Uus al­gus Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­na

1691

AND­RE SEPP,
Raa­si­ku val­la­va­nem

Alus­ta­nud Raa­si­ku uue val­la­va­lit­su­se­ga no­vemb­ri al­gu­sest, on mul val­la­va­ne­ma­na või­ma­lus el­lu viia aren­gu­ka­va täit­mist. Eu­roa­la ma­jan­dus mõ­ju­tab rii­ki­de ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te aren­guid ot­se­selt. Pa­re­mad sis­se­tu­le­kud ja ma­da­lad pan­gaint­res­sid või­mal­da­vad ka suu­re­maid in­ves­tee­rin­guid. Raa­si­ku val­la in­ves­tee­rin­gu­maht on pla­nee­ri­tud järg­mi­seks aas­taks 5,7 mil­jo­nit eu­rot, mis on suu­rim sum­ma lä­bi val­la aja­loo. Las­te pealt me kok­ku ei hoia ja val­mis saavad Raa­si­ku koo­li­võim­la ja kerg­liik­lus­tee. Sa­mu­ti Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus koos staa­dio­ni töö­de­ga alus­ta­mi­se­ga. Ehk on või­ma­lik te­ha ka Aru­kü­la spor­di­saa­li laien­dus koos juur­dee­hi­tu­se­ga, see sõl­tub ehi­tus­li­kest mak­su­mus­test. Loo­da­me ka Aru­kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni­le po­si­tiiv­set vas­tust KI­Kilt sel aas­tal.

Li­saks on töös val­la uus üldp­la­nee­ring ja aren­gu­ka­va, mis pea­vad ar­ves­ta­ma siin­se ko­gu­kon­na soo­ve ja tu­le­vi­ku­nä­ge­mu­si. Tu­leb sel­geks vaiel­da ja lei­da komp­ro­mis­se prae­gus­te ela­ni­ke ja uu­te ela­ni­ke li­san­du­va koor­mu­se­ga ehk mil­list ja kui suurt val­da me tu­le­vi­kuks soo­vi­me.

Oma vald on oma ko­da­ni­ke tee­nis­tu­ses pa­ri­mal või­ma­li­kul moel. On as­ja­ko­ha­tud eel­mis­te juh­ti­de kri­ti­see­ri­mi­sed. Kõik on pa­nus­ta­nud ja min­na tu­leb ai­nult eda­si. Mees­kon­nas on val­las te­gut­se­nud amet­nik­ke nii val­la loo­mi­sest ala­tes kui ka uu­si te­gi­jaid. Olen ko­ha­ne­nud ja soo­vin te­gut­se­da vo­li­ko­gus lu­ba­tu­le – val­la­va­lit­su­sest peab pee­gel­da­ma usal­dust ja kom­pe­tent­si ja se­da tu­leb aren­da­da. Pea­mi­ne eri­ne­vus mi­nu eel­mi­se ame­tia­ja­ga on in­for­mat­sioo­ni tööt­le­mi­se ma­hus. In­foü­his­kond on klam­mer­du­nud meid ar­vu­ti­te ta­ha, mil­le­ga tu­leb ko­ha­ne­da ja nii ku­lub as­ja­tu aeg suht­le­mi­se­le, kus võib tek­ki­da pal­ju vää­ri­ti­mõist­mist ja veel hul­lem, kui mõ­ni ehi­tusp­ro­jekt on lii­ku­nud vaid ek­raa­ni va­hen­du­sel ja te­ge­lik­kus sel­gub al­les tee või ob­jek­ti val­mi­mi­sel. Oma esi­me­sel töö­nä­da­lal prin­ti­sin kõik käi­ma­so­le­vad pro­jek­tid pa­be­ri­le ja ri­pu­ta­sin saa­li üles, et tel­li­ja­te­na te­kiks ka reaal­ne et­te­ku­ju­tus, mi­da ja ku­hu me pla­nee­ri­me. Tek­kis ka osa­pool­te aru­te­lu, mis tu­leb ka­suks.

Sel­le aas­ta sü­gis po­le ar­mu­li­ne ja enim kae­bu­si on kü­la­tee­de kor­ras­hoiust tin­gi­tud. On täies­ti mõis­te­ta­vad nen­de pöör­du­mi­sed, sest li­gi 1600 ela­ni­kku meie val­las ela­vad kü­la­des ja ena­mik ka­su­ta­vad iga­päe­va­selt neid teid, mi­da hool­da­ti vii­ma­ti sep­temb­ris. Liig­niis­kus ei või­mal­da neid ka kor­ras­ta­da, ku­ni ta­he­ne­mist po­le nä­ha. Kõi­ge hul­lem on veel ees. Ju­hul, kui teed lä­bi kül­mu­vad, muu­da­vad ke­va­di­sed kül­ma­ker­ked need lä­bi­ma­tu­teks. Et see nii juh­tub, po­le va­ja ol­la en­nus­ta­ja ja sel­leks tu­leb ol­la val­mis, ka ra­ha­li­selt. Tõs­tan tee­ma ka üle­rii­gi­li­ses oma­va­lit­sus­te lii­dus. Või­ma­lik, et oma­va­lit­su­sed va­ja­vad ke­va­del rii­gi era­kor­ra­list abi, ana­loog­selt teis­te sek­to­ri­te­ga, kui on te­gu era­kord­su­se­ga.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se uue st­ruk­tuu­ri, kus on mõ­nin­gast üle­san­ne­te üm­ber­ja­ga­mist. Uue ame­ti­ko­ha­na on li­san­du­nud val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht, mil­lest loo­dan pa­re­mat kor­ral­dust ka tee­hool­du­se­le ja val­la ra­ja­ta­va­te­le hoo­ne­te­le. Mul on hea meel ol­nud poo­le­tei­se kuu jook­sul ko­ha­ta ini­me­si, kes on uue al­gu­se pu­hul ol­nud toe­ta­vad ja edu soo­vi­nud. Soo­vin kõi­gi­le head jõu­luae­ga ja meel­di­vat aas­ta­va­he­tust!

Eelmine artikkelAeg­vii­dus maa­maks lan­geb
Järgmine artikkelAru­kü­la A-klas­si noor­me­hed võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 2. ko­ha