Val­la­va­lit­sus nõuab Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­jalt lep­pet­rah­vi

1275

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis ASi­le Evi­ko trah­vi­nõu­de, kok­ku üle 45 000 eu­ro.

Rii­gi­han­ke­ga Kiiu mõi­sa ehi­ta­jaks va­li­tud AS Evi­ko sai 29. märt­sil Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt lep­pet­rah­vi nõu­de. Vas­ta­valt pi­ken­da­tud ja all­kir­jas­ta­tud kok­ku­lep­pe­le pi­did Kiiu mõi­sas ehi­tus­tööd lõp­pe­ma 24. det­semb­ril 2017. Val­la­va­lit­sus nõuab sel­le­le järg­ne­vast päe­vast, 25. det­semb­rist ku­ni 28. märt­si­ni 2018 ehk kok­ku 94 ka­lend­ri­päe­va eest lep­pet­rah­vi 39 104 eu­rot, mis teeb päe­va eest 416 eu­rot. Evi­ko­le saa­de­tud tea­tes on li­sa­tud, et lep­pe­trah­vi nõue suu­re­neb iga eda­si­se päe­va­ga 416 eu­ro võr­ra, käe­so­le­va nä­da­la al­gu­seks oli li­san­du­nud üle 6600 eu­ro.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et ASi­ga Evi­ko sõl­mi­tud le­ping si­sal­dab lep­pet­rah­vi või­ma­lust – iga töö täit­mi­se täht­päe­va üle­ta­nud päe­va eest 0,05 prot­sen­ti le­pin­gu hin­nast, mis on il­ma käi­be­mak­su­ta 832 000 eu­rot.

„Esialg­ne täh­taeg oli 30. ok­too­ber, pi­ken­da­si­me se­da AS Evi­ko taot­lu­sel, et jõuaks ära te­ha li­sa­tööd, mil­le va­ja­dus sel­gus siis, kui Kiiu mõi­sas teh­ti lam­mu­tus­töid. Ehi­ta­ja on öel­nud, et li­sa­töö­de tõt­tu on teh­tud li­gi 10 prot­sen­di ula­tu­ses täien­da­vaid ku­lu­tu­si, aga need olek­sid väik­se­mad, kui val­mis mõis oleks üle an­tud jõu­lu­deks, na­gu pi­ken­da­tud le­pin­gu­ga oli kok­ku le­pi­tud,“ sel­gi­tas ta ja mär­kis, et Evi­ko ei ole se­ni val­la­va­lit­su­se trah­vi­nõu­de kir­ja­le vas­ta­nud.

AS Evi­ko nõu­ko­gu esi­mees Rein Mu­ru­mä­gi kõ­ne­les Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­sest Kuu­­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil, kus üt­les, et tööd läk­sid Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma li­gi mil­jon eu­rot ja et­te­võ­te on pi­da­nud täien­da­va­te töö­de eest kand­ma li­sa­ku­lu­tu­si um­bes 10 prot­sen­ti.

Ehk­ki siis oli jut­tu, et Kiiu mõis on val­mis ja ap­ril­li kes­kel an­tak­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le üle, jäi eel­mi­sel nä­da­lal üleand­mis-vas­tu­võ­tuakt all­kir­jas­ta­ma­ta. Val­la­va­nem üt­les, et si­se­tööd on teh­tud, aga vä­li­tööd lõ­pe­ta­ma­ta – mõis on väl­jast teist­kord­selt üle vär­vi­ma­ta, te­ha on hal­jas­tus- ja kor­ras­tus­töid. Kui akt sõl­mi­ma­ta, ei saa val­la­va­lit­sus an­da hoo­ne­le ka­su­tus­lu­ba ning eda­si lük­kub ka val­la­valitsuse ta­ga­si­ko­li­mi­ne mõi­sa.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus ASi Evi­ko esin­da­jalt kom­men­taa­ri lep­pet­rah­vi koh­ta ning kü­si­si­me ka se­da, mil­lal vä­li­tööd lõ­pe­ta­tak­se ja Kiiu mõis tel­li­ja­le üle an­tak­se.

ASi Evi­ko projektijuht Matrin Murumägi ütles, et olukord on keeruline: „Hakkame Kuusalu vallavalitsusega läbi rääkima. Oleme teinud Kiiu mõisas täiendavaid kulutusi, need on fikseeritud.“

Eelmine artikkelSiit nur­gast ja sealt nur­gast koo­li­põ­ran­da­le kok­ku!
Järgmine artikkelPre­si­dent Ani­ja val­las