­Kol­ga­kü­las tut­vus­ta­ti Riiast Tal­lin­na­ni kul­ge­vat mat­ka­ra­da

786
Riiast Tallinnani kulgeva Metsa matkarada kavandatav marsruut Lahemaal.

Möö­du­nud tei­si­päe­val tut­vus­ta­ti Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas uut, Met­sa mat­ka­ra­da. Ko­hal olid kesk­kon­naa­me­ti, Ees­ti Maa­tu­ris­mi ning ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na esin­da­jad.

Kaug­mat­ka­ra­da kul­geb Riiast Tal­lin­na­ni ning lä­bib mõ­le­ma rii­gi met­sa­ala­sid. Ra­da ja­ga­tak­se li­gi­kau­du poo­le­sa­jaks kuni 20 ki­lo­meet­ri pik­ku­seks mat­kara­jaks. Met­sa mat­ka­ra­da ka­van­da­tak­se Eu­roo­pa rah­vus­va­he­li­se kaug­mat­ka­ra­ja E9 osa­na. Ra­da lä­heb lä­bi kol­me rah­vus­par­gi ja mit­me kait­sea­la ning hõl­mab suu­re­mat osa Bal­ti­ku­mi met­sa­tüü­pi­dest, sel­le­le jääb üle 400 loo­dus- ja kul­tuu­riob­jek­ti.

Met­sa mat­ka­ra­ja pro­jek­ti al­ga­tas Lä­ti maa­tu­ris­mi ühen­dus Lau­ku ceļo­tājs, kel­le üks part­ner Ees­tis on MTÜ Öko­kul­ler. Öko­kul­le­ri ju­ha­tu­se lii­ge ja mat­ka­ra­ja La­he­maa koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no lau­sus, et uus ra­da an­nab mat­ka­ja­te­le või­ma­lu­se te­ha Ees­ti­le tiir pea­le, tei­ne pool sel­lest rin­gist on ole­ma­so­lev Ran­ni­ku mat­ka­ra­da, mil­le hal­da­mi­se ja hool­da­mi­se võt­sid en­da pea­le ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed. Met­sa mat­ka­ra­ja juu­res käi­vad nen­des kü­si­mus­tes veel lä­bi­rää­ki­mi­sed.

Kai­sa Lin­no: „RMK mat­ka­ra­da­de ees­märk on tut­vus­ta­da Ees­ti loo­dust. Met­sa mat­ka­ra­ja pu­hul on olu­li­ne aren­da­da tu­ris­mi ja pak­ku­da ko­ha­lik­ke tee­nu­seid, näi­teks ma­ju­tust või toit­lus­tust. Pro­jekt rek­laa­mib kõi­ki tee­nu­se­pak­ku­jaid, kes jää­vad mat­ka­ra­jast ka­he ki­lo­meet­ri raa­diu­ses­se.”

Mat­ka­ra­ja jaoks ei loo­da uut ta­ris­tut, lii­ku­mi­seks ka­su­ta­tak­se ole­ma­so­le­vaid ra­du, puh­ka­mi­seks ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te ma­ju­tust või RMK tel­ki­mis­plat­se. Ole­ma­so­le­vaid RMK ra­du ka­su­ta­des uut mär­gis­tust ei li­sa­ta, sel­le ase­mel vii­da­tak­se, et sel­le lõi­gu pii­res on ra­jad ühi­ne­nud.

Kol­ga­kü­la se­mi­na­ril rää­gi­ti ühi­selt lä­bi La­he­maad puu­du­tav mars­ruut. Kai­sa Lin­no pa­ni teh­tud et­te­pa­ne­kud kir­ja ja te­gi nen­de põh­jal mat­ka­ra­ja kaar­dil muu­da­tu­si. Näi­teks loo­bu­ti alg­sest plaa­nist viia ra­da lä­bi Tsit­re ni­nast, et väl­ti­da era­maid. Muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid saab te­ha veel ku­ni 6. sep­temb­ri­ni.

10. sep­temb­ril jõuab La­he­maa­le pro­jek­ti al­ga­ta­ja ja test­mat­ka­ja Ju­ris Sma­lins­kis Lä­tist. Te­ma­ga koos saab mat­ka­ta 10. sep­temb­ril Kun­da-Eis­ma, 11. sep­temb­ril Eis­ma-Alt­ja, 15. sep­temb­ril Alt­ja-Käs­mu, 16. sep­temb­ril Käs­mu-Tur­bu­nee­me, 17. sep­temb­ril Tur­bu­nee­me-Lok­sa, 18. sep­temb­ril Lok­sa-Tsit­re ja 19. sep­temb­ril Tsit­re-Ka­ber­nee­me lõi­gul. Täp­sem in­fo on Vi­sit­La­he­maa Fa­ce­boo­ki le­hel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 7 pro­jek­ti
Järgmine artikkelVii­nis­tul ava­ti muu­seu­mi­tu­ba ja mee­nu­ta­ti paa­di­põ­ge­nik­ke