Uuest õp­peaas­tast alus­tab Keh­ras te­ge­vust kä­si­pal­lia­ka­dee­mia

1130
Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia idee al­ga­ta­jad – HC Keh­ra tree­ner MART RAUD­SEPP, klu­bi te­gev­juht ROEL PE­DA­NIK ning Keh­ra esin­dus­mees­kon­na peat­ree­ner KAU­PO LII­VA.

Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia luuak­se HC Keh­ra ja Keh­ra güm­naa­siu­mi koos­töös, kaa­sa­tak­se ka val­la las­teaiad.

Sü­gi­sest alus­ta­vas kä­si­pal­lia­ka­dee­mias ha­ka­tak­se Keh­ra koo­li õpi­las­te­le pak­ku­ma või­ma­lust koo­lip­rog­ram­mi raa­mes õp­pi­da kä­si­pal­li­män­gu. Alus­ta­tak­se güm­naa­siu­mik­las­si­de noor­mees­te­ga, edaspidi on plaan pak­ku­da või­ma­lust koo­lis kä­si­pal­li har­ras­ta­da ka tüd­ru­ku­te­le ja kõi­gi­le põ­hi­koo­li- ja algk­las­si­las­te­le. Män­gu­li­si spor­dit­ree­nin­guid ha­ka­tak­se lä­bi vii­ma ka las­teae­da­des.

Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia idee ta­ga on Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi ju­ha­tus ja tree­ne­rid.
„Aru­ta­si­me, kui­das te­ha kä­si­pall Ani­ja val­las veel näh­ta­va­maks ning saa­da Keh­ra mees­kon­na­le jä­rel­kas­vu. Tei­ne soov on pan­na ko­du­val­la noo­red roh­kem spor­ti te­ge­ma,“ põh­jen­das HC Keh­ra te­gev­juht, Roc­ca al Ma­re koo­li spor­di­õ­pe­ta­ja Roel Pe­da­nik.

Kui­gi Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bis tree­ni­va­te õpi­las­te arv on te­ma sõ­nul üha suu­re­ne­nud – eri­ti po­pu­laar­sed on kä­si­pal­lit­ree­nin­gud noo­re­ma­te las­te seas – on HC Keh­ra ees­märk kä­si­pal­li­har­ras­ta­ja­te hul­ka veel­gi kas­va­ta­da: „Meie klu­bis töö­ta­vad Ees­ti tipp­ta­se­mel tree­ne­rid, soo­vi­me las­te­le an­da või­ma­lu­se nen­de käe all har­ju­ta­da.“

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal loo­dab, et kä­si­pal­lia­ka­dee­mia kau­du on või­ma­lik koo­li güm­naa­siu­mios­sa saa­da tub­li­sid spor­di­pois­se-tüd­ru­kuid näi­teks naa­ber­val­last Aru­kü­la põ­hi­koo­list, kus toi­mu­vad sa­mu­ti kä­si­pal­lit­ree­nin­gud. Di­rek­tor ole­tas, et aka­dee­mia loo­mi­ne on kind­las­ti üks stii­mul ka oma koo­li põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nu­te­le, kes soo­vi­vad kä­si­pal­li­ga eda­si te­ge­le­da.

Roel Pe­da­nik on ol­nud üks neist, kes läks pä­rast Keh­ras põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­mist Tal­lin­nas­se: „Siin oli tree­nin­gu­te puu­dus, mul pol­nud enam väl­jun­dit. Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia hak­kab se­da nüüd pak­ku­ma, püüa­me an­da li­sa­väär­tu­se, miks noo­red võik­sid jää­da Keh­ras­se güm­naa­siu­mis­se. Kal­dun ar­va­ma, et ka mi­na olek­sin jää­nud, kui sel ajal oleks siin ol­nud sa­mad või­ma­lu­sed.“

Koo­li­di­rek­tor ja kä­si­pal­li­klu­bi te­gev­juht mär­ki­sid, et nii mõ­ned­ki noo­red, kes võiks pä­rast põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­mist pal­li­män­gu­ga jät­ka­ta, on kä­si­pal­li­le ka­du­nud, kui lä­he­vad mu­ja­le õp­pi­ma. Ena­mas­ti nad ar­va­vad, et suu­da­vad koo­li kõr­valt eda­si Keh­ras tree­nin­gu­tel käia.
„Al­gu­ses suu­da­vad­ki, kuid koor­mus lä­heb nii suu­reks, et neil on vä­ga ras­ke,“ nen­tis Roel Pe­da­nik.

Kä­si­pal­li­tun­nid õp­pe­kav­va
Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia tun­di­des­se oo­da­tak­se nii neid, kes on ala­ga va­rem te­ge­le­nud kui ka tei­si. HC Keh­ra te­gev­juht sel­gi­tas, et kä­si­pall ei ole õp­pi­mi­seks vä­ga kee­ru­li­ne mäng ning tun­di­des on või­ma­lik kä­si­pal­li­ko­ge­mu­se­ga noor­te­le pak­ku­da li­sa­või­ma­lu­si, sa­mu­ti saa­vad nad ai­da­ta neid, kes män­gu õp­pi­mist al­les alus­ta­vad.

„Suur osa maail­ma tipp­män­gi­ja­test on ha­ka­nud kä­si­pal­li­ga te­ge­le­ma al­les 14-15aas­ta­selt,“ sõ­nas ta.

Kä­si­pal­li­tun­nid hak­ka­vad toi­mu­ma koo­li õp­pe­ka­va raa­mes kaks kor­da nä­da­las. Kai­do Krein­taa­li sõ­nul on üks või­ma­lus te­ha güm­naa­siu­mis kä­si­pal­li va­lik­kur­sus: „Või koos­ta­da tun­nip­laan sel­li­selt, et üle­jää­nud las­tel al­gab koo­li­päev kaks kor­da nä­da­las kell 9, kä­si­pal­lu­ri­tel on en­ne se­da hom­mi­ku­ne trenn.“

Järg­mi­se õp­peaas­ta esi­me­se poo­laas­ta jä­rel te­hak­se kok­ku­võt­teid ja pan­nak­se pai­ka aka­dee­mia laie­ne­mis­ka­va.

„Keh­ra on tra­dit­sioo­ni­li­selt ol­nud Ees­ti üks kä­si­pal­li­kes­kus, Soo­vi­me se­da tu­gev­da­da. Sel­leks tu­leb kõi­gi­le soo­vi­jai­le an­da või­ma­lus kä­si­pal­li män­gi­da,“ üt­les Roel Pe­da­nik.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de han­ge on ja­ga­tud 16 osaks
Järgmine artikkelRan­na­kee­le sõ­na­raa­mat on val­mis