Val­la­va­lit­sus al­ga­tas Keh­ra güm­naa­siu­mis tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve

226
Kehra kool.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ala­tes 16. no­vemb­rist te­ha Keh­ra güm­naa­siu­mis tee­nis­tus­lik­ku jä­re­le­val­vet koo­li juh­ti­mi­se ja te­ge­vu­se sea­dus­lik­ku­se ning ots­tar­be­ku­se üle. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­ses on mär­gi­tud, et jä­re­le­val­ve ees­märk on koo­li per­so­na­li­töö ja õp­pe­kor­ral­du­se hin­da­mi­ne. Tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve lä­bi­vii­mi­seks moo­dus­ta­ti ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­nem Rii­vo Noor, abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks ning re­fe­rent Il­sia Vä­li.

Rii­vo Noor üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve põh­jus on koo­li juht­kon­na ja per­so­na­li va­he­li­sed suh­ted ning per­so­na­li puu­du­ta­vad ot­su­sed.

„Prob­leem on ol­nud pi­kaa­ja­li­ne, kest­nud vä­he­malt aas­ta. Tee­nis­tus­lik juurd­lus peaks väl­ja sel­gi­ta­ma põh­ju­sed, miks asi on nii läi­nud,“ üt­les ta.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri Kai­do Krein­taa­li sõ­nul on mõ­ni õpe­ta­ja ol­nud ra­hu­lo­le­ma­tu koo­li juht­kon­na suh­tes, sead­nud kaht­lu­se al­la juht­kon­na pä­de­vu­se. Aas­ta al­gu­ses, kui nen­de va­hel olid aru­saa­ma­tu­sed, toi­mu­sid kir­ja­va­he­tu­sed ja vest­lu­sed nii juht­kon­na kui val­la­va­lit­su­se­ga, ot­sus­ta­ti koo­li­töö­ta­jai­le lä­bi viia aren­gu­koo­li­tus, kus õpe­ta­jad said ka niiöel­da suud puh­taks rää­ki­da. Pä­rast se­da oli di­rek­to­ri ar­va­tes koo­lis tööõhk­kond pa­ra­ne­nud. Sep­temb­ris sel­gus, et va­na vimm on ta­ga­si, esial­gu saa­tis val­la­va­lit­su­se­le et­te­hei­de­te­ga kir­ja üks, see­jä­rel tei­ne õpe­ta­ja. Sel­le pea­le ot­sus­ta­ti koo­lis al­ga­ta­da tee­nis­tus­lik jä­re­le­val­ve.

Rii­vo Noor sel­gi­tas, et val­la­va­lit­su­se ko­mis­jon tut­vub es­malt koo­li per­so­na­li puu­du­ta­va­te do­ku­men­ti­de­ga, see­jä­rel on ka­vas töö­ta­jaid kü­sit­le­da: „Pä­rast se­da ot­sus­ta­me, kas on veel va­ja te­ha min­geid toi­min­guid, et saa­da lõpp­tu­le­mu­ses sel­gu­se­le. Kui ei ole va­ja, tee­me koo­li­le soo­vi­tu­se või et­te­kir­ju­tu­se, kui­das prob­leem la­hen­da­da.“

Jä­re­le­val­ve lä­bi­vii­mi­seks on val­la­va­lit­su­sel ka­vas kaa­sa­ta ha­ri­dus­vald­kon­na eks­per­te. Rii­vo Noor aval­das loo­tust, jõu­luks on jä­re­le­val­ve lä­bi ja tu­le­mu­sed sel­ged.

„Nii mi­nu kui ena­mu­se töö­ta­ja­te põ­hi­soov on saa­da koo­lis ta­ga­si ko­du­ra­hu,“ mär­kis di­rek­tor Kai­do Krein­taal.