Viha­soo küm­nes pil­lip­ral­le rah­va­ma­ja õuel – 250 pi­du­list ja suu­re­pä­ra­sed esi­ne­jad

1874
Vihasoo Kultuuriseltsi tegevust korraldab nüüd uus põlvkond: juhatuse liikmed MIHKEL ALLEMANN, KERT KRÜSBAN, KAIDI KESKÜLL ja RAUNO ARULO.

Muu­si­kat te­gid ko­ha­li­kud lap­sed, pil­lip­ral­le mas­kott ehk Vi­ha­soo an­sam­bel VVV, KERT KRÜS­BAN, Lok­sa bänd MAIK, BMW fir­ma­bänd Us­ku­ma­tud Me­hed, KAD­RI VOO­RAND ja pal­jud tei­sed.

Kuu­sa­lu val­la me­reäär­ses Vi­ha­soo kü­las on küm­me aas­tat jär­jest pee­tud oma­näo­list pi­du – pil­lip­ral­let. Esi­ne­ma kut­su­tak­se ko­du­kan­di muu­si­kuid või sel­li­seid pil­li­män­gi­jaid-laul­jaid, kes on ko­ha­li­ke esi­ne­ja­te­ga seo­tud. Ena­mas­ti on õh­tu jook­sul la­val käi­nud 30-35 esi­ne­jat ala­tes las­test, kes õpi­vad muu­si­ka­koo­lis pil­li­män­gu, ku­ni an­samb­li­te ja eksp­romt­koos­sei­su­de­ni. Pil­lip­ral­le lõ­peb tra­dit­sioo­ni­li­selt ühi­se jäm­mi­mi­se­ga.

Ühek­sal kor­ral on pil­lip­ral­let pee­tud ke­va­del rah­va­ma­jas. Tä­na­vu­ne juu­be­lip­ral­le ot­sus­ta­ti te­ha su­vel ja õues, et oleks roh­kem ruu­mi. Päeva juhtis ka nüüd Viinistu juurtega Kaisa Kaisel Kiiu-Aablast.

Ju­ba mul­lu hak­ka­sid pil­lip­ral­let kor­ral­da­ma Vi­ha­soo kü­la noo­red – Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si asu­ta­nud selts­kond ee­sot­sas an­samb­li VVV liik­me­te Ing­rid Nurm­sa­lu ja And­res Na­pi­ga an­dis paar aas­tat ta­ga­si tea­te­pul­ga üle järg­mi­se­le põlv­kon­na­le. Selt­si ju­ha­tu­ses on nüüd Rau­no Aru­lo, Kert Krüs­ban, Kai­di Kes­küll ja Mih­kel Al­le­mann.

Rau­no Aru­lo üt­les pä­rast lau­päe­val, 21. juu­lil toi­mu­nud pil­lip­ral­let, et see­gi ku­ju­nes sa­ma­su­gu­seks, na­gu on ol­nud va­rem – se­da, kui­das kul­geb, po­le täp­selt või­ma­lik et­te ka­van­da­da, sest kui­gi on aja­ka­va, tu­leb ül­la­tu­se­si­ne­jaid ja ko­ha­peal moo­dus­ta­tud koos­sei­se.

Suu­re ap­lau­si said pub­li­kult ki­tar­ris­tid Raul Jaan­son Lok­salt ja Art­hur Škur­ko Vii­nis­tult, kes pol­nud va­rem koos mu­sit­see­ri­nud, idee sün­dis ko­ha­peal.

Ül­la­tu­se­si­ne­ja oli tun­tud jazz­laul­ja Kad­ri Voo­rand, kes saa­bus sü­daöö pai­ku ja esi­tas kaks lau­lu. Ta töö­tas ko­gu päe­va naa­ber­kü­las Ka­sis­peal oma va­nai­sa ta­lu maa­le ra­ja­tud su­ve­ko­dus uue plaa­di ma­ter­ja­li­ga, kuid pä­ris puu­du­da pil­lip­ral­lelt ei taht­nud, sest kui vä­he­gi või­ma­lik, on ol­nud ko­hal. Lõ­puks mu­sit­see­ris Kad­ri Voo­rand koos teis­te muu­si­ku­te­ga rah­va­ma­ja saa­lis.

Rau­no Aru­lo: „Pä­rast Kad­ri esi­ne­mist tul­di vä­li­la­va­le jä­re­le. Pol­nud kok­ku le­pi­tud, aga rah­vas hak­kas mi­ne­ma saa­li, too­lid-lauad võe­ti kaa­sa. Pil­li­me­hed ju­ba jäm­mi­sid ühes ah­ju­nur­gas, na­tu­ke jäi tant­su­ruu­mi. Pi­du kes­tis kel­la poo­le kol­me­ni. See­ga peo lõpp ku­ju­nes sa­ma ehe­daks, na­gu oli esi­me­sel pil­lip­ral­lel.“

Vii­mas­tel kor­da­del oli rah­va­ma­jas pil­lip­ral­lel vä­ga kit­sas, ei mah­tu­nud tant­si­ma, ras­ke oli lii­ku­da, mär­kis ta. Õue­pi­du an­dis või­ma­lu­se tul­la ka neil, kes koos väi­kes­te las­te­ga ei oleks saa­nud mui­du osa võt­ta.

„Alus­ta­si­me tä­na­vu va­rem, ju­ba kell ne­li päe­val. Kel­la viie ajal vaa­ta­sin, et ini­me­si oli 70 rin­gis, tun­dus üs­na hõ­re, aga te­ge­li­kul oli saa­li­ja­gu pub­li­kut ju­ba ole­mas, Vi­ha­soo rah­va­ma­ja saa­li ma­hub um­bes sa­da ini­mest pi­du pi­da­ma,“ sõ­nas Rau­no Aru­lo.

Teh­ti head muu­si­kat
Pil­lip­ral­le muu­si­ka­li­se poo­le eest hoo­lit­ses Vi­ha­soo 19aas­ta­ne noor­mees Kert Krüs­ban, kes paar nä­da­lat ta­ga­si või­tis Au­gust Tep­po lõõt­sa­võist­lu­se äs­sa­de klas­si.

Pil­lip­ral­le­le ni­me and­nud Ma­ri­ka As­tor, Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor, mee­nu­tas, kui­das vast­ne lõõt­saäss Kert Krüs­ban käis esi­me­sel pil­lip­ral­lel 9aas­ta­se­na ai­na koos esi­ne­ja­te­ga la­val ning män­gis kor­da­möö­da eri pil­le.

Küm­nen­dal peol oli te­ma üle­san­ne kut­su­da esi­ne­jad. „Siin on see­kord mu kur­su­se­kaas­la­si ja sõp­ru. And­sin nei­le tea­da, mil­lal pil­lip­ral­le toi­mub. Pi­du on end nii häs­ti tões­ta­nud, et ei pea ke­da­gi pa­lu­ma, ta­he­tak­se tul­la,“ lau­sus Kert Krüs­ban.

„Vi­ha­soo pil­lip­ral­le on kõi­ge oda­vam fes­ti­val, saad 5 eu­ro eest üle 6 tun­ni head muu­si­kat kuu­la­ta. Ja an­sam­bel VVV on pil­lip­ral­le mas­kott, kui ne­mad te­ge­vu­se lõ­pe­ta­vad, siis po­le enam se­da pi­du,“ kin­ni­tas ta.

Mih­kel Al­le­mann on sa­mu­ti osa­le­nud pi­si­ke­sest pea­le: „Ku­sa­gil mu­jal po­le näi­nud sel­list tun­ne­tust, kui on siin, on us­ku­ma­tult to­re muu­si­ku­te pi­du. Muud va­rian­ti ei ole, kui oled Vi­ha­soo ini­me­ne, pead pil­lip­ral­le­le tu­le­ma. Vi­ha­soo rah­va­ma­ja et­te­võt­mi­si eris­tab teis­test see, et siin­kan­dis on vä­ga pal­ju pil­li­me­hi.“

Laval Vihasoo pilliprallede algatajad ansamblist VVV: RAIVO NURMSALU, ESTA NURMSALU, INGRID NURMSALU, EVE SAIDLA, KERT KRÜSBAN, GERTA ALLEMANN, MERLE KRÜSBAN ja ANDRES NAPP.
Laval Vihasoo pilliprallede algatajad ansamblist VVV: RAIVO NURMSALU, ESTA NURMSALU, INGRID NURMSALU, EVE SAIDLA, KERT KRÜSBAN, GERTA ALLEMANN, MERLE KRÜSBAN ja ANDRES NAPP.

Et lap­si har­ju­ta­da pil­li­de­ga, oli rah­va­ma­ja saa­li too­dud eri muu­si­kainst­ru­men­te, ka va­na trum­mi­komp­lekt. Ko­gu päe­va väl­tel käi­sid lap­sed saa­lis pil­le proo­vi­mas – oli ot­se­kui las­te pil­lip­ral­le.
Peo al­gu­ses oli paar tun­di rah­va­ma­jas ka pil­li­val­mis­ta­mi­se töö­tu­ba – õpi­ti plekk­pur­gist ja õhu­pal­li­dest trum­mi ning plas­tik­kõr­test kraap­su­pil­li te­ge­ma.

Kai­di Kes­küll: „Taht­si­me näi­da­ta las­te­le pil­le, et tu­lek­sid ja proo­vik­sid. Õpe­ta­si­me ka liht­sa­maid pil­le ise te­ge­ma.“

Rau­no Aru­lo, kes oma fir­ma­ga Best Par­ty So­lu­tions te­ge­leb üri­tus­te kor­ral­da­mi­se­ga, lau­sus, et pil­lip­ral­les­se on pa­nus­ta­tud pal­ju­de ini­mes­te va­ba­taht­lik töö ala­tes par­ki­mi­se kor­ral­da­mi­sest ja pi­le­ti­te müü­gist: „Pil­lip­ral­le sai es­ma­kord­selt Kuu­sa­lu val­lalt toe­tust, tä­nu sel­le­le oli või­ma­lik tel­li­da pro­fes­sio­naal­ne he­li­teh­nika. On suu­re­pä­ra­ne, kui kõ­la on ilus, enam ei krõ­bi­se kõ­la­ri­tes ja see teeb he­li nau­di­ta­vaks.“

Vih­soo 10. pil­lip­ral­le esi­ne­jad

An­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud, Lo­vii­sa Sil­la­jõe, Loona Mirt Sarv, Lin­da ja Uku Trol­la, Jes­si­ka Jõe­saar, Kai­sa Kai­sel, Art­hur Škur­ko, Sven Ran­nar, TTÜ seks­tett Vi­ke­ro, an­sam­bel MAIK, Raul Jaan­son, an­sam­bel Põl­da­ru Põr­ni­kad, Alex ja Fe­lix Ver­lin, Kert Krüs­ban, an­sam­bel VVV, Karl Erik Märt­son, Pee­ter Soo­saar, BMW Uni­ted Mo­tors firma bänd Us­ku­ma­tud Me­hed, Kad­ri Voo­rand jt.