Va­ba­rii­gi va­lit­sus moo­dus­tas Valk­la loo­dus­kait­sea­la

727

Va­ba­rii­gi va­lit­sus moo­dus­tas 26. veeb­rua­ri mää­ru­se­ga laa­ne- ja sa­lu­met­sa­de kait­seks 58 uut loo­dus­kait­sea­la. Har­ju­maal on neist 4: Valk­la loo­dus­kait­sea­la Valk­la ja Sal­mis­tu kü­las pin­da­la­ga 52,9 hek­ta­rit, Jõe­läht­me val­las Haap­se kü­las Uba­ri­met­sa, Saue val­las Ta­ga­met­sa ning Ko­se val­las Oja­soo-Kant­kü­la ja Si­nial­li­ka­te loo­dus­kait­se­a­la. Sa­ma mää­ru­se­ga on kin­ni­ta­tud nen­de ala­de kait­se-ees­kir­jad. Valk­la kait­se­ala kaits­ta­va lii­gi­na on se­le­tus­kir­jas ni­me­ta­tud värb­kakk. Ini­mes­tel on lu­ba­tud alal vii­bi­da ja kor­ja­ta met­sa­saa­du­si, pi­da­da jah­ti, tel­ki­da ja te­ha lõ­ket et­te­val­mis­ta­tud ja tä­his­ta­tud ko­has ning kor­ral­da­da kait­se­ala va­lit­se­ja nõu­so­le­kul ku­ni 50 osa­le­ja­ga rah­vaü­ri­tu­si. Kee­la­tud on ma­jan­dus­te­ge­vus, loo­dus­va­ra­de ka­su­ta­mi­ne, uu­te ehi­tis­te püs­ti­ta­mi­ne, väl­ja ar­va­tud teh­no­võr­gu või toot­mi­sots­tar­be­ta ra­ja­ti­se püs­ti­ta­mi­ne. Kait­sea­la va­lit­se­ja on kesk­kon­naa­met. Uued kai­t­sea­lad va­li­ti väl­ja RMK ja eks­per­ti­de koos­töös. Loo­dus­kait­se­ala­del hak­kab keh­ti­ma maa­mak­su­soo­dus­tus, Kuu­sa­lu val­la­le lae­kub seo­ses sel­le­ga edas­pi­di 183,73 euro võr­ra vä­hem maa­mak­su. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Eli­na Ei­na­ru üt­les, ko­gu ala on rii­gi­maa.

Eelmine artikkelAru­kü­las toi­mu­sid Raa­si­ku val­la meist­ri­võist­lu­sed laua­ten­ni­ses
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. märtsil