Vaba­dus­sõ­ja muu­seum Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­tak­se veeb­rua­ris

2563

Ku­na Keh­ra la­hin­gu aas­ta­päe­vaks, 4. jaa­nua­riks ei ole jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­tööd lõp­pe­nud, lü­ka­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­ne 12. veeb­rua­ri­le.

Keh­ra jaa­ma­hoo­ne au­gus­tis ala­nud re­konst­ruee­ri­mis­tööd pi­did lõp­pe­ma en­ne jõu­le, kuid kes­ta­vad veel. Kui­gi esial­gu loo­de­ti uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud hoo­ne pi­du­li­kult ava­da 4. jaa­nua­ril, mil möö­dub 99 aas­tat Va­ba­dus­sõ­jas mur­de­li­seks ku­ju­ne­nud Keh­ra la­hin­gust, sai no­vemb­ri lõ­pus sel­geks, et sel­leks ajaks val­mis ei saa. Ehitajale anti kuu võr­ra aja­pi­ken­dust ning Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ja sel­les­se ra­ja­tav Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum ava­tak­se 12. veeb­rua­ril.

„Kui sai­me aru, et 4. jaa­nuar on ava­mi­seks eba­reaal­ne, ot­sus­ta­si­me – kui sel­le ma­ja kor­da te­ge­mi­ne on ju­ba nii kaua ve­ni­nud, ei ole mi­da­gi kat­ki, kui veel kuu ae­ga ve­nib,“ põh­jen­das MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas.

Ava­mi­seks va­li­ti päev paar nä­da­lat en­ne Ees­ti rii­gi 100. sün­ni­päe­va, et täh­tis sünd­mus ei jääks suu­re juu­be­li­ga seo­tud et­te­võt­mis­te var­ju: „Teist nii uh­ket ja ilu­sat ma­ja po­le ter­ves Keh­ras. Ning see on vä­ga näh­ta­val ko­hal, sin­na on liht­ne tul­la.“

Tööd on lõ­pu­sir­gel
Keh­ra jaa­ma­hoo­net ha­ka­ti Lea­der-prog­ram­mi toe­tu­sel re­konst­ruee­ri­ma 2011. aas­tal. Esi­me­ses eta­pis asen­da­ti eter­niit­ka­tus ja sel­le all ol­nud va­na plekk-ka­tus uue plekk-ka­tu­se­ga, na­gu oli 140 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud ma­jal alg­selt. Aja­loo­li­se vä­li­sil­me taas­ta­mi­seks teh­ti ka korst­nad, va­na­de vä­lis­trep­pi­de ase­mel va­la­ti uued, fas­saa­dilt ee­mal­da­ti ro­he­li­ne värv, sees teh­ti lam­mu­tus­töid, va­la­ti uus põ­rand, mil­le al­la pan­di põ­ran­da­kü­te ning vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud.

2012. aas­ta ke­va­del jäi jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne ra­ha­puu­du­sel viieks aas­taks seis­ma. Jät­ka­ta sai tä­na­vu, kui Lea­der-prog­ram­mist eral­da­ti tei­se eta­pi töö­deks 80 000 eu­rot, val­laee­lar­vest lu­ba­ti ku­ni 181 808 eu­rot. Ehi­ta­ma hak­ka­sid OÜ Su­la­ne ja OÜ BAuEst, kel­le ühis­pak­ku­mi­ne oli 235 823 eu­rot. Tööd algasid 14. au­gus­til ning kaks päe­va hil­jem sai va­na ma­ja es­ma­kord­selt sis­se vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni. Nüüd­seks on jaa­ma­hoo­ne saa­nud kol­me­kord­se klaa­si­ga pui­tak­nad, taas­ta­tud on ka­tu­seäär­sed puit­ta­lad ning puit­pit­sid, viis aas­tat ta­ga­si ro­he­li­sest vär­vist pu­has­ta­tud tel­lis­test ja pae­ki­vist sei­nad kae­tud kait­se­ki­hi­ga.

„Väl­jast on hoone peaae­gu val­mis. Kaks trep­pi on va­ja lõ­pe­ta­da ning pan­na pai­ka uued vih­ma­vee­to­rud, sest esi­me­ses eta­pis pai­gal­da­tud to­rud jäid van­daa­li­de­le et­te,“ lau­sus An­ne Oruaas.

Jaa­ma­hoo­nes­se ehi­ta­ti ruu­mid ka­he­le muu­seu­mi­le – pea­gi ava­ta­va­le Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi­le ning edas­pi­di loo­da­va­le ko­du­loo­muu­seu­mi­le. Ka­he muu­seu­mi va­he­li­ses pea­saa­lis ha­ka­tak­se eks­po­nee­ri­ma va­he­ta­ta­vaid näi­tu­seid. Keh­ra muu­seu­mi­ga sa­mas tii­vas ehk Aeg­vii­du-pool­ses kül­jes ava­tak­se veeb­rua­ris pit­sa­koh­vik, se­da hak­kab pi­da­ma Kuu­sa­lu pit­sa­koh­vi­ku oma­nik Jan­no Vald­mann. Ma­jas on veel töö­ta­ja­te kon­to­ri­ruum, 3 WCd, üks neist in­va­tua­lett.

„Suu­re­mad ehi­tus­tööd on teh­tud, kuid ni­pet-nä­pet on veel – pan­na liis­tud, te­ha elekt­ri­töid, ka tua­let­ti­des on üht-teist lõpetada,“ sõ­nas Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht.

Ehi­tus­töö­de ve­ni­mi­se ühe põh­ju­se­na ni­me­tas ta ehi­ta­ja­te vä­he­sust, ku­na et­te­võt­jal on mi­tu ob­jek­ti kor­ra­ga kä­sil, tei­salt ole­vat töö va­he­peal ta­ker­du­nud tar­nep­rob­lee­mi­de taha – tel­li­tud ehi­tus­ma­ter­jal ei jõud­nud õi­geks ajaks ko­ha­le: „Nüüd sei­sab ka elekt­ri­ku töö osa­li­selt ehi­ta­ja ta­ga. Ta on küll usi­nas­ti töö­ta­nud, aga te­ha on veel pal­ju.“

2 Anne Oruaas-2An­ne Oruaas usub siis­ki, et kuu aja­ga jõu­tak­se kõi­gi töö­de­ga val­mis.
„Ehi­ta­ja teab, et ava­mi­ne on 12. veeb­rua­ril,“ mär­kis ta.

Sel päe­val ava­ta­va Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ku­jun­du­se te­gi graa­fi­li­ne di­sai­ner Moo­ni­ka Maid­re, eks­po­sit­sioo­ni ehi­tab di­sai­ni­fir­ma Red Hat.

„Tõe­li­selt ehe­daid mu­seaa­le on vä­he – Val­do Praust res­tau­ree­rib ajas­tut­ruud te­leg­raa­fi­apa­raa­ti ja te­le­fo­ni, on veel üks va­na, kü­la pealt saa­dud ka­su­kas ja üks küün­la­jalg. Pea­mi­ne on tekst ja pil­did, sest Va­ba­dus­sõ­ja­ga seo­tud vanu as­ju meil po­le,“ sel­gi­tas MTÜ juht.

Fo­tod pü­sieks­po­sit­sioo­ni jaoks os­te­ti rii­giar­hii­vist, osa saa­di kin­gi­tu­seks teis­telt muu­seu­mi­delt. Li­saks sten­di­de­le tu­le­vad ka niiöel­da käe­ga­kat­su­ta­vad eks­po­naa­did ja veel üht-teist, mi­da ku­ni ava­mi­se­ni hoi­tak­se sa­la­du­ses. Muu­seu­mi jaoks on kait­se­mi­nis­tee­rium eral­da­nud 5000 eu­rot, rii­gi­ko­gu sot­siaal­de­mok­raa­ti­de frakt­sioon 6000 eu­rot ka­tu­se­ra­ha, toe­ta­nud on ka ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm ja Ani­ja vald. KO­Pi toe­tu­se, 1991,60 eu­ro eest os­te­ti ar­vu­tid koos tar­vi­ku­te­ga.

Mä­les­tus­sam­mas val­mib su­veks
Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam al­ga­tas möö­du­nud ke­va­del Keh­ra la­hin­gu toi­mu­mis­pai­ka, La­hin­gu­väl­ja raud­tee­pea­tu­se lä­he­da­le, 1940nda­tel õhi­tud Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se. Ke­va­del kor­ral­da­ti sel­leks an­ne­tus­te ko­gu­mi­se kam­paa­nia, mais toi­mu­sid La­hin­gu­väl­jal tal­gud, kus osa­le­sid pea­le Ees­ti kait­se­väe­las­te ka liit­las­vä­ge­de sõ­du­rid.

„Li­saks an­ne­tus­te­le ole­me saa­nud toe­tu­si kait­se­mi­nis­tee­riu­mist, rii­gi­ko­gu frakt­sioo­ni­delt. Toe­tu­si on veel tu­le­mas ning lä­hia­jal kuu­lu­ta­me väl­ja han­ke sam­ba ehi­ta­ja leid­mi­seks,“ üt­les Ar­vi Ka­ro­tam.

Mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks on an­ne­tus­te ja toe­tus­te­ga ko­gu­tud li­gi 40 000 eu­rot, kui pal­ju lä­heb sam­ba ra­ja­mi­ne maks­ma, sel­gub pä­rast han­get, kuid val­la­va­nem usub, et see jääb al­la 100 000 eu­ro: „Toe­ta­ja­te abi­ga saa­me ra­ha kind­las­ti kok­ku. Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va eel tee­me veel ühe suu­re­ma an­ne­tus­te ko­gu­mi­se kam­paa­nia, ka Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­sel kut­su­me rah­vast üles mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­seks an­ne­ta­ma. Peak­si­me­gi sel­le taas­ta­ma en­ne­kõi­ke an­ne­tus­te ja toe­tus­te eest, val­la­ra­ha ei ole sin­na pla­nee­ri­nud.“

En­di­selt on ava­tud Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­vel­dus­kon­tod, ku­hu saab an­ne­ta­da La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se toe­ta­mi­seks. Kõi­gi üle 10eu­ro­se an­ne­tu­se tei­nu­te ni­med pan­nak­se sam­ba juur­de tä­nu­tahv­li­le.

Esial­gu oli mõ­te ava­da ka La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas Keh­ra la­hin­gu toi­mu­mi­se aas­ta­päe­val ehk 4. jaa­nua­ril 2018. Prae­gu­se ka­va­ ko­ha­selt peaks see val­mi­ma Või­du­pü­haks, 23. juu­niks.

„Siis saa­me ka sam­ba ümb­ru­se ko­he hea­kor­ras­ta­tud. Hea­kor­ra­tööd on ka­vas te­ha tal­gu­te kor­ras. Aas­ta pä­rast, 4. jaa­nua­ril 2019, möö­dub Keh­ra la­hin­gust 100 aas­tat, usun, et siis saa­me La­hin­gu­väl­ja uue sam­ba juu­res se­da pi­du­li­kult tä­his­ta­da,“ rää­kis Ar­vi Ka­ro­tam.

Eelmine artikkelKüsi­mus UR­MAS KIRT­SI vo­li­tus­test vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. jaanuaril