Vel­ko AV uus juht on TOO­MAS REI­SI

1766

Ani­ja val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te Vel­ko AV uueks ju­hiks va­li­ti val­la­va­lit­su­se lii­ge Too­mas Rei­si.

Ani­ja val­la vee- ja soo­ja­toot­ja, OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ko­ha­le kan­di­dee­rijaid oli 18. Et­te­võt­te nõu­ko­gu kutsus neist vestlusele 4. Nõu­ko­gu esi­me­he Lii­vi Han­se­ni sõ­nul üle­tas ühe kan­di­daa­di pal­ga­soov Vel­ko AV või­ma­lu­sed. Pä­rast vest­lu­si sea­dis nõu­ko­gu iga lii­ge kan­di­daa­did pin­ge­rit­ta, sel­gus, et edu­kaim oli Too­mas Rei­si.
„Te­ma ka­suks rää­kis, et on et­te­võt­te töö­ga kur­sis, ku­na  val­la­va­lit­su­ses töö­ta­des pi­da­nud pal­ju Vel­ko­ga suht­le­ma,“ põh­jen­das Lii­vi Han­sen.
Pä­rast eel­mi­se ju­ha­ta­ja Peep Ka­se ame­tist va­bas­ta­mist Vel­ko AV ju­hi ko­hu­seid täit­nud Mar­gus Nõl­va­ku vo­li­tu­sed lõ­pe­vad 8. au­gus­til, uus ju­ht asub ame­tis­se 9. au­gus­tist.
Too­mas Rei­si töö­tas Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ala­tes no­vemb­rist 2010. Viis aas­tat oli ma­jan­duss­pet­sia­list, ala­tes no­vemb­rist 2015 ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht ja val­la­va­lit­su­se lii­ge. Ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na ehi­tus- ja meh­haa­ni­ka­teh­ni­ku­mis au­to­meh­haa­ni­ka eria­lal ning 2012. aas­tal Tal­lin­na Üli­koo­li ter­vi­se­tea­dus­te ja spor­diins­ti­tuu­di.
Vel­ko AV uus ju­ha­tu­se esi­mees üt­les, et et­te­võt­te ju­hiks soo­vi­ta­sid tal kan­di­dee­ri­da kol­lee­gid val­la­va­lit­su­sest.
„Ma ei lä­he tund­ma­tus­se koh­ta, tean, mis mind ees oo­tab – Vel­ko asub val­la­va­lit­su­se­ga sa­mas ma­jas ning tun­nen seal­seid töö­ta­jaid. Töö­vald­kon­nad on val­la­va­lit­su­se­ga võr­rel­des konk­reet­se­mad, kuid vas­tu­tus suur. Mõ­ne­ti on see ka väl­ja­kut­se, ju­ha­tu­se esi­me­he­na po­le ma va­rem töö­ta­nud,“ lau­sus ta.
Uus ju­ha­ta­ja mär­kis, et eel­kõi­ge tu­leb tal läh­tu­da oma­ni­ku ehk val­la­va­lit­su­se ning nõu­ko­gu soo­vi­dest, aga kui on neist eri­ne­val ar­va­mu­sel, püüab en­da sei­su­koh­ti kaits­ta.
Lii­vi Han­se­ni sõ­nul on val­la­va­lit­sus ot­sus­ta­nud te­ha Vel­ko AV nõu­ko­gust va­he­peal aju­ti­selt ju­ha­ta­ja ko­hu­sed üle võt­nud Mar­gus Nõl­va­ku­le et­te­pa­ne­ku naas­ta nõu­kok­ku. Nõu­ko­gu en­di­ne esi­mees Mar­gus Nõl­vak ei osa­nud Sõ­nu­mi­too­ja­le veel öel­da, kas võ­tab et­te­pa­ne­ku vas­tu. Prae­gu kuu­lu­vad Vel­ko AV nõu­kok­ku Lii­vi Han­sen, Vil­jo Leis, Jü­ri Lill­soo ja Alar Urm.
Ani­ja val­la­va­lit­sus­se uut ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juh­ti esial­gu ei võe­ta, ku­na ees on ühi­ne­mi­ne Aeg­vii­du val­la­ga.
„Vaa­ta­me üle mõ­le­ma val­la­va­lit­su­se koos­sei­su, ka uue val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuur po­le veel pai­gas,“ sõ­nas Lii­vi Han­sen.
Ma­jan­dus­tee­nis­tu­se ju­hi töö­ü­le­san­ded jao­ta­ti aju­ti­selt ära ma­jan­dus­tee­nis­tu­se töö­ta­ja­te va­hel, osa tööd võ­tab üle val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Ani­ja val­la­va­lit­su­se liik­me­ks jääb Toomas Reisi ka Velko AV juhatajana töötades.