Väi­ke­bus­si­liin 242 Kuu­sa­lu-Tal­linn-Kuu­sa­lu lõ­pe­tas

1119

Ree­del, 7. juu­lil oli Kuu­sa­lu-Kiiu-Tal­linn väi­ke­bus­si­lii­nil nr 242 vii­ma­ne sõit, ala­tes es­mas­päe­vast on liin su­le­tud. Sel kom­merts­lii­ni­l sõit­sid fir­ma M.K.Reis-X väi­ke­bus­sid. Et­te­võ­te esi­tas Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le taot­lu­se lii­ni sul­ge­mi­seks ja sai nõu­so­le­ku. M.K.Reis-X OÜ veo­kor­ral­da­ja Har­do Sul­ger üt­les, et liin oli kah­ju­mis, sõit­ja­te arv oli vä­he­ne­nud: „Esial­gu sõit­si­me mi­tu kor­da päe­vas, lõpuks viis buss rei­si­jad töö­päe­va­del hom­mi­kul Tal­lin­na ja tõi õh­tul ta­ga­si. Ent ku­lud on suu­re­mad kui tu­lud, ei ole mõ­tet lii­ni töös hoi­da. Ava­li­ke bus­si­lii­ni­de graa­fi­kud läk­sid ai­na ti­he­da­maks, ha­ka­ti sõit­ma nen­de bus­si­de­ga.“ Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et ühist­rans­por­di­kes­kus kü­sis val­la­va­lit­su­selt lii­ni sul­ge­mi­se koh­ta ar­va­must: „Ei ole ar­gu­men­ti, et keel­du­da, era­fir­mat ei saa ko­hus­ta­da kah­ju­mi­ga sõit­ma.“

Eelmine artikkelSõnumitooja 5. juulil
Järgmine artikkelPEE­TER KI­VI­MÄE avas Nä­kial­li­kal se­paõp­pe­toa