Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la vei­ni­le esi­koht

1253

Ees­ti LEA­DER Liit kuu­lu­tas te­ge­vusg­rup­pi­de su­ve­se­mi­na­ril piir­kon­da­de pa­ri­ma­te joo­ki­de kon­kur­si võit­jaks Kuu­sa­lu val­las Val­ge­jõe kü­las vei­ne val­mis­ta­va Vei­ni­vil­la Roo­sa ra­bar­be­ri-sal­vei vei­ni, mil­le esi­tas kon­kur­si­le MTÜ Aren­dus­ko­da. Žü­rii va­lis pa­ri­ma 31 kon­kur­si­le esi­ta­tud joo­gi hul­gast. Vei­ni­meis­ter Tii­na Kuu­ler: „Ma po­le eri­ti oma vei­ni­de­ga võist­le­mas käi­nud, sest olen ol­nud ena­mas­ti ise tao­lis­te võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja. Ot­sus­ta­sin, et oleks aeg en­nast teis­te­ga võr­rel­da, oo­ta­ma­tult läks vä­ga häs­ti: 9. au­gus­til oli USAs puu­vil­ja- ja mar­ja­vei­ni­de võist­lus, kus sain se­ga-puu­vil­ja­de klas­sis oma õu­na-eba­kü­doo­nia vei­ni­ga Val­ge­jõe Val­ge hõ­be­me­da­li. Vei­ne, mi­da prae­gu Vei­ni­vil­la pak­ku­da saab, on seit­se, paar tük­ki oo­ta­vad ja küp­se­vad keld­ris. Ra­bar­be­ri-sal­vei vei­ni proo­vi­sin eel­mi­sel aas­tal te­ha, ku­na leid­sin ime­hea kes­kaeg­se ret­sep­ti, kus sal­veid vä­ga kii­de­ti. Te­gin väi­ke­se ko­gu­se val­ge tik­ri­ga ja tu­le­mus oli su­per. Ku­na tik­rit roh­kem pol­nud, läks ra­bar­ber käi­ku ja tu­le­mus oli veel pa­rem. Val­ge­jõe Roo­sat on pa­ku­tud ju­ba Ees­ti ee­sis­tu­mi­se­ga seo­tud üri­tu­stel.”

Eelmine artikkelVii­nis­tu kü­la juu­be­li­le tu­li poo­le roh­kem kü­la­li­si kui on pü­sie­la­nik­ke
Järgmine artikkelDi­gi­Maa aval­dus­te esi­ta­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val