Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ot­sus – At­ko Liinid jät­kab ida­suu­nal

1347
Harju avalikel liinidel sõidavad Iveco sinised pilvebussid.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­ha­tus aru­tas es­mas­päe­val, 9. sep­temb­ril, kas ja kui­das jät­kab fir­ma At­ko Lii­nid Har­ju­maal ida- ja lää­ne­suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de tee­nin­da­mist. Ju­ha­tus ot­sus­tas lää­ne suu­na ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­se le­pin­gu lõ­pe­ta­da ning idasuu­nal jät­ta le­ping jõus­se, ku­na rik­ku­mi­si on lää­nesuu­na­ga võr­rel­des olu­li­selt vä­hem.

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ja At­ko Lii­nid OÜ sõl­mi­tud le­ping lää­ne­suu­na ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­se koh­ta oleks keh­ti­nud 2021. aas­ta ap­ril­li­ni, le­ping sõl­mi­ti 2012. aas­tal.

Ida­suu­na ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­se le­ping on At­ko Lii­ni­de­ga sõl­mi­tud 2015. aas­tal, le­ping keh­tib 2021. aas­ta jaa­nua­ri­ni.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­ha­tu­se esi­mees, Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja üt­les, et rik­ku­mi­si on ka ida­suu­nal, kind­las­ti peab tee­nin­dusk­va­li­teet pa­ra­ne­ma, kui rik­ku­mi­si tu­leb juur­de, võib aru­tu­se­le tul­la ka sel­le suu­na le­pin­gu lõ­pe­ta­mi­ne: „Pa­lu­me ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le tea­da an­da kõi­ki­dest ano­maa­lia­test, mis At­ko bus­si­lii­ni­del et­te tu­le­vad – kas buss jääb saa­bu­ma­ta, buss tun­dub ole­ma kor­rast ära ja oht­lik, bus­si­juht on vä­si­nud.“

At­ko Lii­nid said 7 aas­tat ta­ga­si rii­gilt ava­li­kel lii­ni­del sõit­mi­seks His­paa­nias val­mis­ta­tud bus­sid Ive­co. Nüüd on ha­ka­nud bus­sid la­gu­ne­ma, ka ida­suu­nal on vii­ma­sel ajal sa­ge­ne­nud juh­tu­mid, kus buss jääb rik­ke tõt­tu tee­le. Et­te on tul­nud olu­kor­di, kus lii­ni­buss po­le väl­ja sõit­nud või hi­li­neb.

Juu­list 2018 ra­ken­dus ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nist­ri ot­su­se­ga ta­su­ta bus­si­sõit maa­kon­na­lii­ni­del. Har­ju­maal saa­vad ava­li­kel lii­ni­del ta­su­ta sõi­ta al­la 20aas­ta­sed ja pen­sio­nä­rid. See on too­nud lii­ni­bus­si­des­se va­ra­se­mast pal­ju enam sõit­jaid. Ka ida­suu­nal on et­te tul­nud olu­kor­di, kus sõit­jaid on ol­nud bus­sis se­da­võrd pal­ju, et bus­si­juht on sõit­nud pea­tu­sest möö­da ja jät­nud oo­ta­jad pea­le võt­ma­ta, ku­na roh­kem ei ma­hu.

Üle­rah­vas­ta­tud lii­ni­bus­si­de üle on pa­han­da­nud Tal­lin­nas­se töö­le ja ta­ga­si sõit­jad – pi­kast töö­päe­vast vä­si­nu­na loo­de­tak­se saa­da bus­sis is­te­koh­ta.

Eelmine artikkelMets kui va­ra
Järgmine artikkelKohalike bussifirmade tunnustuseks