Abi kü­si­mi­ne on suu­rim vä­gi­te­gu

808

Al­gas ko­da­ni­kual­ga­tu­se­na sün­di­nud kam­paa­nia #meie­aja­kan­ge­la­ne, mil­le ees­märk on an­da pe­re­vä­gi­val­la ohv­ri­te­le jõu­du ja jul­gust abi kü­si­da. Kam­paa­nia­ga soo­vi­tak­se tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust lä­hi­suh­te­vä­gi­val­last, et abi­va­ja­jaid ümb­rit­seks mõist­mi­ne ja toe­tus. Kam­paa­niat kor­ral­da­vad MTÜ Nais­te Tu­gi- ja Tea­be­kes­kus, sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ohv­ria­bi ja tu­run­du­sa­gen­tuur Ha­vas.

Mul­lu pöör­dus Ees­tis lä­hi­suh­te­vä­gi­val­la tõt­tu po­lit­seis­se 11 217 ini­mest ning re­gist­ree­ri­ti 3908 pe­re­vä­gi­val­la­ku­ri­te­gu.

Kam­paa­nia sõ­num „Abi kü­si­mi­ne on suu­rim vä­gi­te­gu” an­nab mõis­ta, et kõi­ge olu­li­sem on te­ha esi­me­ne samm ning kü­si­da abi. Kam­paa­nia foo­kus on esi­me­ses lai­nes nais­tel, sest 82 prot­sen­ti pe­re­vä­gi­val­la ohv­ri­test olid möö­du­nud aas­tal nai­sed.

Pe­re­vä­gi­val­la ohv­rid ja nen­de lä­he­da­sed saa­vad abi nais­te tu­gi­kes­kus­test ja sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ohv­ria­bi­töö­ta­ja­telt. Ohv­reid nõus­tab ka sel­le aas­ta al­gu­ses ava­tud ohv­ria­bi ta­su­ta krii­si­te­le­fon 116 006, mis on ava­tud öö­päe­va­ring­selt. Ini­me­sed saa­vad abi ja nõu kü­si­da ees­ti, ve­ne ja ing­li­se kee­les.

Neid, kes ei soo­vi või ei saa he­lis­ta­da, ai­da­tak­se öö­päe­va­ring­selt ja kol­mes kee­les ka vee­bi­vest­lu­se kau­du aad­res­sil www.pa­lu­na­bi.ee.

Al­ga­tu­se sün­ni­le ai­ta­sid kaa­sa MTÜ Nais­te Tu­gi- ja Tea­be­kes­kus, sot­siaal­kind­lus­tu­s­amet, nais­te tu­gi­kes­ku­sed üle Ees­ti ja seal vii­bi­vad nai­sed, tu­run­du­sa­gen­tuur Ha­vas, Ee­ro Ep­ner, Ivo Uuk­ki­vi, Ma­ri-Liis Lill, Kers­ti Hein­loo, Lai­ne Mägi, Ma­rian Hei­nat, Brit­ta Soll, Ur­su­la Ra­ta­sepp, Tat­ja­na Kos­mõni­na, Tat­ja­na Lav­ro­va, Joo­sep Jü­ris­son, Hend­rik Saks, Ai­vo Kal­las (Kliff & Klaus Stuu­dio), Ne­le Rau­dik, Krist­jan Saar, Ajar stuu­diod, MTÜ Jul­ge Rää­ki­da ja Sass Hen­no, Alek­san­der Vald­mann, Jev­ge­nia Vä­rä, Mar­ga­ri­ta Po­lo­kai­nen, La­Muu.

Rek­laa­mi­de il­mu­mist toe­ta­vad ta­su­ta mee­dia­pin­da­de­ga Ees­ti Eksp­ress, Ees­ti Päeva­leht, Pos­ti­mees, Õhtu­leht, Maa­leht, MK Es­to­nia, Õh­tu­leht Kir­jas­tu­se aja­kir­jad, Eksp­ress Mee­dia aja­kir­jad, TV3, Ka­nal2, TVads, Sky Me­dia raa­dio­ka­na­lid, AMB Gru­pi raa­dio­ka­na­lid, Pos­ti­mees Grupp raa­dio­ka­na­lid, JC­De­caux, Clear Chan­nel, Pris­ma Net, Art­de­poo.