust esi­mest kor­da 2008. aas­tal: „2012. aas­tal sai­me muin­sus­kait­sea­me­tilt toe­tust eter­niit­ka­tu­se pa­ran­da­mi­seks, et sis­se ei ku­kuks. Muuks pol­nud val­lal ega muin­sus­kait­sel või­ma­lust. Kuid tä­nu ka­tu­se­le on ka hoo­ne müü­rid siia­ni püs­ti.“

Spor­di­va­hen­di­te lae­nu­tus
Tu­le­va­ne ter­vi­ses­por­di­kes­kus on Enn Pun­ga sõ­nut­si mõel­dud eel­kõi­ge nei­le spor­di­sõp­ra­de­le ja ter­vis­li­ke elu­vii­si­de har­ras­ta­jai­le, kes tu­le­vad Aeg­vii­tu ron­gi­ga. Nad saa­vad sealt lae­nu­ta­da spor­di­va­hen­deid, sõi­ta Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses­se või Val­ge­ho­bu­se­mäe­le ja ta­ga­si või käia ümb­rus­kon­na loo­du­ses lii­ku­mas. Pä­rast spor­ti­mist on või­ma­lik käia ter­vi­ses­por­di­kes­ku­ses sau­nas, va­he­ta­da rii­ded ning sõi­ta ta­ga­si ko­ju.

Ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­leb suur in­fo­saal koos spor­di­va­rus­tu­se – suus­ka­de, ra­tas­te, räät­sa­de, disc­gol­fi ke­tas­te – lae­nu­tu­se ja hool­du­se­ga. In­fo­ruu­mi te­hak­se ma­kett ve­du­ri eest­vaa­test, sel­le sis­se tu­le­vad in­fo­riiu­lid piir­kon­na tu­ris­mi- ja spor­ti­mis­või­ma­lus­te koh­ta, sa­mu­ti on seal in­fo ron­gi­liik­lu­se koh­ta. In­fo­saa­li pannakse ka pin­gid, seal on või­ma­lik ron­gi oo­da­ta.

Pea­le sel­le te­hak­se esi­me­se­le kor­ru­se­le eral­di sis­se­pää­su­ga kaks ka­bi­net­ti Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jai­le. Enn Pung sel­gi­tas, et siis pää­se­vad ka lii­ku­mis­puu­de­ga ja ra­tas­too­lis ini­me­sed sot­siaal­töö­ta­ja ning teis­te mõ­nel päe­val nä­da­las Aeg­vii­dus töö­ta­va­te val­laa­met­ni­ke juur­de. Va­nas val­la­ma­jas on töö­ruu­mid tei­sel kor­ru­sel, ku­hu viib järsk puu­trepp.

Depoohoone tei­se­le kor­ru­se­le ehi­ta­tak­se pe­su­ruu­mid, sau­nad ja hoiu­ka­pid. Tei­ne kor­rus on esi­me­sest väik­sem – see on vaid ka­bi­net­ti­de ko­hal, in­fo­saa­li ko­hal roh­kem kor­ru­seid ei ole. Ka kol­mas kor­rus on hoo­nes vaid osa­li­selt, sin­na te­hak­se se­mi­na­ri­ruum ning töö­ta­ja­te puh­ke­nurk.

„Sa­la­soov on saa­da ter­vi­se­spor­di­kes­kus val­mis järg­mi­se aas­ta veeb­rua­ri lõ­puks, kui Aeg­vii­dus toi­mub iga-aas­ta­ne pre­si­den­di­matk. Siis võiks mat­ka staap ol­la vast­val­mi­nud hoo­nes,“ lau­sus Enn Pung.

Eelmine artikkelLuba Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­siks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon