Uued õpe­ta­jad koo­li­des

1000
Kuusalu kool.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las on ala­nud õp­peaas­tal kõi­ge roh­kem uu­si õpe­ta­jaid Keh­ra güm­naa­siu­mis – 11: klas­siõ­pe­ta­jad Tiiu Tamm, Kät­lin Takk, Ma­ret Ki­vis­tu, In­ga Koit­la ja Alek­sei Kuz­min, ve­ne kee­le õpe­ta­jad Vik­to­ria Pa­liyc­huk ja Ai­na Vals, muu­si­ka- ja ühis­kon­na­õpe­tu­se õpe­ta­ja Kil­lu Vä­lis­te, ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­ja Me­ri­lin Pres­mann, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Kau­po Lii­va ning lo­go­peed Epp Raud­ki­vi.

Ala­ve­re ja Aeg­vii­du põ­hi­koo­lis jät­ka­vad käe­so­le­val õp­peaas­tal tööd se­ni­sed pe­da­goo­gid, uu­si õpe­ta­jaid ja tu­gi­spet­sia­lis­te po­le.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la suu­ri­mas koo­lis, Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, on töö­le asu­nud viis uut õpe­ta­jat: ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Maar­ja Koo­vit, 2.c klas­si­õpe­ta­ja He­le­ri Pais­te, teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Mart Al­mers, loo­du­sai­ne­te õpe­ta­ja Ka­ja Rii­berg ning tu­gi­kes­ku­se juht, eri­pe­da­goog Bir­git Nur­mik ja psüh­ho­loog, Ki­Va juht Kris­tin Raik.

Ka Kol­ga koo­lis on uus teh­no­loo­giaõ­pe­tu­se õpe­ta­ja – seal­gi an­nab neid tun­de Mart Al­mers.
Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis uu­si õpe­ta­jaid ei ole.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las te­gut­se­vas Aru­kü­la Va­bas Wal­dorf­koo­lis on ne­li uut õpe­ta­jat: klas­siõ­pe­ta­ja Ilo­na Tern, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Maar­ja Vuin ning alus­ha­ri­du­se õpe­ta­jad Kad­ri Puu­sepp ja Ka­ta­rii­na Roos­ma. Raa­si­ku põ­hi­koo­lis alus­ta­sid tööd ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­ja Mai-Britt Pruu­li, bio­loo­gia õpe­ta­ja Ta­nel Pi­hel­gas ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ree­li­ka Vir­ma.

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis on 6 uut õpe­ta­jat: ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kris­ti Sa­luäär, aja­loo õpe­ta­ja Kris­ta Tuu­ling, loo­du­sõ­pe­tu­se õpe­ta­ja ja 4.b klas­si­ju­ha­ta­ja Piia Haab, kuns­tiõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Tõ­nu Tal­ve, ar­vu­ti- ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Han­nes Lint­rop ning ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja 4.a klas­si­ju­ha­ta­ja Ant­ti Ro­gen­baum.

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­lis uu­si õpe­ta­jaid po­le, koo­li ot­si­tak­se lo­go­pee­di.

Eelmine artikkelSAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK Ka­ha­last või­tis vee­mo­to MM-eta­pi
Järgmine artikkelJAN­NO VALD­MAN­NI­LE Elu­pääst­ja me­dal