Vilan­dert vä­hen­dab taas Aru­kü­la-Tal­linn lii­ni väl­ju­mi­si

877

OÜ Vi­lan­dert on esi­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se koos­kõ­las­ta­da Tal­linn-Aru­kü­la bus­si­lii­ni num­ber 244 sõi­dup­laa­ni muu­da­tus. Seo­ses rei­si­ja­te vä­he­su­se­ga plaa­ni­tak­se jät­ta töö­päe­vi­ti ära Tal­lin­nast kell 11 ja 21.55 ning Aru­kü­last 6.35, 11.55 ja 22.35 väl­ju­vad lii­nid ning se­ni kell 18.55 Aru­kü­last väl­ju­vat lii­ni lü­hen­da­da sel­li­selt, et see hak­kab väl­ju­ma Pa­ju­pealt. Nä­da­la­va­he­tu­se­ti soo­vi­tak­se ära jät­ta kell 10.30 ja 18.35 väl­ju­mi­sed Tal­lin­nast, kell 17.50 Tal­lin­nast väl­juv liin sõi­dab vaid Pa­ju­pea­ni, Aru­kü­last ei väl­ju pä­rast muu­da­tus­te keh­ti­ma hak­ka­mist enam 18.45 bus­si, see sõi­dab Tal­lin­nas­se kell 18.25 Pa­ju­pealt.

„Kui sai­me eel­mi­sel ke­va­del ana­loog­se tea­te, tu­li see šo­ki­na, sest käi­gust soo­vi­ti ära võt­ta hom­mi­ku­sed lii­nid, mil­le­ga rah­vas sõi­dab töö­le ja koo­li. Vi­lan­dert põh­jen­das oma soo­vi rei­si­ja­te vä­he­su­se­ga. Kont­rol­li­mi­seks kü­las­ta­sin siis ise nä­da­la jook­sul neid bus­se ja seal oli tões­ti vaid 1-4 sõit­jat,“ rää­kis val­la­va­nem And­re Sepp.

Ta tõ­des, et ilm­selt on põh­jus mu­ga­vas ja sood­sa­mas ron­giü­hen­du­ses Tal­lin­na­ga.

Kui­gi et­te­võ­te ei pea sel­le­ga ar­ves­ta­ma, ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ka nüüd jät­ta sõi­dup­laa­ni muu­da­tu­sed koos­kõ­las­ta­ma­ta: „Me po­le bus­si­lii­ni­de vä­hen­da­mi­se­ga nõus, ku­na Aru­kü­last käi­vad ini­me­sed ka Jü­ri poo­le töö­le ja koo­li. Nen­de jaoks po­le muud al­ter­na­tii­vi, sest sin­na ron­gi­ga ei pää­se.“
OÜ Vi­lan­dert ju­ha­ta­ja Igor Zi­nets kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lii­ni­de vä­hen­da­mi­se ai­nus põh­jus on sõit­ja­te vä­he­sus: „Kui oleks rei­si­jaid, ole­me val­mis sõit­ma kas või öö­päe­va­ring­selt. Va­ra­hom­mi­kul sõi­dab Tal­lin­nast meie buss tüh­ja­na Aru­kül­la, kust väl­jub esi­me­se­le rei­si­le kell 6.35. Kui bus­sis on paar rei­si­jat, siis ei ta­su ära eda­si-ta­ga­si 50 ki­lo­meet­rit sõi­ta. Pa­ra­ku ei ole ka teis­tel kel­laae­ga­del bus­sid nii täis, et kom­pen­see­rik­sid hom­mi­ku­se tüh­ja bus­si.“

Ta mär­kis, et Aru­kü­las po­le nen­de jaoks suu­rim kon­ku­rents ava­li­kud bus­si­lii­nid, vaid rong, mis on kii­rem ja sood­sam, ti­he­da sõi­dup­laa­ni­ga, ron­gid on uued ja kor­ra­li­kud: „Kõik see kok­ku an­nab­ki ron­gi­le meie ees suu­re ee­li­se.“

Ta li­sas 22 rei­si­jat ma­hu­ta­va­te mars­ruut­tak­so­de põ­hi­klien­tuur on ol­nud lap­sed ja nai­sed ning ku­na koo­li­lap­sed saa­vad nüüd nii ava­li­kel bus­si­lii­ni­del kui ron­gi­des sõi­ta ta­su­ta, on aru­saa­dav, et ee­lis­ta­tak­se neid. See­tõt­tu ei pea ta mõist­li­kuks ka bus­si­des mõ­ne kuu eest kal­li­ne­nud pi­le­ti­hin­da taas tõs­ta, se­da­si võib kao­ta­da veel rei­si­jaid ning siis ei pii­sa enam sõi­dup­laa­ni kor­ri­gee­ri­mi­sest, vaid ko­gu liin tu­leb sul­ge­da.

Kü­si­mu­se­le, kas on oht, et Tal­lin­na ja Aru­kü­la va­he­li­ne väi­ke­bus­si­liin üld­se kaob, vas­tas Vi­lan­der­ti juht: „Oht on ole­mas, kõik sõl­tub rei­si­ja­te ar­vust. Kui kee­gi on val­mis do­tee­ri­ma, ole­me nõus sõit­ma te­ma tel­li­tud sõi­dup­laa­ni jär­gi. Meil on kor­ra­li­kud bus­sid ja töö­jõud, puu­du on vaid rei­si­jaid või kes tee­nu­se eest mak­saks.“

Eelmine artikkelTV 10 olüm­pias­tar­di Har­ju fi­naal­võist­lu­se II eta­pi tu­le­mu­si
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald taa­sa­vab Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti