Valk­la kü­la pump­la jaoks 138 250 eu­rot

311

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus ot­sus­tas eral­da­da vee­ma­jan­du­se toe­tus­sum­ma­dest 138 250 eu­rot OÜ-le Kuu­sa­lu Soo­jus, et re­konst­ruee­ri­da Valk­la kü­la puur­kae­vu-pump­la. Valk­la pump­la, mil­lest saa­vad vett hool­de­ko­du, mõis ja ela­ni­kud, on amor­ti­see­ru­nud, ve­si ei vas­ta joo­gi­vee kva­li­tee­di­nõue­te­le, si­sal­dab üle nor­mi am­moo­niu­mi. Toe­tus­ra­ha abil va­he­ta­tak­se väl­ja vee­tööt­lus­sead­med, puur­kae­vu man­tel­to­ru asen­da­tak­se uue­ga. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 197 500 eu­rot. Omao­sa­lu­se jaoks võ­tab Kuu­sa­lu Soo­jus lae­nu, üt­les et­te­võt­te juht Kal­le Kün­gas. Es­malt tu­leb kor­ral­da­da rii­gi­han­ked pro­jek­ti­juh­ti­mi­se, oma­ni­ku­jä­rel­val­ve ja ehi­ta­ja leid­mi­seks. Tööd pea­vad ole­ma teh­tud 2020. aas­ta­ga.