Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed MTÜ­de­le

19
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil val­laee­lar­vest fi­nant­see­ri­ta­va­te pro­jek­ti­toe­tus­te sum­mad ko­gu­kon­na-, kul­tuu­ri- ja spor­di­vald­kon­na et­te­võt­mis­te­le. Val­las te­gut­se­vad MTÜd said sü­gis­voo­ru taot­lu­si esi­ta­da elekt­roo­ni­li­selt Spo­ku süs­tee­mis kuu aja jook­sul, täh­t-aeg oli mul­lu 11. ok­toob­ril. Kok­ku esi­ta­ti sel­leks ajaks 32 taot­lust, mil­lest 18 olid ko­gu­kon­na et­te­võt­mis­teks, 7 kul­tuu­ri- ja 7 spor­di­vald­kon­na pro­jek­ti­de­le.

Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi ja hin­das val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­tud kuue­liik­me­li­ne ko­mis­jon, sest ko­ha­li­ke va­li­mis­te jä­rel ei ol­nud vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon veel kinnitatud. Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid Ur­mo Ris­ti­saar, Ago Kat­vel, Kat­re Ka­ru, Tii­na Viir­na, As­ko Aug ja Uku Aas­rand. Ko­mis­jon­liik­me­te an­tud hin­ne­te alu­sel moo­dus­ta­ti pin­ge­read. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­sed vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le.

Ko­gu­kon­da­de et­te­võt­mi­sed
Ko­gu­kon­na vald­kon­na pro­jek­ti­de­le on ee­lar­ves 9750 eu­rot, taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli 22 173 eu­rot. Ko­mis­jon ot­sus­tas mää­ra­ta toe­tu­se mak­si­mum­sum­maks 1200 eu­rot.
Sel­li­se sum­ma said MTÜ Klot­si­möll üri­tu­se „Klot­si­möll 2022“, MTÜ Kol­ga Aren­dus Kol­ga jõu­lu­laa­da ning sa­ma pal­ju ka Kol­ga ka­ra­pi, MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka ja sa­ma pal­ju ka noor­te sur­fi­laag­ri ning MTÜ Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­de Ühing Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na mai­laa­da kor­ral­da­mi­seks.

MTÜd Ka­ha­la Jär­ve Selts toe­ta­tak­se 650 eu­ro­ga Lii­va laa­da lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ Val­ge­jõe Selt­si­ma­ja saab 286 eu­rot las­te spor­di­päe­vaks, MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts 300 eu­rot mihk­li­päe­va mat­kaks, MTÜ Vir­ve Kü­la­selts 750 eu­rot pro­jek­ti­le „Vir­ve kü­la kul­tuu­ri­su­vi 2022“, MTÜ Lee­si Tar­vi­ta­ja­te Ühi­sus 564 eu­rot Karl-Ee­rik Tau­kar Bän­di esi­ne­mi­seks poe ta­ga­hoo­vis.

Toe­tu­se­ta jäid ra­ha­puu­du­sel MTÜ Kol­ga Va­ba­taht­lik Tu­le­tõr­jeü­hing ja MTÜ Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts taot­lu­sed pääs­te­va­hen­di­te soe­ta­mi­seks, MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si pro­jekt „Lii­ku­ma 2022“ ja MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal pro­jekt „Sä­de­lev juu­bel“.

MTÜ Mäe­pea Kü­la­selts saab kü­la oo­te­pa­vil­jo­ni jaoks toe­tust ee­lar­ves kü­la­lii­ku­mi­se toe­tu­seks ka­van­da­tud sum­mast. MTÜ-le Kõn­nu Kü­la­selts an­tak­se kü­la­ma­ja ta­gu­mi­se vä­li­suk­se va­he­ta­mi­seks ning MTÜ-le Kol­ga Selt­si­ma­ja kuu­ri, kald­tee, boi­le­ri ja ka­mi­na soe­ta­mi­seks hal­dus­ku­lu­de suu­ren­da­mi­se­ga.

MTÜ Est­lan­der sai Hõi­mu­marss 2022 lä­bi­vii­mi­seks jaa­nua­ris val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga 1500 eu­rot.

Kul­tuu­riü­ri­tu­sed
Kul­tuu­ri­vald­kon­na toe­tus­te jaoks on ee­lar­ves 6500 eu­rot, taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli 7250 eu­rot. Ko­mis­jon ot­sus­tas pin­ge­rea vii­ma­se­le nel­ja­le taot­lu­se­le an­da 80 prot­sen­ti kü­si­tud sum­mast.

MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts saab 1000 eu­rot Mo­zar­ti kroo­ni­mis­mis­sa esi­ta­mi­se kor­ral­da­mi­seks, 500 eu­rot ko­gu pe­re päe­va­le „Te­re, ke­vad!“ ja sa­ma pal­ju ka ko­gu pe­re päe­va­le „Jõu­luoo­tus“.

MTÜ-le Märt­si­maailm antakse La­he­maa rah­vus­par­gi gii­din­du­se õp­pe­fil­mi „La­he Maa“ toot­mi­se kaas­fi­nant­see­rin­guks 400 eu­rot, MTÜ-le Isa­de Meel uu­ri­ka­te folk­bän­di pil­li­par­gi täien­da­mi­seks 1200 eu­rot ja kä­si­töö­koo­li­tus­te­le Kol­ga selt­si­ma­jas 800 eu­rot ning MTÜ-le Lau­rent­siu­se Selts Eduard Ah­ren­si kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks 600 eu­rot.

Spor­diü­ri­tu­sed
Ka spor­di­vald­kon­na pro­jek­tiü­ri­tus­te­le on val­laee­lar­ves 6500 eu­rot. Taot­lus­te ko­gu­sum­ma oli 6094 eu­rot, kõi­ki toe­ta­ti soo­vi­tud ma­hus.

MTÜd Ha­ra Sei­la­mi­se Selts toe­ta­tak­se 1500 eu­ro­ga Ha­ra re­ga­ti 2022 kor­ral­da­mi­seks.
MTÜ Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi saab toe­tust kol­me­le üri­tu­se­le: lau­rit­sa­päe­va jook­su jaoks 1100 eu­rot, väi­ke­las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päe­vaks 300 eu­rot ja Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­võist­lus­te­le 700 eu­rot.

MTÜ-le Spor­dik­lu­bi Kei­la Swimc­lub an­tak­se toe­tust ka­he­le et­te­võt­mi­se­le: uju­mis­võist­lus­te­le 1000 eu­rot ja uju­la star­di­pak­ku­de uuen­da­mi­seks 1374 eu­rot.

MTÜ Mäe­pea Kü­la­selts saab 120 eu­rot kü­la las­te spor­di­päe­va jaoks.

Eelmine artikkelToe­tus Kuu­sa­lu val­la rah­va­kul­tuu­ririn­gi­de­le
Järgmine artikkelVald nõuab Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt toe­tus­ra­ha ta­ga­si