Töö­rühm aru­tab – ku­hu pla­nee­ri­da Raa­si­ku val­las uu­si kor­ter­ma­ju

1487

Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se töö­rühm on jõud­nud ela­mua­ren­du­se tee­ma­ni.

Raa­si­ku val­las käib prae­gu üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne. Pla­nee­ri­gut teeb Ske­past&Puh­kim OÜ, val­las on moo­dus­ta­tud üldp­la­nee­rin­gu töö­rühm, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­nem And­re Sepp, vo­li­ko­gu lii­ge Maar­ja Si­kut, val­la­va­lit­su­se lii­ge Ja­ko Rei­nas­te, maa­kor­ral­da­ja An­ni­ka Jõ­gi­maa, kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall, val­laar­hi­tekt He­li Tomps.

Üle­möö­du­nud nä­da­lal koh­tus töö­rühm Raa­si­ku val­la aren­da­ja­te ja kin­nis­va­ra­maak­le­ri­te­ga. Koh­tu­mi­sel sel­gus, et Raa­si­ku val­la ale­vi­kud on at­rak­tiiv­sed uu­te­le ko­duost­ja­te­le, pe­re­de­le, kuid Aru­kü­las on suur puu­dus kor­te­ri­test, uu­test ela­mu­test ja ri­da­ma­ja­dest. Uu­te kor­rus­ma­ja­de vas­tu on hu­vi ka Raa­si­kul.

Val­la­va­nem And­re Sepp sõ­nas, et aru­ta­tak­se sel­le üle, kas lu­ba­da kes­kus­tes ka väik­se­maid ela­muk­run­te ning laien­da­da võiks kes­ku­si: „Ha­jaa­sus­tus­se ela­mu­piir­konn­na loo­mi­seks tu­leks need ühen­da­da kerg­liik­lus­tee­ga. Kind­las­ti peab laie­ne­mist toe­ta­ma ka koo­li­de ja las­teae­da­de aren­da­mi­ne.”
Ta li­sas, ühi­ne sei­su­koht koh­tu­mi­sel oli, et Raa­si­ku vald peab jää­ma pi­gem heaks elu­kesk­kon­naks ja suu­re­mat töös­tus­piir­kon­da juur­de ei va­jaks: „Osa­ti ni­me­ta­da, et näi­teks Aru­kü­la wal­dorf­kool on ol­nud üks mag­net val­da ela­ma asu­mi­seks vii­ma­se aas­ta jook­sul. Tä­nu sel­le­le on juur­de tul­nud kolm uut pe­ret.”

Val­la­va­nem mär­kis, et suu­rem aru­te­lu sei­sab ees koos üldp­la­nee­rin­gu ava­li­kus­ta­mi­se­ga, kuid kõik need, kes te­ge­le­vad elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se­ga või se­da õpi­vad ning soo­vi­vad üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mis­se pa­nus­ta­da uu­ri­mis­töö­de, võik­sid ühen­dust võt­ta val­la maa­kor­ral­da­ja­ga.

Üles­kut­se on pos­ti­ta­tud ka val­la Fa­ce­boo­ki-le­he­le, vas­tus­tes on esi­le too­dud, et mu­re­ko­had val­las on puu­du­lik tee­de­võrk ja val­gus­tus ha­jaa­sus­tu­ses, kii­de­tak­se mõ­tet val­gus­ta­tud kerg­liik­lus­tee­dest ja ju­hi­tak­se tä­he­le­pa­nu, et asu­laid lä­bi­va­te­le maan­tee­de­le tu­leks pan­na kii­rus­pii­ran­gud, ku­na tee­de üle­ta­mi­ne te­ki­tab oht­lik­ke olu­kor­di.

Eelmine artikkelKuusalu koorilaulu suur tunnustus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kool või­tis EK­Li uju­mis­võist­lus­tel 2. ko­ha