Vin­gu­gaas – mär­ka­ma­tu sur­ma­fak­tor Si­nu ko­dus

1803

ANDUR SOO, Nõm­me pääs­te­ko­man­do pea­lik

Mõ­ni õn­ne­tus ei hüüa tul­les, siis­ki saab iga ini­me­ne oma ko­du ohu­tuks muut­mi­sel ise pal­ju ära te­ha. Vii­ma­sel ajal on sa­ge­ne­nud väl­ja­kut­sed, mil­le on põh­jus­ta­nud ko­du­ruu­mi­des­se sat­tu­nud vin­gu­gaas (CO). Te­gu on äär­mi­selt oht­li­ku tee­ma­ga, eel­mi­sest aas­tast mee­nub kolm gaa­si­vee­soo­jen­di­te ka­su­ta­mi­sest al­gu­se saa­nud üli­ras­ket õn­ne­tust, mil­les igaü­hes huk­kus laps. Põh­ja re­gioo­nis oli sel­le aas­ta ok­toob­ri­kuu jook­sul kaks gaa­si­vee­soo­jen­di­te ka­su­ta­mi­sest al­gu­se saa­nud õn­ne­tust, mil­le ta­ga­jär­jel toi­me­ta­ti haig­las­se seit­se ini­mest, neist ne­li olid lap­sed.

Pääs­tea­met saab vin­gu­gaa­si ning gaa­si­sead­me­te tee­mal ol­la pi­gem nõuand­ja rol­lis. Kor­te­ri­si­se­se gaa­si­pai­gal­di­se nõue­te­le vas­ta­vu­se ja hool­da­mi­se eest vas­tu­tab kor­te­rio­ma­nik, gaa­si­sead­me­te ja gaa­si­pai­gal­dis­te­ga seo­tud te­ge­vus­te ohu­tu­se üle teeb riik­lik­ku jä­re­le­val­vet Teh­ni­li­se Jä­re­le­val­ve Amet.

Kui teil on ko­dus gaa­si­vee­soo­jen­di ning te tun­ne­te näi­teks pä­rast van­nis või dušši all käi­mist ui­ma­sust ja ii­vel­dust, soo­vi­ta­me kind­las­ti gaa­si­sead­med üle kont­rol­li­da sel­leks vo­li­ta­tud gaa­si­sead­me­te eks­per­dil. Ku­na vin­gu­gaas on lõh­na­tu, vär­vi­tu ja mait­se­tu, on ta äär­mi­selt oht­lik ja võib ini­me­se tap­pa või põh­jus­ta­da tõ­si­seid ter­vi­se­kah­jus­tu­si. Kõi­ge täp­se­ma in­fo gaa­si­le­ke­te ja käi­tu­mis­ju­his­te koh­ta saab Ees­ti Gaa­silt.

Pääs­tea­met tu­le­tab meel­de – ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018 on Ees­tis ko­hus­tus­lik pai­gal­da­da vin­gu­gaa­sian­dur kõi­ki­des­se elu­ruu­mi­des­se, mil­les asub korst­na­ga ühen­da­tud gaa­si­sea­de. Eel­kõi­ge on sel­lis­teks gaa­sil töö­ta­vad vee­soo­jen­did. Ni­me­ta­tud õi­gu­sak­ti­ga muu­de­tak­se vin­gu­gaa­sian­dur ko­hus­tus­li­kuks gaa­si­küt­te ole­ma­so­lul, kui­gi mõist­lik on vas­tav an­dur pai­gal­da­da kõi­ki­des­se elu­ruu­mi­des­se, kus asub põ­le­mis­prot­ses­si­ga seo­tud sea­de, na­gu näi­teks puu­küt­tel toi­miv ahi, ka­min või pliit.

Kind­las­ti tu­leb mee­les pi­da­da, et vin­gu­gaa­sian­dur ei asen­da suit­suan­du­rit ega vas­tu­pi­di. Suit­suan­dur pai­gal­da­tak­se lak­ke, vin­gu­gaa­sian­du­ri jaoks on õi­ge koht sei­nal hin­ga­mis­tee­de kõr­gu­sel, ma­ga­mis­toas hoo­pis­tük­kis voo­di kõr­gu­sel. Vin­gu­gaa­sian­du­reid on mit­me­su­gu­seid, kui gaa­si­boi­ler on van­ni­toas, tu­leb näi­teks veen­du­da, et vin­gu­gaa­sian­dur so­bib pai­gal­da­mi­seks niis­ke­tes­se ruu­mi­des­se. Ko­duo­hu­tu­se pealt kok­ku hoi­da ei ta­su ühes­ki võt­mes, vin­gu­gaa­sian­dur näi­teks jõu­lu­va­na kin­gi­ko­tis on ilm­sel­gelt üks mõist­li­ku­maid in­ves­tee­rin­guid.

Eelmine artikkelHar­ju aas­ta te­gi­jad – KAI­SA LIN­NO Kol­ga­kü­last ja Al­leks Ehi­tus Raa­si­ku val­last
Järgmine artikkelKeh­ra güm­na­sis­tid osa­le­sid ja­hin­dus­kur­su­se raa­mes põd­ra­ja­hil