TÕ­NU AM­MUS­SAAR lah­kus Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma ame­tist

1006

Ree­de, 19. ok­too­ber oli Tõ­nu Am­mus­saa­re vii­ma­ne töö­päev Kuu­sa­lu val­la­ma­jas aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma­na. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lah­kus kok­ku­lep­pel Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­ga: „Abi­val­la­va­ne­ma tee­nis­tus­koht kuu­lub koon­da­mi­se­le, sain koon­da­mis­tea­te kolm kuud et­te, 10. sep­temb­ril, na­gu sea­dus et­te näeb. Tööl olek­sin pi­da­nud ole­ma 10. det­semb­ri­ni, aga leid­si­me val­la­va­ne­ma­ga, et lõ­pe­ta­me tee­nis­tus­suh­te va­rem. And­sin lu­ba­du­se, et ai­tan kuu aja jook­sul veel va­ja­du­sel val­la­va­lit­sust nõu­ga. Esial­gu puh­kan, eda­si­si te­ge­vu­si ei soo­vi kom­men­tee­ri­da.“ Tõ­nu Am­mus­saar on Kuu­sa­lu val­las töö­ta­nud üle 10 aas­ta, ala­tes 28. veeb­rua­rist 2008.

Eelmine artikkelKüm­me põh­just ehi­ta­da väi­kea­su­las­se koer­te ae­dik
Järgmine artikkelMaa­mak­su­kir­ve saab veel ran­na­rah­va sel­jast väl­ja tõm­ma­ta