UKU PRAK­Si fo­to­saak jäi oo­da­tust väik­se­maks

1208

Tee­me Ära tal­gu­päe­va raa­mes oo­tas Uku Praks Kuu­sa­lus vas­ta­va­tud kiir­söö­gi­ko­has PORK pü­ha­päe­val, et ska­nee­ri­mi­seks too­daks aja­loo­li­si fo­to­sid. Ta tõ­des, et loo­tis ak­tiiv­se­mat osa­lust, kuid pil­te tõid kaks ini­mest. Ska­nee­ri­da sai An­ne Roo­ta­lu too­dud fo­to­sid. Uku Praks: „Jaan Leed­jär­ve antud pil­did olid ju­ba di­gi­taal­sed. On vaa­teid en­di­sest Kuu­sa­lust, ka mii­lit­sa­put­kast maa­tee ää­res ja via­duk­ti ehi­ta­mi­se al­gu­sa­jast. Osad fotodest oleme ju­ba pan­nud Fa­ce­booo­ki Kuu­sa­lu Aja­lu­gu. Aru­ta­si­me Ras­mus Me­ri­voo­ga, et kel veel aja­loo­li­si fo­to­sid, võiks tuua need ümb­ri­kus Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus­se. Kui pa­ras ko­gus koos, tu­len ska­nee­ri­ma või saaks se­da te­ha val­la­ma­jas, so­bi­vat teh­ni­kat peaks Kuu­sa­lus ole­ma.“ Ta li­sas, et edas­pi­di võiks kor­ral­da­da te­maa­ti­li­si üri­tu­si: „Pil­did seo­vad ini­me­si ja pa­ne­vad neid kõ­ne­le­ma, mä­les­tu­si ja­ga­ma.“