Viim­sis Har­ju suu­rim lau­lu-tant­su­päev

1011

Lau­päe­val, 2. juu­nil on Viim­si staa­dio­nil Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­päev ehk kont­sert­la­vas­tus „Ko­du­teel“, mis on pü­hen­da­tud Eest Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le. La­vas­ta­ja ja st­se­naa­riu­mi au­tor on Jaa­ni­ka Ju­han­son. Üld­juh­ti­de seas on Kuu­sa­lust Ott Kask (se­ga­koo­rid, süm­foo­niaor­kes­ter), Taa­vi Es­ko (ühend­koo­rid) ning Nii­na Es­ko ja Keh­rast He­li Ka­ru (mu­di­las-, las­te- ja pois­te­koo­rid). So­lis­ti­de seas on Kuu­sa­lust Ero Es­ko, kes esi­tab „Lau­rit­sa lu­ba­du­se“. Ühe lau­lu­ga as­tub üles ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr. La­vas­ta­ja­te seas on Kris­ta Kukk, Ee­li­ka Kras­mus, Ka­rin Soo­sa­lu ja Tiiu Aa­sa Kuu­sa­lust. Har­ju maa­kon­nast osa­le­vad 316 kol­lek­tii­vi kok­ku 6627 esi­ne­jat. Pi­du tu­leb maa­kon­na se­nis­test lau­lu-tant­su­päe­va­dest suu­rim ja ku­na te­gu on kont­sert­la­vas­tu­se­ga, te­hak­se ala­tes nel­ja­päe­vast proo­ve. Oma­va­lit­su­sed on tel­li­nud esi­ne­ja­te Viim­sis­se ja ta­ga­si sõi­du­ta­mi­seks bus­sid. Kuu­sa­lu val­last lä­he­vad peo­le 23 kol­lek­tii­vi, Ani­ja val­last 16, Raa­si­ku val­last 15, Lok­sa lin­nast 7. Pi­du on ta­su­ta, al­gab rong­käi­gu­ga Viim­si par­gist, sa­mal päe­val toi­mub Viim­si Fest.

Eelmine artikkelKeh­ra bän­di­rin­gi esi­me­ne pää­su­ke – tüd­ru­ku­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris
Järgmine artikkelRah­va­koo­so­lek tõi Raa­si­kule sadakond huvilist