Tõr­ked Kuu­sa­lu val­la prü­gi­veos – Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te töö­ta­jad olid hai­ged

760

Veeb­rua­ri lõ­pus ja märt­si al­gu­ses on Kuu­sa­lu val­las mit­mel pool nu­ri­se­tud, et Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed po­le prü­gi graa­fi­ku­järg­selt ära ve­da­nud. Prügiveoga on olnud hädas ka Raasiku ja Anija valla inimesed. Prügivedu korraldab mõlemas vallas MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus. Raasiku valla prügi veab AS Eesti Keskkonnateenused, Anija vallas nende tütarettevõte Radix Hoolduse OÜ.

Eesti Keskkonnateenused  saa­tis Kuusalu valla klien­ti­de­le e-kir­ja­ga tea­teid, et teh­ni­lis­tel põh­jus­tel jäi ve­du ära ja lu­ba­ti kon­tei­ner tüh­jen­da­da esi­me­sel või­ma­lu­sel. Pal­jud said kir­ja kät­te, aga oli ka neid, kes se­da ei saa­nud või ei mär­ga­nud. Kui he­lis­ta­ti Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te klien­di­tee­nin­dus­se, tu­li oo­da­ta pi­kas kõ­ne­jär­je­kor­ras. Mõ­ned ela­ni­kud võt­sid ühen­dust ka Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga ja kur­jus­ta­sid, et graa­fi­ku­test po­le kin­ni pee­tud ju­ba mit­mel kor­ral.

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te ol­me­jäät­me­te vald­kon­na juht Bru­no Tam­ma­ru sel­gi­tab, et kor­ra­ga hai­ges­tus et­te­võt­tes 10 au­to­juh­ti, seal­hul­gas mõ­le­mad Kuu­sa­lu val­da tee­nin­da­vad ju­hid: „Ku­na töö­mees­te pink on lü­hi­ke ja va­ru­me­hi na­pib, aval­das nii suu­re hul­ga ini­mes­te hai­ges­tu­mi­ne mõ­ju ko­gu jäät­me­veo­tee­nu­se kor­ral­du­se­le. Meie tee­nin­da­da on iga­päe­va­selt mi­tu piir­kon­da. Kor­ra­ga on küm­ne­le me­he­le pla­nee­ri­tud töö üm­ber­ja­ga­mi­ne teis­te­le kee­ru­li­ne. Kõi­ki­del au­to­juh­ti­del on hom­mi­kul oma mars­ruu­did, na­pib neid, ke­da saa­ta asen­da­ma töölt ära jää­nud kol­lee­ge. Nüüd­seks ole­me ena­mu­se olu­kor­da­dest la­hen­da­nud. Ka üks meil kon­to­ri­tööd te­gev ini­me­ne tu­li au­to­juh­ti­de­le ap­pi ja sõi­dab jäät­me­veo­rin­gi.“

Asen­du­sau­to­juh­ti­del läks te­ma sõ­nul ha­jaa­sus­tu­ses kon­tei­ne­ri­te tüh­jen­da­mi­se­ga kauem. Kui­gi au­tos on elekt­roon­ne tah­vel, on va­ja ju­hil lei­da õi­ge teeots ja kon­tei­ner. Tal­vel lä­heb va­ra­kult pi­me­daks, see ras­ken­dab õi­ge­te koh­ta­de leid­mist.

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te klien­di­tee­nin­du­se te­le­fo­ni­de ta­va­pä­ra­sest pi­ke­maid oo­teae­gu sel­gi­tab Bru­no Tam­ma­ru, et hai­geks jäid ka seal­sed töö­ta­jad: „Meie ees­märk on pak­ku­da oma klien­ti­de­le pa­ri­mat tee­nin­dust, aga tööand­ja­na pea­me and­ma oma ini­mes­tele või­ma­lu­se hai­gu­sest pa­ra­ne­da, et ter­ve­na töö­pos­ti­le naas­ta.“

Ta tõ­deb, et jäät­me­veo­vald­kon­na suu­rim prob­leem on töö­jõu puu­dus: „Meil on vä­ga va­ja ol­mep­rü­giau­to­de tub­li­sid juh­te, kes ta­hak­sid kesk­kon­na­hoiu vald­kon­nas töö­ta­da ja olek­sid val­mis tööd te­ge­ma pü­hen­du­nult. Meil on käi­mas au­to­juh­ti­de vär­ba­mi­ne ja miks mit­te lei­da mõ­ni tub­li mees tööle Kuusalu valla inimeste hulgast. Kui ol­lak­se ise hu­vi­ta­tud või tea­tak­se ke­da­gi, kel­le­le kesk­kon­na­hoid on sü­da­me­lä­he­da­ne, kan­di­dee­ri­ge mei­le töö­le. See töö ei ole kind­las­ti kõi­ge ker­gem, aga jäät­me­veo au­to­ju­hi­na on või­ma­lus ai­da­ta kaa­sa puh­ta Ees­ti­maa heaks. Vää­ri­li­se­le töö­le pa­ku­me vää­ri­list ta­su. Võt­si­me töö­le ka spet­siaal­selt au­to­juh­ti­de­ga te­ge­le­va ini­me­se – vär­ba­mi­se, väl­jaõp­pe ja iga­päe­vas­te jooks­va­te tee­ma­de la­hen­da­mi­seks.“

Ta rõ­hu­tab, et kui kel­lel­gi on jää­nud kon­tei­ner kok­ku­le­pi­tud ajal tüh­jen­da­ma­ta, and­ku et­te­võt­te­le tea­da. On et­te tul­nud olu­kor­di, kus uus töö­ta­ja on tüh­jen­da­nud ko­ge­ma­ta va­le kon­tei­ne­ri ja mär­ki­nud and­me­süs­tee­mi, et kon­tei­ner tüh­jen­da­tud. Kui tu­leb in­fo, et kon­tei­ner tüh­jen­da­ma­ta, te­hak­se jä­rel­tee­nin­dus.

Eelmine artikkelAle­xe­la tank­la­test Lok­sal ja Kuu­sa­lus ning uue ra­ja­mi­sest Aru­kü­las­se
Järgmine artikkelAI­VAR SIM­SON lah­kus Kuu­sa­lu vallavo­li­ko­gust